iMeds.se

Andolex

Läkemedelsverket 2014-08-20

Bipacksedel: Information till användaren


Andolex 1,5 mg/ml munsköljvätska


benzydaminhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Andolex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Andolex

Hur du använder Andolex

Eventuella biverkningar

Hur Andolex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Andolex är och vad det används för


Andolex är ett lokalt verkande smärtstillande läkemedel som verkar genom att stabilisera cellmembranen och hämma bildandet av prostaglandiner (ämnen som kan förstärka smärtsignaler i kroppen).


Andolex är en munsköljvätska som används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.


Vad du behöver veta innan du använder Andolex


Använd inte Andolex

- om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Sluta att ta Andolex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Andolex.

-om du hareller har haftastma
-om du är allergisk mot acetylsalicylsyraeller andraantiinflammatoriskasmärtstillande läkemedel(NSAID).


Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1215 mg per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin. Andolex ska inte sväljas så mängden alkohol som kommer in i blodbanan är mycket liten.

Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Undvik kontakt med ögonen.


Barn och ungdomar

Andolex ska inte användas av barn under12 år.


Andra läkemedel och Andolex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Andolex innehåller alkohol. Upptaget i kroppen vid munsköljning förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du använder Andolex


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år: 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Skölj munnen eller gurgla; lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.


I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan är känd och behandlande läkare förskrivit längre tid.


Användning för barn och ungdomar

Andolex ska inte ges till barn under 12 år.


Om du har använt för stor mängd av Andolex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Andolex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Eventuella Biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Andolex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Stickningar och bedövningskänsla i munnen.


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ljuskänslighet (utslag eller solskada), nässelutslag hudutslag, klåda.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Kramp i svalg och luftrören.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem). Överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, som kan vara livshotande.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via adressen nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Andolex ska förvaras


Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasflaska 300 ml


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00

E-mail: info@medasverige.se


Tillverkare:

3M Health Care Limited

3M House,Morley Street

Loughborough, Leicestershire

LE11 1EP Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-08-20