iMeds.se

Amoxicillin Dsm Sinochem

1. LÄKEMEDLETS NAMN


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbar tablett


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


En dispergerbar tablet innehåller 750 mg amoxicillin(som amoxicillintrihydrat).


Hjälpämne med känd effekt Aspartam (E951)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbara tabletter

Tabletterna är vita eller benvita, 22 x 8 mm, ovala tabletter med en brytskåra på båda sidorna.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Amoxicillin DSM Sinochem är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1):Amoxicillin DSM Sinochem är också avsett för endokarditprofylax.


Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Vid val av Amoxicillindos för att behandla en specifik infektion bör följande beaktas:


Förväntade patogener och deras sannolika känslighet för antibakteriella medel (se avsnitt 4.4)

Infektionens svårighetsgrad och lokalisation

Patientens ålder, vikt och njurfunktion, se nedan


Behandlingslängden ska bestämmas med hänsyn till typen av infektion och patientens svar på behandlingen och ska i allmänhet vara så kort som möjligt. Vissa infektioner kräver behandling under längre tid (se avsnitt 4.4 om långtidsbehandling).


Vuxna och barn ≥40 kg


Indikation*

Dos*

Akut bakteriell sinuit

250 mg–500 mg var 8:e timme, eller 750 mg–1 g var 12:e timme


Vid allvarliga infektioner, 750 mg–1 g var 8:e timme


Akut cystit kan behandlas med 3 g två gånger per dygn i ett dygn

Asymtomatisk bakteriuri under graviditet

Akut pyelonefrit

Dental abscess med spridande cellulit

Akut cystit

Akut otitis media

500 mg var 8:e timme, eller 750 mg–1 g var 12:e timme


Vid allvarliga infektioner, 750 mg–1 g var 8:e timme i 10 dagar

Akut streptokocktonsillit och -faryngit

Akuta exacerbationer av kronisk bronkit

Samhällsförvärvad pneumoni

500 mg–1 g var 8:e timme

Tyfoid- och paratyfoidfeber

500 mg–2 g var 8:e timme

Infektion i ledprotes

500 mg–1 g var 8:e timme

Endokarditprofylax

2 g peroralt, engångsdos 30–60 minuter före ingrepp

Eradikering av Helicobacter pylori

750 mg–1 g två gånger per dygn i kombination med protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol eller lansoprazol) och annat antibiotikum (t.ex. klaritromycin eller metronidazol) i 7 dagar

Borreliainfektion (se avsnitt 4.4)

Tidigt stadium: 500 mg–1 g var 8:e timme upp till högst 4 g/dygn i uppdelade doser i 14 dagar (10 till 21 dagar)


Sent stadium (systemiskt engagemang): 500 mg–2 g var 8:e timme upp till högst 6 g/dygn i uppdelade doser i 10 till 30 dagar

* Officiella behandlingsriktlinjer för respektive indikation bör beaktasBarn <40 kg


Barn kan behandlas med amoxicillin kapslar, dispergerbara tabletter, suspension eller dospåsar.

För barn under sex månaders ålder rekommenderas amoxicillin suspension.

Barn som väger 40 kg eller mer bör behandlas med samma dos som vuxna.


Rekommenderad dos:


Indikation+

Dos+

Akut bakteriell sinuit

20 mg–90 mg/kg/dygn i uppdelade doser*

Akut otitis media

Samhällsförvärvad pneumoni

Akut cystit

Akut pyelonefrit

Dental abscess med spridande cellulit

Akut streptokocktonsillit och -faryngit

40 mg–90 mg/kg/dygn i uppdelade doser*

Tyfoid- och paratyfoidfeber

100 mg/kg/dygn fördelat på tre doser

Endokarditprofylax

50 mg/kg peroralt, engångsdos 30–60 minuter före ingrepp

Borreliainfektion (se avsnitt 4.4)

Tidigt stadium: 25–50 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 10 till 21 dagar


Sent stadium (systemiskt engagemang): 100 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 10 till 30 dagar

+ Officiella behandlingsriktlinjer för respektive indikation bör beaktas.

* Dosering två gånger per dygn ska endast övervägas i den övre delen av dosintervallet.


Äldre


Ingen dosjustering krävs.


Nedsatt njurfunktion


GFR (ml/min)

Vuxna och barn ≥ 40 kg

Barn < 40 kg#

över 30

Ingen justering nödvändig

Ingen justering nödvändig

10–30

Högst 500 mg två gånger per dygn

15 mg/kg givet två gånger per dygn

(högst 500 mg två gånger per dygn)

under 10

Högst 500 mg per dygn

15 mg/kg givet som en dos per dygn (högst 500 mg)

#I de flesta fall är parenteral behandling att föredra


Patienter som står på hemodialys


Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.Hemodialys

Vuxna och barn ≥ 40 kg

15 mg/kg/dygn givet som en dos per dygn.


Före hemodialys ska en extra dos om 15 mg/kg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 15 mg/kg administreras efter hemodialysen.


Patienter som står på peritonealdialys


Högst 500 mg amoxicillin per dygn.


Nedsatt leverfunktion


Dosera med försiktighet och kontrollera leverfunktionen med jämna mellanrum (se avsnitt 4.4 och 4.8).


Administreringssätt


Amoxicillin DSM Sinochem ska tas peroralt.

Upptaget av Amoxicillin DSM Sinochem påverkas inte av födointag.

Behandlingen kan inledas parenteralt i enlighet med dosrekommendationerna för det intravenösa preparatet och sedan fortsätta med ett peroralt preparat.


Tabletterna kan användas på två sätt. De kan antingen lösas upp i vatten och sväljas eller tas direkt med tillräcklig mängd vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något penicillin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Allvarlig omedelbar överkänslighetsreaktion i anamnesen (t.ex. anafylaxi) mot något annat betalaktampreparat (t.ex. en cefalosporin, karbapenem eller monobaktam).


4.4 Varningar och försiktighet


Överkänslighetsreaktioner


Innan behandling med amoxicillin sätts in ska patienten noga utredas avseende tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, cefalosporiner eller andra betalaktampreparat (se avsnitt 4.3 och 4.8).


Allvarliga och i några fall dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktoida reaktioner) har rapporterats hos patienter som behandlas med penicillin. Sannolikheten för sådana reaktioner är högre hos individer med tidigare känd överkänslighet mot penicillin och hos atopiska individer. Om en allergisk reaktion inträffar måste amoxicillinbehandlingen avbrytas och lämplig alternativ behandling sättas in.


Resistenta mikroorganismer


Amoxicillin är inte lämpligt för behandling av vissa typer av infektioner om det inte redan är dokumenterat och känt att den aktuella patogenen är känslig för amoxicillin, eller om det är mycket stor sannolikhet för att patogenen är lämplig att behandla med amoxicillin (se avsnitt 5.1). Detta gäller i synnerhet när man överväger behandling av patienter med urinvägsinfektioner och allvarliga infektioner i öron-näsa-hals.


Kramper


Kramper kan uppträda hos patienter med nedsatt njurfunktion, hos patienter som får höga doser och hos patienter med predisponerande faktorer (t.ex. krampanfall, behandlad epilepsi eller meningeala sjukdomar i anamnesen (se avsnitt 4.8).


Nedsatt njurfunktion


Hos patienter med nedsatt njurfunktion ska dosen justeras efter nedsättningens svårighetsgrad (se avsnitt 4.2).


Hudreaktioner


Ett generaliserat erytem med feber och pustler som uppträder i början av behandlingen kan vara symtom på akut generaliserad exantematös pustulos (AEGP, se avsnitt 4.8). Vid en sådan reaktion måste behandlingen med amoxicillin sättas ut och all vidare administrering är kontraindicerad.


Amoxicillin ska undvikas vid misstanke om infektiös mononukleos, eftersom ett morbilliformt hudutslag har associerats med detta tillstånd efter användning av amoxicillin.


Jarisch-Herxheimer reaktion


Jarisch-Herxheimer reaktion har iakttagits efter behandling av borreliainfektion med amoxicillin (se avsnitt 4.8). Den är ett direkt resultat av amoxicillinets bakteriedödande effekt på den bakterie som orsakar borrelios, spiroketen Borrelia burgdorferi. Patienterna ska informeras om att detta är en vanlig reaktion på antibiotikabehandling av borrelia och att den oftast går tillbaka av sig själv.


Överväxt av resistenta mikroorganismer


Långvarig användning kan ibland leda till överväxt av resistenta organismer.


Antibiotikaassocierad kolit har rapporterats med så gott som alla antibakteriella medel och kan variera i svårighetsgrad från lindrig till livshotande (se avsnitt 4.8). Det är därför viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som får diarré under eller efter administrering av ett antibiotikum. Om antibiotikaassocierad kolit uppkommer ska amoxicillinbehandlingen omedelbart sättas ut, läkare konsulteras och lämplig behandling sättas in. Peristaltikhämmande läkemedel är kontraindicerade i denna situation.


Långtidsbehandling


Regelbundna bedömningar av funktionen hos njurar, lever och hematopoetiska organ rekommenderas vid långtidsbehandling. Förhöjda leverenzymer och förändrad blodstatus har rapporterats (se avsnitt 4.8).


Antikoagulantia


Förlängd protrombintid har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som får amoxicillin. Lämpliga kontroller bör ske när antikoagulantia ordineras samtidigt. Justering av dosen orala antikoagulantia kan bli nödvändigt för att bibehålla önskad antikoagulation (se avsnitt 4.5 och 4.8).


Kristalluri


Kristalluri har i mycket sällsynta fall observerats hos patienter med minskad urinutsöndring, främst vid parenteral behandling. Under administrering av höga doser amoxicillin rekommenderas att adekvat vätskeintag och urinutsöndring upprätthålls för att minska risken för kristalluri. Kontrollera med jämna mellanrum att katetern inte blockeras hos patienter med urinkateter (se avsnitt 4.8 och 4.9).


Interferens med diagnostiska tester


Ökad mängd amoxicillin i serum och urin påverkar sannolikt vissa laboratorietester. Vid kemiska analyser är falskt positiva resultat vanliga på grund av den höga koncentrationen amoxicillin i urinen.


Användning av enzymatiska metoder med glukosoxidas rekommenderas vid test av glukos i urinen under amoxicillinbehandling.


Vid analys av östriolhalten hos gravida kvinnor kan närvaron av amoxicillin leda till felaktiga resultat.Viktig information om hjälpämnen


Detta läkemedel innehåller aspartam (E951), en fenylalaninkälla. Detta läkemedel ska användas med försiktighet till patienter med fenylketonuri.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Probenecid

Samtidig användning av probenecid rekommenderas ej. Probenecid minskar utsöndringen av amoxicillin i njurtubuli. Samtidig användning av probenecid kan leda till högre serumkoncentrationer av amoxicillin under längre tid.


Allopurinol

Samtidig administrering av allopurinol under behandling med amoxicillin kan öka sannolikheten för allergiska hudreaktioner.


Tetracykliner

Tetracykliner och andra bakteriostatiska läkemedel kan interferera med amoxicillinets baktericida effekt.


Orala antikoagulantia

Orala antikoagulantia och penicilliner har använts i stor utsträckning i klinisk praxis utan rapporter om interaktioner. Fall av förhöjd internationell normaliserad kvot (INR) har dock rapporterats i litteraturen hos patienter som underhållsbehandlas med acenokumarol eller warfarin och ordineras en kur amoxicillin. Om samtidig administrering är nödvändig ska protrombintid eller INR kontrolleras noggrant vid insättning eller utsättning av amoxicillin. Justering av dosen orala antikoagulantia kan också krävas (se avsnitt 4.4 och 4.8).


Metotrexat

Penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat och därmed öka risken för toxicitet.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Begränsade data från användning av amoxicillin under graviditet tyder inte på ökad risk för kongenitala missbildningar. Amoxicillin kan användas under graviditet om den möjliga nyttan med behandlingen överväger de eventuella riskerna.


Amning

Amoxicillin utsöndras i bröstmjölk i små mängder, med en möjlig risk för sensibilisering. Diarré och svampinfektioner i slemhinnorna kan uppträda hos spädbarn som ammas och medföra att amningen måste upphöra. Amoxicillin ska endast användas under amning efter genomförd nytta/riskbedömning av ansvarig läkare.


Fertilitet

Det finns inga data om amoxicillins effekter på fertiliteten hos människa. Reproduktionsstudier på djur har inte visat på några effekter på fertiliteten.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Inga studier av effekterna på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. Biverkningar kan emellertid förekomma (till exempel allergiska reaktioner, yrsel eller kramper), som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.8).


Biverkningar


De biverkningar som oftast rapporteras är diarré, illamående och hudutslag.


Biverkningar av amoxicillin som förekommit i kliniska studier samt under övervakning efter godkännandet för försäljning redovisas nedan, enligt MedDRA:s klassificering efter organsystem.


Följande terminologi har använts för klassificering av biverkningar:

Mycket vanliga common (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Infektioner och infestationer

Mycket sällsynta

Mukokutan kandidos

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Reversibel leukopeni (inkluderar svår neutropeni eller agranulocytos), reversibel trombocytopeni och hemolytisk anemi.


Förlängd blödningstid och protrombintid (se avsnitt 4.4).

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Svåra allergiska reaktioner, inkluderande antioneurotiskt ödem, anafylaxi, serumsjuka och överkänslighetsvaskulit (se avsnitt 4.4).

Ingen känd frekvens

Jarisch-Herxheimers reaktion (se avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket sällsynta


Hyperkinesi, yrsel och kramper (se avsnitt 4.4).

Magtarmkanalen

Data från kliniska prövningar


*Vanliga

Diarré och illamående

*Mindre vanliga

Kräkningar

Data efter godkännande för försäljning


Mycket sällsynta

Antibiotika-associerad kolit (inkl. pseudomembranös kolit och hemorragisk kolit, se avsnitt 4.4).

Svart, hårig tunga

Ytlig missfärgning på tänderna#

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Hepatit och kolestatisk ikterus. Måttligt förhöjda ASAT- och/eller ALAT-värden.

Hud och subkutan vävnad

Data från kliniska prövningar


*Vanliga

Hudutslag

*Mindre vanliga

Urtikaria och klåda

Data efter godkännande för försäljning


Mycket sällsynta

Hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, bullös och exfoliativ dermatit samt akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (se avsnitt 4.4).


Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta:

Interstitiell nefrit

Kristalluri (se avsnitt 4.4 och 4.9 ”Överdosering”)

*Incidensen av dessa biverkningar har härletts från kliniska studier där totalt omkring 6 000 vuxna och barn som tagit amoxicillin har deltagit.

#Ytlig missfärgning på tänderna har rapporterats hos barn. God munhygien kan bidra till att förhindra missfärgning eftersom den oftast kan avlägsnas genom tandborstning.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


4.9 Överdosering


Symtom och tecken på överdosering

Gastrointestinala symtom (såsom illamående, kräkningar och diarré) samt rubbad vätske- och elektrolytbalans kan förekomma. Amoxicillinkristaller i urinen, ibland ledande till njursvikt, har observerats. Kramper kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som får höga doser (se avsnitt 4.4 och 4.8).


Behandling av intoxikation

Gastrointestinala symtom kan behandlas symtomatiskt, med särskild uppmärksamhet på vätske-/elektrolytbalans.

Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Penicilliner med utvidgat spektrum, ATC-kod: J01CA04.


Verkningsmekanismer

Amoxicillin är ett semisyntetiskt penicillin (betalaktamantibiotikum) som hämmar ett eller flera enzymer (ofta benämnda penicillinbindande proteiner, PBP) vid biosyntesen av bakteriellt peptidoglykan, som är en väsentlig komponent i bakteriernas cellväggar. Hämning av peptidoglykansyntesen leder till försvagade cellväggar, vilket oftast leder till att cellen bryts ned och dör.


Amoxicillin är känsligt för nedbrytning av betalaktamas som produceras av resistenta bakterier. Amoxicillinets verkningsspektrum omfattar därför inte organismer som producerar dessa enzymer.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Den tid under vilken koncentrationen överstiger minsta hämmande koncentration (T>MIC) anses vara den viktigaste faktorn för amoxicillinets effekt.


Resistensmekanism

De huvudsakliga mekanismerna för amoxicillinresistens är:

inaktivering genom bakteriella betalaktamaser

förändring av PBP, som minskar det antibakteriella medlets affinitet till målet.


Impermeabla bakterier eller effluxpumpmekanismer kan orsaka eller bidra till bakteriernas resistens, särskilt hos gramnegativa bakterier.


Brytpunkter

MIC-brytpunkter för amoxicillin enligt EUCAST (europeiska kommittén för resistensbestämning, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), version 5.0.


Organism

MIC-brytpunkt (mg/l)


Känslig ≤

Resistent >

Enterobacteriaceae

81

8

Staphylococcus spp.

Anm.2

Anm.2

Enterococcus spp.3

4

8

Streptokocker grupp A, B, C och G

Anm.4

Anm.4

Streptococcus pneumoniae

Anm.5

Anm.5

Streptokocker i viridansgruppen

0,5

2

Haemophilus influenzae

26

26

Moraxella catarrhalis

Anm.7

Anm.7

Neisseria meningitidis

0,125

1

Grampositiva anaerober, undantaget Clostridium difficile8

4

8

Gramnegativa anaerober8

0,5

2

Helicobacter pylori

0,1259

0,1259

Pasteurella multocida

1

1

Icke-artrelaterade brytpunkter10

2

8

1Enterobacteriaceae av vildtyp kategoriseras som känsliga för aminopenicilliner. I vissa länder kategoriseras vildtypsisolat av E. coli och P. mirabilis som intermediärt känsliga. I sådana fall ska MIC-brytpunkten S (känslig) ≤ 0,5 mg/l användas.

2De flesta stafylokocker producerar penicillinas och är resistenta mot amoxicillin.

Meticillinresistenta isolat är, med få undantag, resistenta mot alla betalaktampreparat.

3Känslighet för amoxicillin kan härledas från ampicillin.

4Penicillinkänsligheten hos streptokocker i grupp A, B, C och G har härletts från känsligheten för bensylpenicillin.

5Brytpunkterna gäller enbart icke-meningit-isolat. När det gäller isolat med intermediär känslighet för ampicillin ska peroral behandling med amoxicillin undvikas.

Känsligheten har härletts från MIC för ampicillin.

6Brytpunkter baserade på intravenös administrering. Betalaktamaspositiva isolat ska rapporteras som resistenta.

7Betalaktamasproducerande organismer ska rapporteras som resistenta.

8Känslighet för amoxicillin kan härledas från bensylpenicillin.

9Brytpunkterna baseras på epidemiologiska brytpunkter (ECOFF), som skiljer mellan vildtypsisolat och isolat med lägre känslighet.

10Icke-artrelaterade brytpunkter baseras på doser på minst 0,5 g x 3 eller 4 doser dagligen (1,5–2 g/dag).


Resistensprevalensen kan variera geografiskt och över tid för vissa arter. Information om lokala resistensförhållanden bör inhämtas, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Om läkemedlets effekt på grund av den lokala resistensprevalensen kan ifrågasättas vid vissa typer av infektioner bör vid behov expert rådfrågas.


Mikroorganismers känslighet för amoxicillin in vitro

Arter som vanligen är känsliga

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Betahemolytiska streptokocker (grupp A, B, C och G)

Listeria monocytogenes

Arter där förvärvad resistens kan utgöra ett problem

Gramnegativa aerober:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Salmonella typhi

Salmonella paratyphi

Pasteurella multocida

Grampositiva aerober:

Koagulasnegativa stafylokocker

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae

Streptokocker i viridansgruppen

Grampositiva anaerober:

Clostridium spp.

Gramnegativa anaerober:

Fusobacterium spp.

Övriga:

Borrelia burgdorferi

Organismer med naturlig resistens

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerobe:

Acinetobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp.

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides spp. (många stammar av Bacteroides fragilis är resistenta).

Övriga:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Naturlig intermediär känslighet om ingen förvärvad resistensmekanism finns.

£Så gott som alla S.aureus är resistenta mot amoxilcillin på grund av penicillinasproduktion. Dessutom är alla meticillinresistenta stammar resistenta mot amoxicillin.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption

Amoxicillin löses upp fullständigt i vattenlösning vid fysiologiskt pH. Det absorberas väl och snabbt vid peroral administrering. Efter peroral administrering är biotillgängligheten för amoxicillin cirka 70 %. Tid till maximal plasmakoncentration (Tmax) är cirka 1 timme.


Nedan presenteras de farmakokinetiska resultaten från en studie där en amoxicillindos på 250 mg gavs tre gånger dagligen till fastande, friska frivilliga försökspersoner.


Cmax

Tmax*

AUC (0-24h)

T ½

(μg/ml)

(h)

(μg.h/ml)

(h)

3,3 ± 1,12

1,5 (1,5–2,0)

26,7 ± 4,56

1,36 ± 0,56

*Median (intervall)


I intervallet 250–3 000 mg är biotillgängligheten linjär mot dosen (uppmätt som Cmaxoch AUC). Absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag.


Hemodialys kan användas för eliminering av amoxicillin.


Distribution

Cirka 18 % av totalt amoxicillin i plasma är proteinbundet och skenbar distributionsvolym är cirka 0,3–0,4 l/kg.


Efter intravenös administrering har amoxicillin återfunnits i gallblåsa, bukvävnad, hud, fettvävnad, muskelvävnad, synovial- och peritonealvätska, galla och pus. Amoxicillin distribueras inte i tillräcklig omfattning till cerebrospinalvätska.


Vid djurstudier har man inte funnit evidens för någon betydande vävnadsretention av läkemedelsderiverat material. I likhet med de flesta penicilliner kan amoxicillin påvisas i bröstmjölk (se avsnitt 4.6).


Amoxicillin kan passera placentabarriären (se avsnitt 4.6 ).


Metabolism

Amoxicillin utsöndras delvis i urinen som inaktiv penicillinsyra i kvantiteter motsvarande högst 10–25% av den initiala dosen.


Eliminering

Amoxicillin elimineras främst via njurarna.


Genomsnittlig halveringstid för amoxicillin är cirka en timme och genomsnittlig total clearance cirka 25 l per timme hos friska personer. Omkring 60–70 % utsöndras i oförändrad form via urinen under de första 6 timmarna efter administrering av en singeldos om 250 mg eller 500 mg amoxicillin. I skilda studier har man funnit att 50–85 % av amoxicillin utsöndras via urinen under ett dygn.


Samtidig användning av probenecid fördröjer utsöndringen av amoxicillin (se avsnitt 4.5).


Ålder


Halveringstiden för amoxicillin är likartad för barn från cirka 3 månaders ålder till 2 år och äldre barn och vuxna. När det gäller mycket unga barn (inklusive prematura nyfödda) ska administrering inte ske oftare än två gånger per dygn under den första levnadsveckan på grund av barnens omogna renala elimineringsvägar. Eftersom sannolikheten för försämrad njurfunktion är större hos äldre patienter ska försiktighet iakttas vid valet av dosering. Njurfunktionen kan behöva monitoreras.


Kön

Patientens kön har ingen signifikant inverkan på farmakokinetiken för amoxicillin efter peroral administrering av amoxicillin till friska män och kvinnor.


Nedsatt njurfunktion

Total serumclearance för amoxicillin minskar proportionellt med den försämrade njurfunktionen (se avsnitt 4.2 och 4.4).


Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion ska doseras med försiktighet och leverfunktionen kontrolleras regelbundet.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Amoxicillin har inte studerats avseende karcinogenicitet.6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Magnesiumstearat (E470b)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Krospovidon (E1202)

Jordgubbssmak

Aspartam (E951)


Komponenter i jordgubbssmak: majsmaltodextrin, trietylcitrat (E1505), smakgivande komponenter, propylenglykol och bensylalkohol.


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


18 månader


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Förpackningstyp och innehåll


Tabletterna är förpackade i aluminium-PVC-PVDC-blister.


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbar tablett finns tillgängliga i förpackningar om 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100, 1 000 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Alexander Fleminglaan 1

2613 AK Delft

Nederländerna


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


51966


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


Datum för första godkännande: 2016-01-28


[Kompletteras nationellt]


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-01-28


[Kompletteras nationellt]