iMeds.se

Amoxicillin Sandoz

Information för alternativet: Amoxicillin Sandoz 100 Mg/Ml Pulver Till Oral Suspension, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2015-08-14

Bipacksedel: Information till användaren


Amoxicillin Sandoz 100 mg/ml pulver till oral suspension


amoxicillin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om föjande:

1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz

3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för


Amoxicillin Sandoz är ett antibiotika. Amoxicillin Sandoz tillhör en grupp antibiotika som kallas penicillin. Amoxicillin Sandoz används för att behandla infektioner som är orsakade av bakterier som är känsliga för amoxicillin.


Amoxicillin Sandoz används vid:


Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz


Använd inte Amoxicillin Sandoz

om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin, cefalosporin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Sandoz om du har:

Detta läkemedel kan också förändra resultat av urintester eller blodsockertester. Om du har diabetes och rutinmässigt testar din urin eller ditt blod ska du tala om detta för din läkare. Detta på grund av att andra test kanske måste användas.


Andra läkemedel och Amoxicillin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan orsaka problem om du tar dem tillsammans med Amoxicillin Sandoz.


Var aktsam med följande läkemedel:


Amoxicillin Sandoz med mat och dryck

Du kan ta Amoxicillin Sandoz före, under eller efter måltider.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter tyder inte på några skadliga effekter av amoxicillin under graviditet eller på fostret/det nyfödda barnet. Som en försiktighetsåtgärd ska amoxicillin endast användas om läkaren bedömer att nyttan överväger risken.

Detta läkemedel passerar över i modersmjölken i små mängder, därför kan det i vissa fall vara nödvändigt att avbryta amningen.


Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin Sandoz kan ge biverkningar och symtomen kan göra att du inte kan köra något fordon.

Kör inte bil och använd inga maskiner om du inte mår bra.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Amoxicillin Sandoz innehåller sötningsmedlet aspartam som omvandlas till fenylalanin i kroppen.

Detta kan skada personer med fenylketonuri.


3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Suspensionen bereds av farmaceut. För att bereda suspensionen tillsätt färskt kranvatten till ca 1 cm under ringmarkeringen, sätt därefter direkt på locket och skaka ordentligt. Efter att skummet lagt sig tillsätt färskt kranvatten långsamt exakt upp till ringmarkeringen. Skaka ordentligt igen.

Den vita till gulvita suspensionen är nu färdig att användas.

Skaka flaskan ordentligt inför varje dosering.


Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos (i ml eller enligt mätsked) du ska ta varje dag.

Vanlig dos för barn under 40 kg kroppsvikt är 40-90 mg/kg/dag i 2-3 uppdelade doser.

Vanlig dos för vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg är 750 mg till 3000 mg dagligen i uppdelade doser.


I speciella fall (bronkit) rekommenderas en dos av 1000 mg två gånger dagligen.


För förebyggande av hjärtinfektioner: Hos vuxna, 3000 mg ges en timme före ingreppet; för barn rekommenderas en dos av 50 mg/kg.


Din läkare talar om för dig hur länge du ska ta ditt läkemedel.


Personer med njursjukdom

Din läkare kan behöva sänka dosen.


Om du använt för stor mängd av Amoxicillin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vanligaste symtom på överdos är: illamående, kräkning, diarré, magsmärta.


Om du har glömt att använda Amoxicillin Sandoz

Om du glömmer att ta ditt läkemedel ska du ta glömd dos så fort du kommer på det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Amoxicillin Sandoz

Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt ordinationen även om man känner sig bättre redan efter några få dagar. Om du slutar för tidigt kan infektionen återkomma. Bakterierna kan också utveckla resistens mot läkemedlet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du noterar några av följande biverkningar ska du genast tala med din läkare eller uppsöka sjukhus:


Följande biverkningar är sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

Svår diarré som varar under lång tid och som innehåller blod: Detta kan vara tecken på svår tarminflammation.


Andra möjliga biverkningar under behandlingen:


Följande biverkningar är vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


Följande biverkningar är sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C. Förvara flaskan tätt försluten. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Färdigberedd suspension: Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Den färdigberedde suspensionen ska användas inom 14 dagar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vitt till gulvitt pulver

Bärnstensfärgad glasflaska innehållande 12 g pulver till 60 ml oral suspension, respektive 20 g pulver till 100 ml oral suspension, med skruvlock av polypropen (tryck och vrid) och förseglingsmembran.

I förpackningen finns en mätsked av polypropen med markeringar för 1,25 ml, 2,5 ml och 5 ml.


Förpackningsstorlekar: 60 ml och 100 ml

Sjukhusförpackningar: 10x60 ml, 20x60 ml, 40x60 ml, 10x100 ml och 40x100 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike.


Denna bipacksedel ändrades senast:


2015-08-14


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :


Följande mängd vatten ska tillsättas flaskan vid beredning:

100 mg/ml


Skaka ordentligt igen.

Den vita till gulvita suspensionen är nu färdig att användas.

Skaka flaskan ordentligt inför varje dosering.

5