iMeds.se

Arnika Weleda

Läkemedelsverket 2014-10-27


BIPACKSEDEL: information till användaren


Arnika Weleda salva


extrakt av arnika


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Arnika Weleda salva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Arnika Weleda salva

Hur du använder Arnika Weleda salva

Eventuella biverkningar

Hur Arnika Weleda salva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Arnika Weleda salva är och vad det används för

Arnika Weleda är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin för att lindra tillfälliga led- och muskelsmärtor,stukningar, stelhet, blåmärken och svullnader efter slag.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Arnika Weleda salva

Använd inte Arnika Weleda salva


Varningar och försiktighet


Andra läkemedel ochArnika Weleda salva

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Arnika Weleda salva har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Arnika Weleda salva innehåller jordnötsolja och ullfett

Arnika Weleda salva innehåller jordnötsolja (arachis oil). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.

Produkten innehåller även ullfett som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Arnika Weleda salva

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Stryk Arnika Weleda salva på det ömmande området av huden 3 till 5 gånger per dag. Efter användning bör händerna tvättas med tvål. Omedelbar användning förebygger uppkomst av blåmärken.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid

Behandlingen skall fortgå tills symtomen har upphört.

Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Arnika Weleda salva bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.


Om du har använt för stor mängd av Arnika Weleda salva

Vid överdosering kan hudirritation och rodnad uppstå. Avbryt då behandlingen.


Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Arnika Weleda salva

Smörj inte med dubbel mängd salva för att kompensera om du glömt smörja en gång.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakteksem, klåda, hudutslag och torr hud kan förekomma i sällsynta fall. Frekvensen är inte känd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arnika Weleda ska förvaras

Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader och bör förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tubens kant efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är flytande extrakt av Arnica montana L. (arnika) färsk hel växt. Extraktionsmedel: 43% m/m etanol.

1 g salva innehåller 300 mg extrakt, motsvarande 100 mg färsk hel växt av arnika.

Övriga innehållsämnen är raffinerad jordnötsolja (arachis oil), ullfett, renat vatten, gult vax och ullfettsalkoholer.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arnika Weleda salva är en krämfärgad salva som är täckande och lätt att stryka på, med en

karaktäristisk doft av arnika.

Den finns att få i förpackningsstorleken 25 g salva.


Innehavare av registering för försäljning

Weleda AB

Ludvigsbergsgatan 20

118 23 Stockholm

Tel 08 551 518 00

Fax 08 522 961 02

info@weleda.se


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-10-27

Sidan 3 av 3