iMeds.se

Angemin

Bipacksedel: Information till användaren

Angemin 1 mg/2 mg filmdragerade tabletter

Estradiol/Drospirenon


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Angemin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Angemin

3. Hur du tar Angemin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Angemin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Angemin är och vad det används för


Angemin är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; ett östrogen och ett gestagen. Angemin används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista naturliga menstruation.


Angemin används för att:


Lindra symtom under och efter övergångsåldern

När mentruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Angemin lindrar dessa symtom efter menopaus. Angemin ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.


Förebyggabenskörhet

Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet (osteoporos). Diskutera alla tänkbara möjligheter med din läkare.

Om du har en ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda Angemin för att förebygga benskörhet efter menopaus.


2. Vad du behöver veta innan du tar Angemin


Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användning av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.


Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.


Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.


När du påbörjat behandling med Angemin ska du gå på regelbundna läkarkontroller (minst en gång per år). Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling med Angemin.


Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.


Ta inteAngemin

om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Angeminom du är osäker.

om du har oförklarliga blödningar från underlivet

om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp

om du har eller någonsin har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala leverfunktionsvärden

om du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom

om du har en allvarlig njursjukdom eller akut njursvikt

om du är allergisk (överkänslig) mot östrogener, gestagener eller något av övriga ämnen som ingår i Angemin (dessa är listade i avsnitt 6).


Om något av ovanstående tillstånd drabbar dig första gången du använder Angemin, ska du genast sluta ta Angemin och omedelbart kontakta läkare.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Angemin. Tala med din läkare om du någonsin har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Angemin. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.


ökad risk för att drabbas av en östrogenberoende tumör (om du t.ex. har en mor, syster eller mormor som har haft bröstcancer)

en sjukdom i immunsystemet som påverkar många av kroppens organ (systemisk lupus erythematosus, SLE)

epilepsi

astma


Sluta ta Angemin och uppsök omedelbart läkare


Om du märker något av följande när du använder HRT:

För ytterligare information, se ”Blodpropp i en ven (trombos)”.


Observera:Angemin är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är yngre än 50 år, kan du behöva använda preventivmedel för att förhindra graviditet. Be din läkare om råd.


HRT och cancer


Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)


Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer). Gestagenet i Angemin skyddar dig mot denna extra risk.


Oregelbundna blödningar

Du kan få oregelbundna stänkblödningar under de första 3 – 6 månaderna du tar Angemin.

Om de oregelbundna blödningarna:

bör du snarast uppsöka läkare.


Bröstcancer

Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen-gestagen, och möjligen även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till det normala inom några år (högst 5) efter att behandlingen upphört.


Jämförelse

För kvinnor i åldern 50 - 79 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 9 - 17 av 1000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod. För kvinnor i åldern 50 - 79 år som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13 - 23 av 1000 användare att få diagnosen (dvs. 4 – 6 extra fall).


Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt – mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.


Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).


Hur HRT påverkar hjärta och cirkulation


Blodproppar i en ven (trombos)


Risken för blodpropp i en venär ungefär 1,3 - 3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.


Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, svimning eller till och med leda till döden.


Risken för blodpropp i en ven ökar med stigande ålder och om något av det som nämns nedan gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:


Symtomen för blodproppfinns beskrivet i avsnittet ”Sluta ta Angemin och uppsök genast läkare”.


Jämförelse

För kvinnor i 50-årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4 - 7 av 1000 att få en blodpropp i en ven.

Av kvinnor i 50-årsåldern som tar HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av 1000 användare att drabbas (dvs. 5 extra fall).


Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

Kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen löper en något högre risk att utveckla hjärtsjukdom än kvinnor som inte tar HRT.


Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är ungefär 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Ökningen av antalet fall av stroke, på grund av användning av HRT, ökar med stigande ålder.

Jämförelse

Av kvinnor i 50-årsåldern som inte använder HRT kan 8 av 1000 förväntas drabbas av stroke under en 5-årsperiod. Av kvinnor i 50-årsåldern som använder HRT väntas 11 av 1000 drabbas (dvs. 3 extra fall).


Andra tillstånd

HRT förhindrar inte försämring av minnet. Det finns vissa bevis för att kvinnor som börjar använda HRT efter 65 års ålder har en ökad risk för försämrat minne. Rådgör med din läkare.Andra läkemedel och Angemin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av Angemin. Detta kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande läkemedel:


Följande kan leda till små ökningar av serum-kalium:

Läkemedel som används för behandling av:


Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel, växtbaserade läkemedel eller andra naturprodukter.

Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Angemin eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.


Graviditet och amning

Angemin är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört.

Om du blir gravid ska du genast sluta ta Angemin och kontakta läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Angemin påverkar inte din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.


Angemin innehåller laktos

Angemin innehåller laktos (ett slags socker). Kontakta din läkare innan du börjar använda detta läkemedel om du är intolerant/allergisk mot vissa sockerarter.


3. Hur du tar Angemin


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är din läkare som avgör hur länge du ska ta Angemin.

Ta en tablett om dagen, helst vid samma tidpunkt. Svälj tabletten hel med lite vatten. Angemin kan tas tillsammans med måltid eller mellan måltider. När du tagit den sista tabletten i en tablettkarta, ska du nästa dag börja med en ny tablettkarta.

Gör inget uppehåll mellan kartorna.


Om du har tagit andra HRT-preparat: fortsätt tills du har tagit den sista tabletten i en tablettkarta och har tagit alla tabletter för den månaden. Ta din första Angemin-tablett nästa dag. Gör inget uppehåll mellan de gamla tabletterna och Angemin-tabletterna.


Om detta är din första HRT-behandling: du kan börja ta Angemin-tabletterna vilken dag som helst.


Om du har tagit för stor mängd av Angemin

Om du av misstag fått i dig för stor mängd Angemin kan du bli illamående, kräkas eller få menstruationsliknande blödningar. Ingen särskild behandling är nödvändig men du bör tala med din läkare eller apotekspersonal om du känner dig orolig.


Om du har glömt att taAngemin

Om du glömt att ta en tablett vid den vanliga tidpunkten och om det gått mindre än 24 timmar bör du ta den så snart som möjligt.

Om det har gått mer än 24 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett, lämna då den glömda tabletten i förpackningen. Fortsätt sedan att ta nästa tablett på samma tid som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten. Om du glömmer att ta din tablett flera dagar i rad kan du få oregelbundna blödningar.


Om du slutar ta Angemin

Du kan åter känna av de vanliga klimakteriesymtomen, som t.ex. värmevallningar, sömnproblem, nervositet, yrsel eller vaginal torrhet. Du kommer också att börja tappa benmassa när du slutar använda Angemin. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du vill sluta ta Angemin. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Om du ska genomgå en operation

Om du ska genomgå en operation, berätta för kirurgen att du tar Angemin. Du kan behöva göra ett uppehåll från att ta Angemin under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se även avsnitt 2 ”Blodpropp i en ven (trombos)”). Fråga din läkare när du kan börja ta Angemin igen.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Angemin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:


För mer information om dessa biverkningar, se Avsnitt 2.


Likt alla läkemedel kan Angemin orsaka biverkningar men alla behöver inte drabbas.

Nedan följer en förteckning över biverkningar som har kopplats till användning av Angemin.


De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):


Oväntad menstruationsliknande blödning uppträder under de första månaderna av behandlingen med Angemin. Den är oftast övergående och försvinner vanligen när behandlingen pågått en tid. Om besvären kvarstår bör du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter):


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 patienter):


Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter):


Följande biverkningar rapporterades från kliniska studier hos kvinnor med högt blodtryck:


Följande biverkningar har rapporterades för andra HRT:

  • pigmentförändringar särskilt i ansiktet och på halsen, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

  • ömmande rodnade knölar på huden (erythema nodosum)

  • röda ringformade utslag ibland med blåsor i mitten (erythema multiforme)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Angemin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för Angemin.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Angemin innehåller

De aktiva substansernaär estradiol (som estradiolhemihydrat) och drospirenon; varje tablett innehåller 1 mg estradiol och 2 mg drospirenon.

Övriga innehållsämnenärlaktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat (E470b). Innehållsämnen i tablettens filmdragering är hypromellos (E464), makrogol 6000, talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Angemin är filmdragerade tabletter. Tabletterna är röda, runda och har konvexa sidor. Bokstäverna DL finns inne i en regelbunden sexhörning på den ena sidan.


Angemin finns i blisterförpackningar som innehåller 28 tabletter med veckodagarnas namn tryckta på blistret. Det finns förpackningar med en eller tre blisterkartor.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Angeliq – Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Estland, Tyskland, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien

Angemin – Danmark, Island, Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-24