iMeds.se

Artrox

Läkemedelsverket 2014-04-15


BIPACKSEDEL: information till användaren


Artrox 625 mg filmdragerade tabletter


Glukosamin


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig.

Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Artrox måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner Du information om:

1. Vad Artrox är och vad det används för

2. Innan du tar Artrox

3. Hur du tar Artrox

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Artrox ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ARTROX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Glukosamin som finns i Artrox är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Artrox tillhör gruppen icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel.


Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).


Glukosamin som finns i Artroxkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.


2. INNAN DU TAR ARTROX


Ta inte Artrox


Var särskilt försiktig med Artrox


Intag av av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Försiktighet ska iakttagas om Artrox måste kombineras med andra mediciner, särskilt warfarin och tetracyklin. Rådgör med din läkare. Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandling med glukosamin inleds och avslutas.


Graviditet och amning

Artrox ska inte användas om du är gravid.

Artrox ska inte användas om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Artrox förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR ARTROX


Ta alltid Artrox enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Artrox bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör behandlingen med glukosamin utvärderas.


Artrox ska inte användas av personer som är under 18 år.


För oral användning.

Tabletterna bör sväljas tillsammans med vätska.


Om du har tagit för stor mängd av Artrox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.


Om du har glömt att ta Artrox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Artrox

Dina symtom kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Artroxorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, symtom från övre magtarmkanalen, diarré och förstoppning

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudutslag, klåda, rodnad

Okänd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Artrox), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes, förhöjd kolesterolnivå i blodet, förhöjda levervärden, gulsot.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ARTROX SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC (tryckförpackning).


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Vad Artroxinnehåller


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Artrox är en gul avlång tablett märkt ”A”.


PVC/PVDC/Aluminium tryckförpackning

Förpackningsstorlekar om 60 eller 180 tabletter, endos 180x1


HPDE tablettburk

Förpackningsstorlekar om 60, 90 eller 180 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-04-15


3