iMeds.se

Apistan Vet

Läkemedelsverket 2015-06-08


BIPACKSEDEL


Apistan vet 10,3% bikupestrip1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Vita (Europe) Limited

Vita house

London Street

Basingstoke

Hampshire

RG21 7PG

Storbritannien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Apistan vet 10,3% bikupestrip


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Tau-fluvalinat824 mg


4. Användningsområde


Mot varroakvalster i bisamhällen


Apistan remsor innehåller en polymer som ger kontrollerad frisättning av tau-fluvalinat för bekämpning av parasitkvalstret Varroa destructor (tidigare kallat Varroa jacobsoni) hos honungsbin.5. KONTRAINDIKATIONER


Inga kända.


6. BIVERKNINGAR

Inga.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Honungsbin


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Doseringsanvisningar

Två Apistan-remsor per yngelrum per kupa.


Administrering:

Remsorna hängs mitt emellan två yngelramar så att bina kan röra sig på båda sidor av remsan. En remsa placeras mellan ram 3 och 4 och en mellan ram 7 och 8 i yngelrummet.


Till små och övervintrande bisamhällen och avläggare räcker det med en remsa som placeras nära mitten av yngelrummet. Remsorna får inte placeras i skattlådorna.


Behandlingsperiod

Behandlingen pågår under 6-8 veckor, och därefter tas remsorna bort och kasseras. Remsorna bör sitta kvar i kupan minst sex veckor. Remsorna får inte sitta kvar i kupan längre än åtta veckor. Behandlingsperioden bör hållas så kort som möjligt för att minska risken för läkemedelsrester i vaxet från yngelrummet och förebygga resistensutveckling hos kvalstret. Kontakta veterinär vid nya eller bestående angrepp.


Apistan har störst verkan om det används under sensommaren och efter den huvudsakliga honungsskörden (då antalet yngel avtar). Vid svåra angrepp kan Apistan dock användas när som helst under året.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


BRUKSANVISNING

Användningssätt

Läs VARNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDAREN nedan innan läkemedlet används.

Remsorna sitter samman i ett ark.

För att skilja dem åt, fatta det övre hörnet i ett fast grepp (se Bild 1) och riv längs perforeringen uppifrån och ner. Ej använda remsor ska förvaras i originalförpackningen.

Apistan remsor placeras i yngelrummet (kupans huvuddel) på ett sådant sätt att bina kan röra sig på båda sidor av remsan. Remsorna hängs upp mellan ramarna genom att vingarna på remsan vrids utåt (se Bild 2).10. KARENSTID


Honung: Noll dagar.

Använd inte produkten under honungsdrag.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Remsorna ska förvaras i oöppnad originalförpackning innan användning.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Skyddas från direkt solljus.

Får endast förvaras i originalförpackningen.

Remsorna får inte förvaras i närheten av bekämpningsmedel och andra kemikalier som kan förorena remsorna.

Ej använda remsor läggs tillbaka i originalförpackningen.

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Endast för engångsbruk; remsorna får ej återanvändas.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


VARNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDAREN

Använd handskar vid hantering av remsorna.

Undvik direktkontakt med hud, mun och ögon.

Tvätta händerna grundligt efter hantering av remsorna.

Undvik att röka, dricka eller äta vid hantering av remsorna.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din veterinär hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

EXTREMT SKADLIGT för fisk och vattenlevande organismer. Undvik att förorena vattensamlingar, åar och diken med remsor eller tomförpackningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-06-08