iMeds.se

Anastrella

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Anastrella 150 mikrogram/30 mikrogram filmdragerade tabletter.


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


En tablett innehåller 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol.


Hjälpämne med känd effekt: en tablett innehåller 84,32 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Filmdragerad tablett


Gul, rund filmdragerad tablett med en diameter på 6 mm.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Antikonception


4.2 Dosering och administreringssätt


Hur skall Anastrella användas

En tablett tas dagligen i 21 på varandra följande dagar. Nästa tablettkarta påbörjas efter 7-dagars tablettuppehåll, under vilken en bortfallsblödning vanligtvis inträffar.


Bortfallsblödningen börjar vanligen på dag 2-3 efter den sista tabletten och har i vissa fall inte upphört innan nästa tablettkarta påbörjas.


Start av behandling med Anastrella tabletter

Om hormonellt preventivmedel inte har använts under den senaste månaden:

Första tabletten tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (d.v.s. den första blödnings­dagen). Det är också möjligt att påbörja tablettbehandlingen dag 2-5, men då rekommenderas att en barriärmetod används som tillägg till behandlingen under de första 7 dagarna i första menstruationscykeln.


Vid byte från annat hormonellt kombinerat preventivmedel (kombinerade p-piller, vaginalring eller transdermalt plåster):

Användningen av Anastrella tabletter bör helst påbörjas dagen efter intaget av den sista tabletten som innehåller de aktiva substanserna av den tidigare behandlingen med p-piller av kombinationstyp (eller efter att ringen eller plåstret tagits bort), men allra senast dagen efter tablettuppehållet (ringuppehållet eller plåsteruppehållet) eller efter intaget av sista placebotabletten på föregående p-pillerkarta.


Vid byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat) eller från ett intrauterint inlägg:

Kvinnan kan byta till Anastrella tabletter från minipiller på valfri dag (från implantat eller intrauterint inlägg den dag det avlägsnas och från ett injicerbart preventivmedel vid den tidpunkt då nästa injektion skulle ha givits) men i alla dessa fall rekommenderas att kvinnan använder en barriärmetod under de första 7 dagarna av behandlingen.


Efter abort i första trimestern:

Behandlingen kan påbörjas omedelbart. I dessa fall är inga ytterligare antikonceptionsmetoder nödvändiga.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern:

För ammande kvinnor, se avsnitt 4.6 Graviditet och amning.

Behandlingen med tabletter bör ske mellan dag 21 och 28 efter förlossning eller abort i andra trimestern. Om kvinnan börjar intaget senare bör hon ges rådet att dessutom använda en barriärmetod under de första 7 dagarna. Har samlag redan ägt rum bör graviditet uteslutas innan p-pilleranvändningen påbörjas eller så måste kvinnan invänta sin nästa menstruation.


Om man har glömt att ta tabletter

Anastrella innehåller en väldigt låg dos av båda hormonerna och på grund av detta är den preventiva effektens marginal liten, om man missar att ta en tablett. Om det har gått mindre än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits är det preventiva skyddet inte nedsatt. Tabletten bör tas så snart som möjligt och nästa tablett tas sedan vid ordinarie tidpunkt.


Om det har gått mer än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits, kan den preventiva säkerheten vara nedsatt. Följande två grundregler gäller vid glömd tablett:


Tablettuppehållet får aldrig överskrida 7 dagar

7 dagars oavbrutet tablettintag krävs för att uppnå tillräcklig hämning av ägglossningen.


I enlighet med detta kan följande råd användas i allmän praxis:


Vecka 1

Den senast glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tillfälle. Därefter tas tabletterna vid ordinarie tidpunkt. En barriär­metod som t.ex. kondom bör användas de närmaste 7 dagarna. Har samlag ägt rum under de föregående 7 dagarna, bör möjligheten av en graviditet övervägas. Ju fler glömda tabletter och ju närmare tablettuppehållet det skett, desto större är risken för graviditet.


Vecka 2

Den senast glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tillfälle. Därefter tas tabletterna vid ordinarie tidpunkt. Under förutsättning att tabletterna tagits vid rätt tidpunkt de föregående 7 dagarna, behövs inget ytterligare preventivt skydd. Om mer än 1 tablett är glömd bör kompletterande kontraceptivt skydd användas i 7 dagar.


Vecka 3

Risken för minskad tillförlitlighet av behandlingen är större med tanke på det kommande 7 dagar långa tablettuppehållet. Genom att justera schemat för tablettintaget, går det emellertid att förhindra att skyddseffekten minskar. Följer man något av de två alternativen nedan behövs därför inget extra kontraceptivt skydd, under förutsättning att alla tabletterna togs vid rätt tidpunkt under de 7 sista dagarna före den första glömda tabletten. Om så inte är fallet, bör det första alternativet följas och extra kontraceptivt skydd bör användas även under de kommande 7 dagarna.


Den senast glömda tabletten bör tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tidpunkt. Därefter tas tabletterna på ordinarie tidpunkt. Nästa tablettkarta måste påbörjas så snart den pågående tablettkartan har tagit slut, d.v.s. inget tablettuppehåll görs mellan förpackningarna. Kvinnan kommer troligtvis inte få någon bortfallsblödning förrän den andra förpackningen är slut, men stänkblödningar eller genombrottsblödning kan uppträda under de dagar då tabletter tas.

Kvinnan kan också rådas att avbryta tablettintaget från och med första glömda tabletten. Därefter skall hon göra ett uppehåll i tablettintaget på 7 dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter, och därefter fortsätta med nästa förpackning.

Vid glömda tabletter och vid utebliven bortfallsblödning under det första normala tablettuppehållet, bör möjligheten för graviditet beaktas.


Råd vid gastrointestinala sjukdomstillstånd

Vid kraftiga gastrointestinala symtom kan absorptionen av de aktiva substanserna vara ofullständig och extra kontraceptivt skydd bör användas.


Vid kräkningar eller kraftig diarré inom 3-4 timmar efter tablettintaget, gäller de råd vid glömda tabletter som ges i avsnitt 4.2. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala schema för intag av tabletter, måste de extra tabletterna tas från en annan tablettkarta.


Att flytta eller förskjuta menstruationen

För att förskjuta menstruationen skall kvinnan fortsätta med nästa tablettkarta Anastrella utan att göra något tablettuppehåll. Förskjutningen kan pågå så länge kvinnan önskar fram till att den andra tablettkartan är slut. Under förskjutningen kan genombrottsblödning eller stänk­blödningar uppträda. Normalt intag av Anastrella återupptas sedan efter det vanliga uppehållet på 7 dagar.


För att flytta menstruationsblödningen till en annan veckodag än den kvinnan har med nuvarande behandlingsschema, kan den nästkommande tablettfria perioden förkortas med önskat antal dagar. Ju kortare uppehåll, desto större risk att bortfallsblödningen uteblir och att kvinnan får genombrottsblödning och stänkblödningar under intag av tabletter från den efterföljande kartan (på samma sätt som vid förskjutning av menstruationen).


4.3 Kontraindikationer


Kombinerade p-piller skall aldrig användas vid något av följande tillstånd. Om något av tillstånden skulle uppträda för första gången under p-pillerbehandlingen skall behandlingen avslutas omedelbart.

  • Diabetes mellitus med kärlkomplikationer

  • allvarlig hypertoni

  • allvarlig dyslipoproteinemi


4.4 Varningar och försiktighet


Varningar

Om något av tillstånden/riskfaktorerna nedan förekommer skall fördelarna av att använda p-piller av kombinationstyp vägas mot de möjliga riskerna för den enskilda kvinnan och diskuteras med kvinnan innan hon beslutar sig för att börja använda preparatet. Om något av tillstånden eller riskfaktorerna försämras eller uppträder för första gången bör kvinnan kontakta läkare. Läkaren skall då avgöra om behandlingen skall avbrytas.


Cirkulationsrubbningar

Epidemiologiska studier har visat att incidensen av venös tromboembolism (VTE) hos kvinnor som använder lågdosöstrogen (<50 µg etinylestradiol) kombinerade p-piller ligger mellan 20 och 40 fall per 100 000 kvinnoår, men risken varierar med olika gestagener. Detta kan jämföras med 5 till 10 fall per 100 000 kvinnoår för icke-användare. Användning av kombinerade p-piller innebär en ökad risk för VTE jämfört med icke-användning.


Den ökade risken för VTE är störst under det första året en kvinna för första gången använder ett kombinerat p-piller. Den ökade risken är lägre än risken för VTE i samband med graviditet, som uppskattas till 60 fall per 100 000 graviditeter. VTE är dödlig i 1-2 % av fallen.


Den sammanlagda absoluta risken (incidensen) för VTE vid användning av p-piller av kombinationstyp innehållande levonorgestrel och 30 µg etinylestradiol är ca 20 fall per

100 000 kvinnoår.


Epidemiologiska studier har också visat på ett samband mellan användningen av kombinerade p-piller och en ökad risk för hjärtinfarkt, transitorisk ischemisk attack och stroke.


I ytterst få fall har trombos rapporterats förekomma i andra blodkärl hos p-pilleranvändare, t.ex. i hepatiska, mesenteriska, renala eller retinala vener och artärer. Det råder inte konsensus om huruvida förekomsten av dessa har något samband med användningen av hormonella preventivmedel.


Symtom på venös eller arteriell trombos/tromboemboli eller på en cerebrovaskulär skada kan inkludera:

ovanlig ensidig bensmärta och/eller svullnad

Förekomst av ett eller fler av dessa symtom kan vara skäl för att omedelbart avbryta användningen av Anastrella.


Risken för venösa tromboemboliska komplikationer hos användare av kombinerade p-piller ökar med:


Risken för arteriella tromboemboliska komplikationer eller för cerebrovaskulär sjukdom hos användare av kombinerade p-piller ökar med:


Förekomst av en allvarlig riskfaktor eller flera riskfaktorer för venös eller arteriell sjukdom kan också utgöra en kontraindikation. Möjlighet till behandling med antikoagulantia bör övervägas. Användare av kombinerade p-piller skall uppmanas att kontakta sin läkare vid symtom som kan tyda på trombos. Vid misstänkt eller känd trombos, skall behandling med kombinerade p-piller avbrytas.

Annan form av lämplig preventivmetod bör initieras på grund av de teratogena effekter som behandling med antikoagulantia (kumariner) har.


Den ökade risken för tromboembolism under puerperiet måste övervägas (se avsnitt 4.6).


Andra medicinska tillstånd som har förknippats med kärlkomplikationer inkluderar diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom och kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).


En ökad frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade p-piller (som kan vara ett tidigt tecken på en cerebrovaskulär incident) kan vara skäl för att omedelbart avbryta användningen av kombinerade p-piller.


Tumörer

En ökad risk för cervixcancer hos kvinnor som använt kombinerade p-piller under lång tid har rapporterats i vissa epidemiologiska studier, men fortsatt oenighet råder om i vilken omfattning detta kan vara resultatet av ett sexuellt beteende och andra faktorer såsom humant papillomavirus (HPV).


En metaanalys av 54 epidemiologiska studier visade på en något ökad relativ risk (RR = 1,24) att få bröstcancer diagnosticerad hos kvinnor som använder kombinerade p-piller. Den ökade risken försvinner gradvis inom loppet av tio år efter avslutad användning. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 års ålder är den ökade risken för bröstcancerdiagnos hos användare och före detta användare av kombinerade p-piller liten i jämförelse med den generella risken för bröstcancer. Dessa studier visar inte på något kausalt samband. Det observerade mönstret för ökad risk kan bero på att bröstcancer diagnostiseras tidigare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, de biologiska effekterna av kombinerade p-piller eller av en kombination av dessa. Bröstcancer som diagnostiseras hos dem som någon gång använt p-piller tenderar att vara mindre kliniskt avancerade jämfört med cancer hos dem som aldrig använt p-piller.


I sällsynta fall har godartade levertumörer och, ännu mer sällan, maligna levertumörer rapporterats hos användare av kombinerade p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominala blödningar. Levertumör bör övervägas som differential­diagnos när svår smärta i övre buken, leverförstoring eller tecken på intra­abdominell blödning uppträder hos kvinnor som använder kombinerade p-piller.


Övriga tillstånd

Kvinnor med hypertriglyceridemi eller sådan i familjeanamnesen kan ha en förhöjd risk för pankreatit vid användning av kombinerade p-piller.


Även om små höjningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinerade p-piller, är kliniskt relevanta höjningar sällsynta. Endast i dessa sällsynta fall finns skäl för att omedelbart avbryta användningen av kombinerade p-piller. Ett samband mellan användning av kombinerade p-piller och klinisk hypertension har inte fastställts. Stiger blodtrycksvärden konstant eller en kliniskt signifikant blodtrycksökning inte svarar tillräckligt på blodtryckssänkande behandling hos kvinnor som redan har hypertoni, måste det kombinerade p-pillret sättas ut. När så anses lämpligt kan användningen av ett kombinerat p-piller återupptas om normala blodtrycksvärden uppnås med blodtryckssänkande terapi.


Följande tillstånd har rapporterats förekomma eller förvärras både i samband med graviditet och användning av kombinerade p-piller, men det finns inte övertygande bevis för ett samband med användning av kombinerade p-piller: gulsot och/eller klåda relaterad till kolestas, gallsten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörselnedsättning, nedstämdhet.


Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtomen av angioödem.


Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut behandlingen av kombinerade p-piller tills värdena för leverfunktion återgår till de normala. Recidiv av kolestatisk gulsot och/eller kolestasrelaterad klåda som tidigare uppträtt under en graviditet eller under tidigare användning av könshormoner gör det nödvändigt att avbryta användningen av kombinerade p-piller.


Även om kombinerade p-piller kan påverka den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, finns det inga bevis för att det är nödvändigt att ändra doseringen hos diabetiker som använder lågdos kombinerade p-piller. Kvinnor som har diabetes bör dock stå under noggrann läkarkontroll, speciellt under den första tiden med kombinerade p-piller.


Försämring av depression, epilepsi, Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats under användning av kombinerade p-piller.


Ibland kan kloasma förekomma, särskilt hos kvinnor som tidigare haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika solexponering eller exponering för ultraviolett ljus under användning av kombinerade p-piller.


Medicinsk undersökning/konsultation

Innan behandling med kombinerade p-piller påbörjas eller återinsätts skall fullständig anamnes upptas (inklusive familjeanamnes) och graviditet skall uteslutas. Blodtrycket bör mätas och en allmän undersökning bör utföras med tanke på kontraindikationerna (se avsnitt 4.3) och varningarna (se avsnitt 4.4). Kvinnan bör också uppmanas att noga läsa igenom bipacksedeln och följa de råd som ges i denna. Hur ofta kvinnan bör komma för kontroll och vilka slags undersökningar som bör utföras, avgörs utifrån etablerad praxis och anpassas för den enskilda kvinnan.


Kvinnor bör upplysas om att orala preventivmedel inte skyddar mot HIV-infektioner (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Minskad effekt

Effekten av kombinerade p-piller kan försämras vid glömd tablett, kräkningar eller diarré eller samtidigt intag av andra läkemedel.


Försämrad cykelkontroll

I likhet med alla kombinerade p-piller kan oregelbundna blödningar (stänkblödning eller genombrottsblödning) inträffa, särskilt under de första månadernas användning. Därför är utvärdering av eventuella oregelbundna blödningar endast meningsfull efter ett anpassningsintervall på cirka tre cykler. Mer än 50 % av Anastrella-användarna rapporterade någon typ av blödning (stänkblödning och/eller genombrottsblödning) under de första sex månaderna av användning.


Kvarstår de oregelbundna blödningarna eller om de uppträder efter tidigare regelbundna cykler, bör icke-hormonella orsaker övervägas och adekvata diagnostiska åtgärder vidtas för att utesluta malignitet eller graviditet. Abrasio kan också bli aktuellt.


Hos vissa kvinnor kan bortfallsblödningen under det tablettfria intervallet utebli. Om p-pillret har tagits enligt anvisningarna i avsnitt 4.2 är kvinnan sannolikt inte gravid. Om p-pillret däremot inte tagits enligt anvisningarna före den första uteblivna bortfallsblödningen eller om två bortfallsblödningar uteblivit, måste graviditet uteslutas innan kvinnan fortsätter använda kombinerade p-piller.


Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd av galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Observera: samtidig behandling med andra läkemedel bör kontrolleras för att identifiera potentiella interaktioner.


Andra läkemedels effekt på Anastrella

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner och det kan leda till genombrottsblödning och/eller utebliven preventiv effekt.


Hantering

Enzyminduktion kan ses redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses vanligtvis inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktionen kvarstå under ca 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel bör temporärt använda en barriärmetod eller annan preventivmetod förutom det kombinerade p-pillret. Barriärmetoden måste användas under pågående läkemedelsbehandling och i 28 dagar efter avslutad behandling. Om samtidigt intag av annat läkemedel fortsätter efter det att tabletterna i blisterkartan med p-piller tagit slut, måste nästa p-pillerkarta påbörjas omedelbart och den normalt tablettfria perioden hoppas över.


Långtidsbehandling

Till kvinnor som står på långtidsbehandling med leverenzyminducerande läkemedel rekommenderas en annan pålitlig icke-hormonell preventivmetod.


Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen.


Ämnen som ökar clearance av kombinerade p-piller (minskar effekten av kombinerade p-piller genom enzyminduktion), t.ex.

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin och HIV-läkemedel ritonavir, nevirapin och efavirenz och troligen även felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat och produkter som innehåller extrakt av Johannesört (hypericum perforatum).


Ämnen med varierande effekt på kombinerade p-pillers clearance:

När kombinerade p-piller administreras samtidigt som många kombinationer av HIV-proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas, inklusive kombinationer av HCV-hämmare kan plasmakoncentrationen av östrogen eller gestagener öka eller minska. Nettoeffekten av dessa förändringar kan vara kliniskt relevant i vissa fall.

Därför bör förskrivarinformationen för samtidigt administrerade HIV/HCV-läkemedel konsulteras för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. I tveksamma fall bör tillägg av en barriärmetod användas av kvinnor som behandlas med proteashämmare eller icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas.


Anastrellas effekt på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av vissa andra läkemedel. Ökade plasmakoncentrationer av ciklosporin har rapporterats vid samtidig användning av orala antikonceptionsmedel. Kombinerade p-piller inducerar metabolismen av lamotrigin, vilket resulterar i för låga plasmakoncentrationer av lamotrigin.


Andra interaktioner

Minskad absorption: läkemedel som ökar gastrointestinal motilitet, t.ex. metoklopramid, kan minska absorptionen av hormoner.


Laboratorieprover

Användning av kombinerade p-piller kan påverka resultaten av vissa laboratorieprover, inklusive biokemiska parametrar för lever-, sköldkörtel-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer för (bärar-) proteiner (t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid-lipoprotein-fraktioner), parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom normala laboratorievärden.


4.6 Graviditet och amning


Graviditet

Anastrella skall inte användas under graviditet.


Om graviditet inträffar under användning av Anastrella skall behandlingen omedelbart avslutas.


Omfattande epidemiologiska studier har dock inte visat på en förhöjd risk för medfödda missbildningar hos barn födda av kvinnor som använt kombinerade p-piller före graviditeten, eller på fosterskadande effekter när kombinerade p-piller oavsiktligt använts tidigt under graviditeten.


Amning

Amningen kan påverkas av kombinerade p-piller eftersom dessa kan reducera mängden mjölk och ändra sammansättningen av mjölken. Därför bör användning av kombinerade p-piller vanligtvis inte rekommenderas förrän kvinnan slutat amma. Små mängder av de kontraceptiva steroiderna och/eller deras metaboliter kan utsöndras i bröstmjölken. Dessa mängder kan påverka barnet.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Anastrella har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


4.8 Biverkningar


Den vanligaste biverkningen hos användare av kombinerade p-piller är huvudvärk (17-24% av kvinnorna). Andra biverkningar som har rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel däribland Anastrella är:


Organsystem

Vanliga

(>1/100)

Ovanliga

(>1/1000 and <1/100)

Sällsynta

(< 1/1000)

Blod och lymfsystemVenösa och arteriella tromboemboliska sjukdomar

Ögon


Synstörningar

Kontaktlinsintolerans

Magtarmkanalen

Illamående,

magsmärta

Kräkningar, diarré,

gallsten, pankreatit

Andra typer av sjukdomar i magtarmkanal

ImmunsystemetÖverkänslighet

Undersökningar

Viktökning


Viktminskning

Metabolism och nutrition


Vätskeretention


Neoplasi benigna, maligna och ospecifierade (inkl cystor och polyper)


Bröstcancer, Leveradenom, Hepatocellulär cancer, Livmoderhalscancer


Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Migrän


Psykiska störningar

Nedstämdhet,

Humörförändringar

Minskad libido

Ökad libido

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Ömhet i brösten, bröstsmärtor

Bröstförstoring

Vätskande bröst,

Förändrad vaginal sekretion

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Urtikaria


Erythema nodosum, Erythema multiforme

Kloasma

Pruritus

De mest lämpliga MedDRA benämningarna (version 7.0) för att beskriva specifika biverkningar är angivna.

Synonymer eller närliggande tillstånd finns inte upptagna men bör också tas i beaktande.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, som beskrivs i avsnitt 4.4:


Frekvensen diagnosticerad bröstcancer är något förhöjd hos kvinnor som använder orala antikonceptionsmedel. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år är denna ökning liten i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Sambandet med kombinerade p-piller är okänt. För ytterligare information, se avsnitt 4.3 och 4.4 .


Hos kvinnor med ärftlighet för angioödem kan exogent tillförda östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Interaktioner

Genombrottsblödning och/eller utebliven preventiv effekt kan bero på interaktioner av andra läkemedel (enzyminducerare) med p-piller (se avsnitt 4.5).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtom som kan uppträda är: illamående, kräkningar samt lätt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot och behandlingen är symtomatisk.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: levonorgestrel och estrogen, ATC-kod: G03AA07


Den preventiva effekten av kombinerade p-piller baseras på flera olika faktorer. De viktigaste av dessa faktorer är ovulationshämning och förändringarna i cervixsekretet.


Kombinerade p-piller har en felfrekvens på ca 1% per år, när de används på rätt sätt. Felfrekvensen

kan öka av att man missar att ta tabletterna eller att de används felaktigt.


Kliniska studier har utförts på 2498 kvinor i åldrarna 18 till 40 år. Den totala Pearl Index som beräknades utifrån dessa studier var 0,69 (95% konfidensintervall 0,30 – 1,36) baserat på 15 026 behandlingscykler.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Levonorgestrel

Absorption

Levonorgestrel absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Maximala serumnivåer på ca 2,3 ng/ml uppnås inom ca 1,3 timmar efter intag av levonorgestrel/etinylestradiol. Biotillgängligheten är nästintill 100%.


Distribution

Levonorgestrel är bundet till serumalbumin och till könshormonbindande globulin (SHBG). Bara 1,1% av den totala serumkoncentrationen förekommer som fri steroid, ungefär 65% är specifikt bundet till SHBG och ungefär 35% är ospecifikt bundet till albumin. Den etinylestradiolinducerade ökningen av SHBG påverkar andelen levonorgestrel bundet till serumproteiner. Induktion av det bindande proteinet orsakar en ökning av den SHBG-bundna fraktionen och en minskning av den albuminbundna fraktionen. Den skenbara distributionsvolymen för levonorgestrel är ungefär 129 L efter en engångsdos.


Metabolism

Levonorgestrel metaboliseras fullständigt via kända metabolismvägar för steroider. Serumclearance är cirka 1,0 ml/min/kg.


Elimination

Serumkoncentrationen av levonorgestrel avtar i två faser. Den terminala fasen karakteriseras

av en halveringstid på ungefär 25 timmar. Levonorgestrel utsöndras inte i oförändrad form.

Metaboliterna utsöndras i urin och galla i förhållandet 1:1. Halveringstiden för utsöndringen

av metaboliter är cirka 1 dygn.


Steady-state

Efter dagligt intag av levonorgestrel/etinylestradiol-tabletter ökar serumkoncentrationen av levonorgestrel ca trefaldigt och når steady-state under den andra halvan av en behandlingscykel. Levonorgestrels farmakokinetik påverkas av SHBG-nivåerna i serum som ökar 1,5- 1,6 gånger efter dagligt intag av estradiol. Denna effekt medför att clearance från serum samt distributionsvolymen minskar något vid steady-state

(0,7 ml/min/kg vid steady-state och ca 100 l).


Etinylestradiol

Absorption

Etinylestradiol absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag. Maximala serumnivåer på ca 50 pg/ml uppnås inom 1-2 timmar. Under absorption och första-passage-effekt, genomgår etinylestradiol en omfattande metabolism, vilket resulterar i en genomsnittlig biotillgänglighet på ca 45% (interindividuella skillnader på ca 20-65%).


Distribution

Etinylestradiol binds i hög grad ospecifikt till albumin (cirka 98%) och inducerar en ökning av serumkoncentrationen av SHBG. Den skenbaradistributionsvolymen har rapporterats vara ca 2,8-8,6 l/kg.


Metabolism

Etinylestradiol genomgår presystemisk konjugering i både tunntarmens slemhinna och levern. Etinylestradiol metaboliseras primärt via aromatisk hydroxylering, där hydroxylerade och metylerade metaboliter bildas. Dessa förekommer både som fria metaboliter och konjugat med glukuronider och sulfater i serum. Clearance har rapporterats vara 2,3-7 ml/min/kg.


Elimination

Serumkoncentrationen av etinylestradiol avtar i två faser karaktäriserade av halveringstider på cirka

1 timme respektive 10-20 timmar. Oförändrat läkemedel utsöndras inte. Metaboliterna av etinylestradiol utsöndras i urin och galla i förhållandet 4:6 och halveringstiden är cirka 1 dygn.


Steady-state

Serumkoncentrationen av etinylestradiol ökar med ungefär en dubblering efter daglig administration av levonorgestrel/etinylestradiol. På grund av den varierande halveringstiden i den terminala fasen av clearance och den dagliga administrationen nås steady-state inom ungefär en vecka.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Prekliniska studier (avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter) har inte visat några andra effekter än de som kan förklaras utifrån den redan kända hormonprofilen för etinylestradiol och levonorgestrel.


Man måste emellertid ha i åtanke att könshormoner kan stimulera tillväxten av vissa hormonberoende vävnader och tumörer.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K-30

Krospovidon

Magnesiumstearat


Dragering:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350

Talk (E553b)

Järnoxid gul (E172)


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant


6.3 Hållbarhet


3 år


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 30°C.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Tabletterna packas i blister bestående av PVC/PVDC/Aluminium


Förpackningsstorlekar: 63 st(3 x 21 tabletter), 273 st (13 x 21 tabletter)


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


48377


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


Datum för det första godkännandet: 2013-12-05


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-06-13

13