iMeds.se

Aqualec


BIPACKSEDEL FÖR

Aqualec 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

Storbritannien


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Terumo BCT Limited

Old Belfast Road

Millbrook

Larne

Co. Antrim

BT40 2SH

Nordirland


SC Infomed Fluids SRL

50 Theodor Pallady Blvd

District 3

032266 Bukarest

Rumänien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Aqualec 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt

Natriumklorid


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Natriumklorid 9 mg

Natrium: 150 mmol/liter; klorid: 150 mmol/liter.


Infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


För behandling av uttorkning hos nöt, häst, hund och katt.

För korrigering av minskad blodvolym (hypovolemi) till följd av chock eller sjukdom i magtarmkanalen (särskilt vid förekomst av metabolisk alkalos (hög halt av basiska ämnen i blodet), t.ex. i fall med ihållande kräkning eller störningar i löpmagsfunktionen hos nötboskap).

Läkemedlet kan ges för att tillgodose normala vätske- och elektrolytbehov när vätskor inte kan ges via munnen.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Överdrivna infusionsflöden kan orsaka rastlöshet, rosslandelungljud, snabb hjärtrytm, snabb andning, nosflytningar, hosta, kräkning och diarré.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nöt, häst, hund och katt.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Intravenös användning.

Volym och infusionshastighet beror på kliniskt tillstånd, befintliga brister hos djuret, underhållsbehov och fortsatta förluster.

En allmän riktlinje är att i början försöka korrigera uttorkning med 50 % (helst under sex timmar men snabbare vid behov) och därefter göra en ny utvärdering genom klinisk undersökning.

Brister ligger vanligtvis inom intervallet 50 ml/kg (mild) till 150 ml/kg (allvarlig). En infusionshastighet på 15 ml/kg/timme rekommenderas vid frånvaro av chock (doseringsintervall 5-75 ml/kg/timme).

Vid chock krävs höga initiala infusionshastigheter på upp till 90 ml/kg/timme. Höga infusionshastigheter ska inte upprätthållas längre än en timme såvida inte urineringen har återställts. Maximal infusionshastighet ska minskas vid förekomst av hjärt-, njur- och lungsjukdom.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Bruksanvisning:

Ta upp påsen från den skyddande ytterförpackningen genom att riva neråt från den tandade kanten.

Ta bort portpluggen som skyddar den sterila givarporten.

För in droppaggregatet helt och hållet för att åstadkomma en läckfri anslutning, och häng upp påsen i en droppställning.

Inget luftinlopp krävs.

Flöda och reglera droppaggregatet i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om droppaggregatet täpps igen får lösningen inte pumpas tillbaka till påsen, utan utrustningen måste bytas ut.


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter (nöt och häst): 0 dagar.

Mjölk (nöt och häst): 0 timmar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C.

Får ej frysas.12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Använd ej lösningen såvida den inte är klar, fri från synliga partiklar och behållaren är oskadad.

Natriumöverskott kan inträffa hos djur med hjärt- eller njursvikt. Det ska noteras att natriumutsöndringen kan försämras efter operation/trauma.

Risken för blodpropp i samband med intravenös infusion ska beaktas.

Produkten ska värmas till cirka 37°C före administrering för att undvika sänkt kroppstemperatur.

Denna produkt ska inte användas under längre tid än vad som krävs för att korrigera och upprätthålla cirkulationsvolymen. Felaktig/överdriven användning kan förvärra eller orsaka metabolisk acidos.

Noggrann aseptik ska hållas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Ej relevant.


Användning under dräktighet eller digivning:

Används endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Inga kända.


Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

Övervaka vätskeavgivningen. Administrering av vätskedrivande kan bli nödvändigt.


Blandbarhetsproblem:

Inga kända.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-06-14


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


För djur. Receptbelagt.

Infusionspåse av polyvinylklorid överdragen med polypropen.

Förpackningsstorlekar: Individuella vätskepåsar om 100 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml, var och en med en egen bipacksedel eller kartonger innehållande 50 x 100 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 4 x 2000 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.7