iMeds.se

Antisedan Vet.

Läkemedelsverket 2013-01-10

produktresumé veterinärmedicinska läkemedel

Denna produktresumé används även som bipacksedel


Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Antisedan vet 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Aktivt(a) innehållsämne(n)

Atipamezolhydroklorid 5 mg/ml

Hjälpämnen

Metylparaben

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid förgiftningar

ATCvet-kod: QV03AB90


Den aktiva substansen i Antisedan vet. är atipamezol. Atipamezol är en selektiv α2‑adrenoreceptorantagonist som upphäver effekten av α2-agonister såsom medetomidin eller dexmedetomidin på α2-receptorer i centrala nervsystemet.Administreringen av atipamezol medför en ökad frisättning av noradrenalin från nervändslut och därmed en ökad sympatisk aktivitet. Administreringen av atipamezol till hund eller katt som är sederad med medetomidin/dexmedetomidin medför att sederingen upphävs och att djuret återgår till initialt stadium.


De kardiovaskulära och respiratoriska effekterna av atipamezol är små. Dock ses hos ett medetomidin/dexmedetomidin-sederat djur en initial stegring av hjärtfrekvens och blodtryck efter administrering av atipamezol.

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption: Atipamezol absorberas snabbt efter intramuskulär injektion. Maximala koncentrationer nås inom 10-15 minuter i centrala nervsystemet.

Distribution: Vd hos hund är 1-2,5 l/kg vid iv administrering.

Elimination: Halveringstiden för atipamezol är cirka 1-2,6 timmar vid i.v. och i.m. administrering. Atipamezol metaboliseras huvudsakligen i levern genom oxidation. Metaboliterna utsöndras i urinen.

Kliniska uppgifter

Djurslag

Hund, katt.

Indikationer

Upphävande av effekten av medetomidin eller dexmedetomidin, som använts till hund eller katt.

Kontraindikationer

Inga kända.

Biverkningar

Övergående förhöjd livlighet och/eller takykardi. Kräkning, dregling, flämtning och svårighet att hålla avföring har rapporterats.

Särskilda försiktighetsmått vid användning

Samtidig användning av andra läkemedel med stimulerande effekt på centrala nervsystemet rekommenderas inte.

Tillse att djurets sväljreflexer är fullt återställda innan det tillåts att äta eller dricka.

Användning under dräktighet och laktation

Antisedan har ej testats på dräktiga eller digivande djur och skall därför ej användas till dräktiga eller digivande tikar eller honkatter.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ospecifikt verkande centrala stimulantia (till exempel 4-aminopyridin) potentierar atipamezol.

Dosering och administreringssätt

Antisedan vet. kan administreras intramuskulärt, subkutant eller intravenöst. Intramuskulär administration ger upphov till ett successivt och lugnt uppvaknande varför detta rekommenderas i normalfallet. Efter administrering bör djuret hållas i en lugn omgivning. Injektionen ges 15-60 minuter efter administreringen av medetomidin eller dexmedetomidin. Djuret reagerar normalt inom 5-10 minuter.

Doseringen är beroende av tidigare använd dos av medetomidin/dexmedetomidin.


Hund: 5 gånger högre dos, räknat i µg/kg, ges av Antisedan vet. jämfört med tidigare given dos av medetomidin eller 10 gånger högre dos jämfört med tidigare given dos av dexmedetomidin.


Katt: 2,5 gånger högre dos, räknat i µg/kg, ges av Antisedan vet. jämfört med tidigare given dos av medetomidin eller 5 gånger högre dos jämfört med tidigare given dos av dexmedetomidin.


Har medetomidin eller dexmedetomidin kombinerats med ketamin bör Antisedan vet. administreras tidigast 30-40 minuter efter ketamin givan.

Överdosering

Överdosering kan förorsaka hyperaktivitet och takykardi. Om nödvändigt kan en mycket låg dos av medetomidin eller dexmedetomidin administreras för att häva effekterna efter en överdosering av Antisedan vet.

Särskilda varningar för respektive djurslag

-

Karenstid

-

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid eventuellt spill på human hud skall området noggrant tvättas av med tvål och vatten.

Farmaceutiska uppgifter

Betydelsefulla inkompatibiliteter

Ingen känd inkompatibilitet.

Hållbarhet

Oöppnad förpackning är hållbar i 3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av glas, 1x10 ml respektive 10x10 ml.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall, i förekommande fall

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Namn eller företagsnamn och adress eller registrerat kontor för innehavaren av godkännandet för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo, Finland

Förbud mot försäljning, förordnande och/eller användning

-

Nummer på godkännandet för försäljning

11017

Datum för första godkännande/förnyat godkännande

1989-10-27 / 2009-10-27

Datum för översyn av produktresumén

2013-01-10