iMeds.se

Aripiprazole Teva

Bipacksedel: Information till användaren


Aripiprazole Teva 5 mg tabletter

Aripiprazole Teva 10 mg tabletter

Aripiprazole Teva 15 mg tabletter

Aripiprazole Teva 30 mg tabletter


aripiprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aripiprazole Tevaär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Teva

3. Hur du använder Aripiprazole Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aripiprazole Tevaska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aripiprazole Teva är och vad det används för


Aripiprazole Teva innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.


Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


Aripiprazol som finns i Aripiprazole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Teva


Använd inte Aripiprazole Teva:

om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aripiprazole Teva om du har:


Talaom fördin läkare omdu märkerattdu gårupp i vikt, utvecklarettonormaltrörelsemönster, uppleveren trötthetsom påverkarnormaladagligaaktiviteter, uppleversvårigheterattsväljaellerfår allergiskasymtom.


Omdu är äldreoch liderav demens(harminnesförlustellerliderav någraandramentalastörningar) bör duelleren anhörig/vårdnadshavareberättafördin läkareom du någon gångharhaftettslaganfall ellerövergående, lättslaganfall.


Talaomedelbartom fördinläkareom du hartankarpå elleren känslaav attviljaskadadigsjälv. Självmordstankaroch självmordsbeteenden harrapporteratsvid aripiprazolbehandling.


Talaomedelbartom förläkareom du drabbasav muskelstelhetellerorörlighetmed högfeber, svettningar, förändratsinnestillstånd ellermycketsnabb elleroregelbunden puls.


Barn och ungdomar

Aripiprazole Teva ska inte användas av barn eller ungdomar under 15 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar Aripiprazole Teva.


Andra läkemedel och Aripiprazole Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Blodtryckssänkande läkemedel: Aripiprazole Teva kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


När Aripiprazole Teva tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazole Teva behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande läkemedel för din läkare:

- läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

- antidepressiva läkemedel eller växtbaserade läkemedel för behandling av depression eller ångest

- läkemedel mot svamp

- vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

- läkemedel mot epilepsi


Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-läkemedel, t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazole Teva.


Aripiprazole Teva med mat och alkohol

Aripiprazole Teva-tabletter kan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas..


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Hos nyfödda barn vars mammor har tagit Aripiprazole Teva under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


Tala genast om för din läkare om du ammar.

Du ska inte amma om du tar Aripiprazole Teva.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Aripiprazole Teva påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aripiprazole Teva innehåller laktos

Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Aripiprazole Teva


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


Användning för barn och ungdomar

Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av aripiprazol. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen till högst 30 mg en gång dagligen.


Om du upplever att effekten av Aripiprazol Teva är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Aripiprazole Teva ska sväljas.


Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat.


Enbart för 5 mg

Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


Enbart för 10/15/30 mg

Svälj alltid tabletten tillsammans med vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Aripiprazole Teva-tabletter utan att först ha talat med din läkare.


Om du har använt för stor mängd av Aripiprazole Teva

Om du inser att du har tagit fler tabletter än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit några av dina tabletter), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Aripiprazole Teva

Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du slutar att använda Aripiprazole Teva

Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta Aripiprazole Teva-tabletter så länge som din läkare har sagt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar(kanförekomma hosupp till1 av 10 användare):


Mindrevanligabiverkningar(kanförekomma hosupp till1 av 100 användare):


ljandebiverkningarharrapporteratssedan aripiprazolsom tas via munnen introduceradespå marknaden, men frekvensen av demär intekänd(förekommer hos ett okänt antal användare):


Hosäldrepatientermed demenshar flerdödsfallrapporteratsbland dem somanvänt aripiprazol. Vidareharslaganfallellerövergående, lättslaganfallrapporterats.


Ytterligarebiverkningarhos barn och ungdomar

Ungdomarupplevdebiverkningarsom liknadedem hosvuxnai frekvensoch typ med undantagav attsömnighet, okontrollerbararyckningarellerryckigarörelser,rastlöshetoch trötthetvarmycketvanligabiverkningar (kan förekommahos flerän 1av 10 användare),och buksmärtori övre regionen, muntorrhet, ökadhjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelseroch yrselkänsla, särskiltdåman resersigfrånliggandeellersittandeställning, varvanliga biverkningar (kan förekommahos upp till 1 av10 användare).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aripiprazole Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Blister:

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


HDPE-burkar (5/10/15/30 mg):

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Hållbarhet efter första öppnande: 6 månader


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är aripirazol.

Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, gul

järnoxid (E172) (enbart 5 mg och 15 mg), röd järnoxid (E172) (enbart 10 mg och 30 mg), hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


5 mg

Ljusgula, runda, platta tabletter med fasade kanter, märkta med ”5” på ena sidan och omärkta på andra sidan.


10 mg

Rosa till ljusrosa, avlånga tabletter, märkta med ”10” på ena sidan och med en brytskåra på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


15 mg

Ljusgula, runda, platta tabletter med fasade kanter, märkta med ”15” på ena sidan och med en brytskåra på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


30 mg

Rosa till ljusrosa, runda, bikonvexa tabletter, märkta med ”30” på ena sidan och med en brytskåra på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


5 mg

Förpackningsstorlekar: 7, 7x1, 14, 14x1, 15, 28, 28x1, 30, 49, 56, 56x1, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter


10 mg

Förpackningsstorlekar: 7, 7x1, 14, 14x1, 28, 28x1, 30, 49, 56, 56x1, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter


15 mg

Förpackningsstorlekar: 7, 7x1, 14, 14x1, 28, 28x1, 30, 49, 56, 56x1, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter


30 mg

Förpackningsstorlekar: 7, 7x1, 14, 14x1, 28, 28x1, 30, 49, 56, 56x1, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter


Eventuelltkommerinteallaförpackningsstorlekarattmarknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

Helsingborg


Tillverkare

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Zagreb, Kroatien

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Teva Pharma B.V., Haarlem, Nederländerna

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Krakow, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-10-17


7