iMeds.se

Animed Vet

BIPACKSEDEL FÖR


Animed vet 24,5 mg/g kutan spray, suspension, för nötkreatur, får och svin


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:


aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Animed vet 24,5 mg/g kutan spray, suspension, för nötkreatur, får och svin

klortetracyklinhydroklorid


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En spraybehållare innehåller:


Aktiv substans:

klortetracyklinhydroklorid 3,210 g (motsvarande 24,5 mg/g)

(motsvarande klortetracyklin 2,983 g)


Hjälpämnen:

Patentblått V 85 % (E 131): 0,23 g

Isobutan (drivmedel) 92,2 g


Jämnt blåfärgad spray


4. INDIKATIONER


Behandling av ytliga sår som har uppkommit på grund av skada eller kirurgi och som är förorenade med mikroorganismer (t.ex. bakterier) känsliga för klortetracyklin. Läkemedlet kan användas som en del av en behandling av ytliga hud- och klövinfektioner, särskilt interdigital dermatit (klövspaltsinflammation och klövröta) och digital dermatit (smittsamt klöveksem) orsakad av mikroorganismer känsliga för klortetracyklin.


5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till djur som är överkänsliga mot tetracykliner. Använd inte om det är känt att mikroorganismerna är motståndkraftiga mot tetracykliner.6. BIVERKNINGAR


Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i sällsynta fall.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nötkreatur, får och svin.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Endast för kutan användning (på huden) Skaka behållaren noggrant före sprayning. Behållaren ska hållas cirka 15‑20 cm från det område som ska sprayas. Spraya i 3 sekunder tills behandlingsområdet är jämnt färgat. Vid klövinfektioner ska behandlingen upprepas efter 30 sekunder. Vid behandling av ytliga sår som är förorenade med mikroorganismer känsliga för klortetracyklin rekommenderas en sprayning. Vid behandling av digital dermatit (smittsamt klöveksem) rekommenderas två sprayningar med 30 sekunders mellanrum 3 dagar i rad en eller två gånger dagligen. Vid behandling av andra klövinfektioner (klövspaltsinflammation och klövröta) rekommenderas två 2 sprayningar med 30 sekunders mellanrum en eller två gånger dagligen. Beroende på hur allvarlig skadan är och hur snabbt förbättring sker, bör behandlingen upprepas inom 1 till 3 dagar.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Se avsnitt 8. ”Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)”.


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: noll dagar

Mjölk: noll dagar


Används inte på juver hos digivande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.


11. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på behållaren/kartongens etikett efter ”EXP”.


Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddas från solljus. Får inte exponeras för temperaturer över 50 °C.

Får inte utsättas för värme/heta ytor/gnistor/öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Spraya inte mot öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Punktera inte och bränn inte behållaren, inte heller efter användning.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Skydda djurets ögon vid sprayning i närheten av huvudet. Rengör det påverkade området noggrant före sprayning. Användning av läkemedlet ska baseras på känslighetsbestämning och hänsyn bör tas till officiella och lokala antimikrobiella riktlinjer. Djuret ska förhindras att slicka på det behandlade området, eller behandlade områden på andra djur. Efter tillförsel av läkemedlet på klöven ska djuret hållas på torr mark under minst en timme.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Direktkontakt med huden bör undvikas på grund av sensibilisering (risk för överkänslighet), kontaktdermatit (kontaktallergi) och eventuella överkänslighetsreaktioner mot klortetracyklin. Använd lämpliga ogenomträngliga handskar vid hantering av produkten. Denna produkt kan orsaka allvarlig ögonirritation. Skydda ögonen och ansiktet. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rent vatten. Om irritationen kvarstår, sök läkare. Andas inte in ånga. Applicera produkten utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbart läkare och visa etiketten. Ät och rök inte när produkten ges. Tvätta händerna efter användning.

Se även avsnitt 11 ”Särskilda förvaringsanvisningar”.


Användning under dräktighet och digivning

Efter att Animed vet har använts på huden är absorption av klortetracyklin obetydlig. Animed vet är därför säkert att använda under dräktighet och digivning.


Dräktighet:

Kan användas under dräktighet.


Digivning:

Se avsnitt 10 ”Karenstid”.


Annan försiktighet

Missfärgade delar av det behandlade området på svin måste tas bort innan resten av djuret används för humankonsumtion.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Efter att klortetracyklinspray har använts på huden är absorption av klortetracyklin obetydlig. Det finns ingen information om att Animed vet påverkas av eller påverkar andra läkemedel, och detta är inte heller förväntat.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-08-10


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1 spraybehållare

Kartong med 12 x 1 spraybehållare.


Produkten är fylld till 211 ml i en tryckbehållare av bleckplåt (utan beläggning) med en sprayventil av plast och ett spraymunstycke.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Receptbelagt.