iMeds.se

Anastrella 28

Bipacksedel: Information till användaren


Anastrella 28 150 mikrogram /30 mikrogram filmdragerade tabletter


levonorgestrel och etinylestradiol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Anastrella 28 är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrella 28

3. Hur du tar Anastrella 28

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Anastrella 28 ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anastrella 28 är och vad det används för


Anastrella 28 är ett p-piller av kombinationstyp som innehåller två olika hormoner: östrogen (etinylestradiol) och progestogen (levonorgestrel).Hormonerna skyddar dig från att bli gravid, precis som kroppens egna hormoner förhindrar ytterligare befruktning när du redan är gravid.


Levonorgestrel och etinylestradiol som finns i Anastrella 28 kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


• Var och en av de 21 gula tabletterna innehåller en liten mängd av levonorgestrel och etinylestradiol.

• De 7 vita tabletterna innehåller inga aktiva substanser och kallas även placebotabletter.


2. Vad du behöver veta innan du tar Anastrella 28


Allmänt

Innan du tar Anastrella 28 kommer läkaren att ställa frågor om din och dina närmaste släktingars hälsa. Läkaren kommer också att mäta blodtrycket och, beroende på din situation, eventuellt även utföra andra undersökningar.


I den här bipacksedeln beskrivs flera situationer där du ska sluta ta Anastrella 28, eller där pålitligheten hos Anastrella 28 inte längre kan garanteras.

I dessa situationer bör du inte ha samlag, eller också bör du vidta extra åtgärder i form av icke-hormonella metoder t.ex. kondom eller någon annan barriärmetod.

Använd inte ”säkra perioder” baserat på menstruationscykel eller temperaturförändringar. Dessa metoder kan vara opålitliga då Anastrella 28 rubbar de normala förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalsens slemhinna under menstruationscykeln.


I likhet med andra p-piller skyddar Anastrella 28 inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Ta inte Anastrella 28:

  • Diabetes mellitus med skador på blodkärlen

  • Mycket högt blodtryck

  • Mycket höga halter av blodfetter (kolesterol eller triglycerider).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Anastrella 28.


Det finns vissa situationer då du måste vara särskilt försiktig med Anastrella 28 eller andra p-piller av kombinationstyp, och du kan behöva gå på regelbundna läkarkontroller. Om något av nedanstående gäller dig måste du tala om det för läkaren innan du börjar använda Anastrella 28. Om något av följande tillstånd uppstår eller förvärras medan du använder Anastrella 28 måste du också kontakta läkaren.Anastrella 28 ochtrombos (blodpropp)


Ventrombos

Användning av p-piller av kombinationstyp, däribland Anastrella 28, ökar risken för kvinnor att drabbas av ventrombos (propp i ett blodkärl) jämfört med kvinnor som inte tar p-piller.


Följande faktorer bidrar till att ytterligare öka risken för ventrombos hos kvinnor som använder p-piller av kombinationstyp:


Arteriell trombos

Användning av kombinerade p-piller har kopplats samman med en ökad risk för arteriell trombos (blockering av en artär), till exempel i blodkärlen i hjärtat (hjärtattack) eller hjärnan (stroke).


Följande faktorer bidrar till att ytterligare öka risken för arteriell trombos hos kvinnor som använder p-piller av kombinationstyp:


Du ska sluta ta Anastrella 28 och omedelbart kontakta läkare om du har tagit Anastrella 28 och upplever möjliga tecken på trombos, till exempel


Anastrella 28 och cancer

Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men det är inte känt om det är behandlingen som är orsaken till detta. Det skulle till exempel kunna vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som tar p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare.Förekomsten av bröstcancertumörer minskar gradvis efter att behandlingen med kombinerade p-piller har upphört.Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst och kontaktar läkare om du känner någon knöl.


I sällsynta fall har godartade levertumörer, och ännu mer ovanligt, elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta läkare om du får ovanliga och kraftiga magsmärtor.


Om du får oväntade blödningar

Under de första månaderna som du tar Anastrella 28 kan det förekomma oregelbundna blödningar mellan dina regelbundna bortfallsblödningar.Om de här blödningarna pågår i mer än några månader, eller om de börjar efter några månader, bör en läkare undersöka saken.


Vad du ska göra om bortfallsblödningen uteblir

Om du har tagit alla tabletter vid rätt tid, inte har kräkts eller haft kraftig diarré eller använt andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du skulle vara gravid.


Om bortfallsblödningen uteblir två gånger i rad kan du vara gravid. Kontakta läkaren omedelbart. Börja inte på nästa tablettkarta förrän du är säker på att du inte är gravid.


Andra läkemedel och Anastrella 28

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala också om för läkare eller tandläkare som skriver ut andra läkemedel till dig (eller för apotekspersonalen som lämnar ut medicinen) att du använder Anastrella 28.De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmetoder (till exempel kondom) och i så fall hur länge.Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Inverkan på provresultat

Om du behöver lämna blodprov ska du tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar p-piller, eftersom de kan påverka resultatet av vissa prover.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du blir gravid medan du tar Anastrella 28 ska du omedelbart sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


Amning

Det är i allmänhet inte rekommenderat för kvinnor som ammar att använda Anastrella 28. Om du vill ta p-piller medan du ammar bör du kontakta läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Anastrella 28 har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Anastrella 28 innehåller laktos

Anastrella 28 innehåller laktos. Om en läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du tar det här läkemedlet.


3. Hur du tar Anastrella 28


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Ta en Anastrella 28-tablett varje dag, tillsammans med lite vatten om det behövs.Det går bra att ta tabletterna med eller utan mat, men du bör ta dem ungefär samma tid varje dag.


Tablettkartan innehåller 28 tabletter; 21 aktiva gula tabletter och 7 vita placebotabletter. De två olikfärgade tabletterna är ordnade i ordning och det är märkt med pilar mellan dem. Förpackningen innehåller även självhäftande etikettremsor att sätta på tablettkartan. Varje uppsättning av självhäftande etiketter innehåller sju remsor som listar sju vardagar. Välj den remsa som börjar med den dagen du tänker börja ta tabletterna. Till exempel, om du börjar på en onsdag, ska du välja den remsa som börjar med "ons". Fäst veckodagremsan på toppen av tablettkartan, där "Placera etikettremsahär" anges, så att den första dagen är ovanför tabletten där "start" anges. Placera en remsa som börjar med samma veckodag på varje tablettkartan. Du kan nu se vilken veckodag du ska ta varje tablett.


Blanda inte ihop tabletterna:ta en gul tablett en gång varje dag under de första 21 dagarna och sedan en vit tablett per dag under de sista 7 dagarna. Sen ska du börja på en ny tablettkarta (21 gula tabletter och 7 vita tabletter) den följande dagen. Följaktligen blir det ingen tablettfri period mellan tablettkartorna.


På grund av den annorlunda sammansättningen av tabletterna, måste din första tablett vara en i det övre vänstra hörnet och du måste fortsätta ta en tablett varje dag. För att hålla rätt ordning, följa riktningen på pilarna på tablettkartan.


Under de 7 dagar då du tar de vita placebotabletterna (placebodagarna) bör blödningen börja (så kallad bortfallsblödning). Detta börjar oftast vid dag 2 eller dag 3 efter den sista gula aktiva tabletten av Anastrella 28. När du har tagit den sista vita tabletten ska du börja med följande tablettkarta på nästa dag, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du ska påbörja varje tablettkartasamma veckodag, och att bortfallsblödning inträffar på samma dagar varje månad.


Om du tar Anastrella 28 på det sätt som anges, är du också skyddad mot graviditet under de 7 dagar då du tar placebotabletterna.


Hur du börjar med din första Anastrella 28-tablettkarta


Om du inte har använt någon hormonell preventivmetod den senaste månaden:

Börja ta Anastrella 28 på den första dagen i menstruationscykeln, det vill säga den första dagen du har mensblödning. Om du börjar ta Anastrella 28 på den första dagen under mensen får du omedelbart skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i menstruationscykeln, men då måste du använda extra skydd (till exempel kondom) under de första 7 dagarna.


Om du byter från något annat hormonellt preventivmedel av kombinationstyp (p-piller, vaginalring eller p-plåster):

Börja helst att ta Anastrella 28 dagen efter det att du tog den sista aktiva tabletten (det vill säga den sista tabletten som innehöll aktiv substans) av det p-piller du använde tidigare. Du kan även börja senare, men inte senare än dagen efter den sista tablettfria dagen (eller den sista inaktiva tabletten) i din tidigare p-pillerbehandling. När du byter från vaginalring eller p-plåster av kombinationstyp ska du följa läkarens råd.


Om du byter från en preventivmetod med enbart progestogen (p-piller med enbart progestogen, p-spruta, p-stav eller spiral som utsöndrar progestogen):Du kan byta från ett p-piller med enbart progestogen vilken dag som helst, från p-stav eller spiral den dagen du tog bort den och från p-spruta när du skulle ha tagit nästa spruta, men i samtliga dessa fall måste du använda extra skydd (till exempel kondom) under de första 7 dagarna som du tar tabletterna.


Efter ett missfall:

Följ läkarens råd.


Efter att du har fått barn:

Efter att du har fått barn kan du börja med Anastrella 28 21 till 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28 måste du använda ett så kallat barriärpreventivmedel (till exempel kondom) under de första 7 dagarna som du använder Anastrella 28.

Om du har haft samlag efter förlossningen och innan du började med Anastrella 28 (igen) måste du först försäkra dig om att du inte är gravid eller vänta till nästa menstruationsblödning.


Rådgör med läkare om du är osäker på när du ska börja.


Om du ammar och vill börja ta Anastrella 28 efter att du har fått barn:

Läs avsnittet ”Amning”.


Om du har tagit för stor mängd av Anastrella 28

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det har inte kommit in några rapporter om allvarliga skadliga effekter efter intag av för många Anastrella 28-tabletter. Om du tar flera tabletter samtidigt kan du bli illamående eller kräkas. Unga flickor kan få blödningar från slidan.


Om du har glömt att ta Anastrella 28

Tabletterna i rad 4 i tablettkartan är placebotabletter. Om du glömmer en av dessa tabletter så har det ingen betydelse för tillförlitligheten av Anastrella 28. Kasta bort den glömda placebotablett.

Om du missar en gul aktiv tablett från raden 1, 2 eller 3 (Vecka 1-3) gör så här:Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer en gul tablett i början eller i slutet av tablettkartan. Därför ska du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan:


Mer än en glömd tablett i den aktuella tablettkartan

Kontakta läkaren.


En glömd tablett under vecka 1

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt.Ta följande tabletter på vanlig tid och använd extraskydd under de följande 7dagarna, till exempel kondom.Om du har haft samlag under veckan före den glömda tabletten bör du vara medveten om att det finns en risk att du kan vara gravid. Om så är fallet ska du kontakta läkaren.


En glömd tablett under vecka 2

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid.Du har fortfarande effektivt skydd mot graviditet under förutsättning att du har tagit tabletterna på rätt tid under de föregående 7 dagarna. I annat fall bör du använda extra skydd under de följande 7 dagarna.


En glömd tablett under vecka 3

Du kan välja mellan följande två alternativ:

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. Istället för att ta de vita placebotabletterna på denna tablettkarta, släng dem, och börja direkt på nästa tablettkarta.

Du kommer troligen att få din menstruation (bortfallsblödning) i slutet av den andra tablettkartan, under tiden som du tar de vita placebotabletterna, men du kan också få stänkblödning eller genombrottsblödning under tiden du tar av den andra tablettkartan.


Du kan också sluta ta de aktiva gula tabletterna och gå direkt till de 7 vita placebotabletterna (innan du tar placebotabletterna, anteckna den dag då du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkartasamma veckodag som tidigare, ta de vita placebotabletterna kortare tid än 7 dagar.


Om du följer någon av dessa två rekommendationer har du fortsatt skydd mot graviditet.


Om du har glömt att ta tabletter i en tablettkarta och inte får mens under de normala placebodagarna kan du vara gravid. Kontakta läkaren innan du börjar på nästa tablettkarta.


Group 112 Freeform 38 Freeform 50


Group 1 Om du drabbas av kräkningar eller kraftig diarré

Om du kräks inom 3–4 timmar efter att du har tagit en tablett, eller om du får kraftig diarré, finns det en risk att kroppen inte tar upp den aktiva substansen i tabletten ordentligt.Det blir ungefär som om du glömmer att ta en tablett. Efter att du har kräkts eller haft diarré måste du ta en till tablett från en reservkarta så snart som möjligt.Om möjligt ska du ta den inom 12 timmar efter den tid då du brukar ta tabletten.Om detta inte är möjligt eller om det har gått mer än 12 timmar ska du följa råden i avsnittet ”Om du har glömt att ta Anastrella 28”.


Viktigt att veta om du vill skjuta upp en menstruation

Även om det inte är att rekommendera är det möjligt att skjuta upp menstruationen (bortfallsblödningen) genom att inte ta de vita placebotabletterna från raden 4 och gå direkt till en ny tablettkarta av Anastrella 28 och avsluta den. Du kan få så kallade stänkblödningar (droppar eller små fläckar av blod) eller genombrottsblödningar medan du använder den andra tablettkartan.Avsluta den andra tablettkartan genom att ta de 7 vita tabletterna från rad 4. Börja sedan din nästa tablettkarta.


Rådfråga gärna läkare innan du bestämmer dig för att skjuta upp din menstruation.


Viktigt att veta om du vill byta startdag för din menstruation

Om du tar tabletterna enligt anvisningarna kommer din menstruation/bortfallsblödning att inledas under placebo veckan.Om du behöver byta startdag för menstruationen ska du göra det genom att minska antalet placebodagar - när du tar de vita placebotabletterna (men aldrig öka dem - 7 är maximum). Till exempel: om du normalt börjar ta placebotabletter på en fredag​​, och du vill ändra detta till en tisdag (tre dagar tidigare) måste du börja på en ny tablettkarta 3 dagar tidigare än vanligt.Om du gör placeboperioden mycket kort (t.ex. tre dagar eller mindre) kan det vara så att du inte har någon blödning under dessa dagar. Du kan i stället få stänkblödning (droppar eller små fläckar av blod) eller genombrottsblödning.


Om du är osäker på hur du ska göra kan du kontakta läkaren för att få råd.


Om du vill sluta ta Anastrella 28

Du kan sluta ta Anastrella 28 när du vill.Om du inte vill bli gravid ska du rådfråga läkare om andra pålitliga preventivmetoder.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Humörsvängningar, huvudvärk, magsmärtor, utslag, ont i brösten, öm i brösten, viktuppgång, illamående.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Kräkningar, diarré, vätskeretention (ansamling av vätska i kroppen), migrän, minskad sexlust, bröstförstoring, kliande röda utslag på huden (urtikaria), synstörningar, gallsten, inflammation i bukspottkörteln, bröstcancer, levercancer, livmoderhalscancer.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Överkänslighet mot kontaktlinser, allergiska reaktioner, viktminskning, ökad sexlust, flytningar från brösten, flytningar från slidan, allergiska reaktioner som ibland kan vara allvarliga med svullnad av hud och/eller slemhinnor (erythema nodosum och erythema multiforme), blodproppssjukdom, klåda, pigmentfläckar i ansiktet.


Andra allvarliga biverkningar som du bör vara uppmärksam på nämns även i avsnitt 2 i den här bipacksedeln (Ta inte Anastrella 28 och Varningar och försiktighet).Dessa är bland andra:


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

(se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anastrella 28 ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


En tablettkarta innehåller 21 gula aktiva tabletter i rader 1, 2 och 3 av tablettkartan och 7 vita placebotabletter på rad 4.


Aktiva tabletter:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon K-30, krospovidon och magnesiumstearat.

Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b) och järnoxid gul (E172).


Placebotabletter:

Tablettkärna: laktos, vattenfri, povidon K-30, magnesiumstearat.

Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Aktiva tabletter är gula, runda, filmdragerade tabletter med en diameter på 6 mm.

Placebotabletterna är vita, runda, filmdragerade tabletter med en diameter på 6 mm.


Anastrella 28 finns i kartonger med 3 eller 13 tablettkartor om vardera 28 tabletter (21 aktiva tabletter plus 7 placebotabletter).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark, Sverige:Anastrella 28


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-13

11