iMeds.se

ArabineBipacksedel: Information till patienten


Arabine 100 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

cytarabin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Arabine är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Arabine

3. Hur du använder Arabine

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Arabine ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Arabine är och vad det användsförCytarabin som finns i Arabine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Arabine


Arabine ska inte användas:


Varningar och försiktighet


Andra läkemedel och Arabine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du:

använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Undvik att bli gravid medan du eller din partner behandlas med Arabine. Om du är sexuellt aktiv måste du använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra graviditet under behandlingen. Arabine kan ge medfödda missbildningar, så det är viktigt att du talar om för din läkare om du tror att du är gravid. Både män och kvinnor måste använda effektiv preventivmetod under och upp till 6 månader efter avslutad behandling.


Amning

Du bör avbryta amningen innan behandling med Arabine påbörjas, eftersom detta läkemedel kan vara skadligt för spädbarn som ammas. Diskutera med din läkare innan behandlingen påbörjas.


Fertilitet

Användning av Arabine kan leda till hämning av menstruationscykeln hos kvinnor och leda till utebliven menstruation. Spermaproduktionen hos män kan hämmas och Arabine kan också ge kromosomskador på spermier. Ett tillförlitligt preventivmedel ska användas.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Cytarabin har ingen effekt på körförmågan eller användning av maskiner. Cancerbehandling i allmänhet kan dock påverka vissa patienters förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Om du påverkas ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Arabine


Hur Arabine ges

Arabine kommer att ges till dig som infusion i en ven (genom ett ”dropp”) eller som injektion, under ledning av specialister på sjukhuset. Läkaren kommer utifrån ditt tillstånd att besluta vilken dos du ska få och under hur många dagar behandlingen ska pågå.


Dosering

Baserat på ditt tillstånd, samt längd och vikt, kommer läkaren att bestämma dosen av Arabine och om du ska få inledande- eller underhållsbehandling.

Behandlingen med Arabine ges i upprepade kurer i kombination med 2-5 olika andra cytostatika, där Arabine ges i 7-10 dagar.

Under behandlingen kommer du att få gå på regelbundna kontroller. Din läkare kommer att informera dig om hur ofta detta ska ske. Han/hon kommer regelbundet att kontrollera:


Om du använt för stor mängd av Arabine

Höga doser kan förvärra vissa biverkningar eller minska antalet vita blodkroppar och trombocyter (dessa gör att blodet koagulerar) i blodet. Om detta inträffar kan du behöva antibiotika eller blodtransfusioner.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar av cytarabin är dosberoende. Vanligast är påverkan på magtarmkanalen, men även blodet.


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

- feber tillsammans med andra tecken på infektion p.g.a. lågt antal vita blodkroppar (febril neutropeni)

- förhöjda nivåer av bilirubin (en nedbrytningsprodukt från röda blodkroppar) i blodet (hyperbilirubinemi)


Övriga biverkningar:

Så kallat cytarabinsyndrom kan uppstå 6–12 timmar efter behandlingens start. Symtomen innefattar:

Din läkare kan ordinera kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel) för att förhindra eller behandla dessa symtom. Om de är effektiva kan cytarabinbehandlingen fortsätta.


Reaktioner som observerats vid behandling med höga doser


Blodet och lymfsystemet:

Svår pancytopeni (brist på alla slags celler i blodet, dvs. på röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) som kan pågå i 15-25 dagar tillsammans med svårare benmärgsaplasi (bristande funktion hos blodbildande vävnad i benmärgen)


Centrala nervsystemet:

Följande symtom, som vanligen är övergående, kan utvecklas hos upp till en tredjedel av patienterna efter behandling med höga doser cytarabin:


Dessa biverkningar kan inträffa oftare:


Risken för skador på nervsystemet ökar om cytarabinbehandlingen:


Mag-tarmkanalen:

Framför allt vid behandling med höga cytarabindoser kan allvarliga reaktioner förekomma förutom de vanliga symtomen. Perforering (små hål i tarmen), vävnadsdöd (nekros) och stopp i tarmen och bukhinneinflammation har rapporterats. Inflammation i bukspottkörteln har observerats.


Lever och gallvägar:

Leverbölder, leverförstoring, inflammation i bukspottkörteln och tilltäppning av levervenerna har observerats.


Lungor:

Akuta, plågsamma andningssvårigheter och vatten i lungorna (lungödem) har observerats, speciellt vid höga doser.


Övriga:


Ett fall av allvarlig allergisk reaktion som resulterat i hjärt- och andningsstillestånd och krävde återupplivning har rapporterats.


Förhöjda urinsyranivåer i blodet kan förekomma under behandlingen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arabine ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartongen.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart och skall inte förvaras längre än 12 timmar vid högst 25°C i skydd för ljus.


Om en utfällning har bildats som ett resultat av exponering för låg temperatur löses den upp genom uppvärmning till 55°C under högst 30 minuter och skakas till utfällningen har lösts upp. Låt svalna före användning.


Arabine kan blandas med Natriumklorid injektionsvätska/infusionsvätska 9 mg/ml, Glukos infusionsvätska 50 mg/ml och Ringer infusionsvätska.

Flera läkemedel har rapporterats vara icke blandbara med cytarabin. Arabine skall därför ej blandas med andra läkemedel än de som nämns i bipacksedeln.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningsstorlekar:

5 injektionsflaskor á 1 ml

1 injektionsflaska á 10 ml

1 injektionsflaska á 20 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Hospira Nordic AB

Box 34116

100 26 Stockholm

Sverige

Tlf: 08-672 85 00


Tillverkare

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW

Storbritannien


eller


Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN, Almere

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :


Administrering och beredningsföreskrifter

För intravenös infusion eller injektion, eller subkutan injektion.


Arabine kan blandas med Natriumklorid injektionsvätska/infusionsvätska 9 mg/ml, Glukos infusionsvätska 50 mg/ml och Ringer infusionsvätska.

Flera läkemedel har rapporterats vara icke blandbara med cytarabin. Arabine skall därför ej blandas med andra läkemedel än de som nämns i bipacksedeln.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart och skall inte förvaras längre än 12 timmar vid högst 25°C i skydd för ljus.


Om en utfällning har bildats som ett resultat av exponering för låg temperatur löses den upp genom uppvärmning till 55°C under högst 30 minuter och skakas till utfällningen har lösts upp. Låt svalna före användning.


Skyddsinstruktioner

Om cytarabin kommer i kontakt med hud, skölj med stora mängder rinnande vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare. Om cytarabin kommer i kontakt med ögonen, skölj mycket noga med stora mängder vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala bestämmelser.


7