iMeds.se

Arimidex

Information för alternativet: Arimidex 1 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-01-15


Bipacksedel: Information till användaren


Arimidex 1 mg filmdragerade tabletter


anastrozol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Arimidex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Arimidex

3. Hur du tar Arimidex

4. Eventuella biverkningar

Hur Arimidex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Arimidex är och vad det används för


Arimidex innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”.Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.


Arimidex verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen.Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.


Vad du behöver veta innan du tar Arimidex


Ta inte Arimidex

- om du är allergisk mot anastrozoleller något annat innehållsämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6).

- om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


Ta inte Arimidex om något av ovanstående gäller för dig.Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan dutar Arimidex

- om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

- om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Arimidex”).

- om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

- om du har problem medlevern eller njurarna.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker om något av ovanstående gäller dig.

Tala om för vårdpersonalenatt du tar Arimidex om du uppsöker sjukhus.


Andra läkemedel och Arimidex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Arimidex kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Arimidex.


Ta inte Arimidex om du redan tar något av följande läkemedel:

- Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Arimidex fungerar som det ska.

- Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

- Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.


Graviditet och amning

Ta inte Arimidex om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Arimidex om du blir gravid och tala med din läkare.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Arimidex kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personerkan emellertid iblandkänna sig svagaeller sömniga när de tar Arimidex.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.En av faktorerna som kan påverka dinförmåga i dessa avseendenär användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns iandra avsnitt.Läs därför all information i denna bipacksedelför vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Arimidex innehåller laktos

Arimidex innehåller laktos, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Hur du tar Arimidex


Ta alltid Arimidex enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

- Försök ta tablettenvid samma tidvarje dag.

- Svälj tabletten hel med vatten.

- Det spelar ingen roll om du tar Arimidex före, tillsammans med eller efter maten.


Fortsätt att ta Arimidex så länge som läkaren eller apotekspersonalen har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning för barn och ungdomar

Arimidex ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Arimidex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Arimidex

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Arimidex

Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

Benvävnadsförlust (osteoporos).


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till10 av 100 personer)


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 personer)


Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 personer)


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos mindreän 1 av 10 000 personer)

Om något av detta drabbar dig ska du ringa efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du kan behöva akut medicinsk behandling.


Effekter på skelettet

Arimidex minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arimidex ska förvaras


Förvaras vid högst 30°C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartanefter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara tabletterna i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter på ca 6,1 mm märkta med ’A’ på en sida och ’Adx1’ på den andra sidan.


Förpackningar: dagmärkta blisterförpackningar med 28 och 98 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning


AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

tfn 08-553 260 00


Tillverkare


AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Storbritannien


Platser för frisläppande av tillverkningssatser


AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Storbritannien


AstraZeneca

Parc Industriel Pompelle

Chemin de Vrilly

Box 1050

51689 Reims Cedex

Frankrike


AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

D-22880 Wedel

Tyskland


Anderson Brecon (UK) Ltd


Forest Road

Hay-on-Wye

Herefordshire

HR3 5EH

Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Arimidex


Denna bipacksedel ändrades senast2015-01-15


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.


6