iMeds.se

Anervan Novum

Information för alternativet: Anervan Novum Suppositorium, visa andra alternativ

Bipacksedel: information till användaren


Anervan Novum suppositorier

ergotamintartrat

klorcyklizinhydroklorid

koffein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Anervan Novum är och vad det används för.

2. Vad du behöver veta innan du använder Anervan Novum.

3. Hur du använder Anervan Novum.

4. Eventuella biverkningar.

5. Hur Anervan Novum ska förvaras.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Anervan Novum är och vad det används för


Anervan Novum innehåller ergotamin, vars sammandragande effekt på blodkärlen utnyttjas för att minska påbörjade migränanfall. Koffein förbättrar kroppens förmåga att ta upp ergotamin. Klorcyklizin motverkar illamående.

Anervan Novum används för anfallsbehandling vid begynnande migränanfall.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anervan Novum


Använd inte Anervan Novum


Varningar och försiktighet

Talal med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anervan Novum.

Rådgör med din läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Anervan Novum för att komma till rätta med problemet.


Andra läkemedel och Anervan Novum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Anervan Novum ska inte kombineras med vissa andra läkemedel, se avsnittet ”Använd inte Anervan Novum”.


Anervan Novum bör inte kombineras med vissa andra läkemedel mot:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Anervan Novum under graviditet.


Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Anervan Novum under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever yrsel vid behandling med Anervan Novum ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Anervan Novum

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

Vid de första säkra tecknen på ett begynnande anfall insättes behandlingen.

Om effekt uteblir, kan behandlingen upprepas, men först efter en halvtimme. Du bör inte ta mer än 2 suppositorier per anfall. När du hittat en lämplig dos, bör du ta hela dosen så tidigt som möjligt vid nästa anfall.

Barn i skolåldern kräver normalt endast hälften av den rekommenderade dosen till vuxna.


Om du har tagit för stor mängd av Anervan Novum

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen telefon 112.

Symtom vid för hög dos av Anervan Novum är cirkulationsstörningar som upplevs som kyla, domningar eller krypningar i fingrar och tår och effekter på det centrala nervsystemet.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Avbryt behandlingen omedlbart och kontakta läkare om du får cirulationsstörningar som upplevs som kyla, domningar eller krypningar i fingrar och tår, eller om du får irritation i ändtarmen, ibland med sårbildning.


Andra eventuella biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos 100upp till 1 av 10 användare):

Yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Anervan Novum ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC) men kan förvaras i rumstemperatur i 2 månader.

Användes för det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Plastkartan sorteras som mjukplast.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är ergotamintartrat 1 mg, klorcyklizinhydroklorid 20 mg och koffein 100 mg.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, makrogol, hårdfett, polysorbat 80, sorbitanoleat, vinsyra, propylgallat och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gulvitt, spolformat suppositorium i PVC/PE plast strip.

10 och 50 st suppositorier.


Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon 08-630 1900


Tillverkare

APL

Box 17

201 20 Malmö


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-06-28

4