iMeds.se

Artzal

Information för alternativet: Artzal 10 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-16


Bipacksedel: Information till användaren


Artzal 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

natriumhyaluronat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Artzal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Artzal

3. Hur du använder Artzal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Artzal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Artzal är och vad det används för


Artzal innehåller natriumhyaluronat som är ett kroppseget ämne som bland annat finns i kroppens leder. Vid ledförslitning (artros) sjunker halterna av natriumhyaluronat i ledvätskan. Genom att tillföra ämnet genom injektion direkt i leden stimuleras kroppen till att producera mer natriumhyaluronat. Artzal verkar smärtlindrande och förbättrar ledens funktion.


Artzal är ett lokalt verkande medel för behandling av mild till måttlig artros i knäleden och används där annan smärtstillande behandling är olämplig.2. Vad du behöver veta innan du använder Artzal


Använd inte Artzal

om du är allergisk mot natriumhyaluronat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Artzal.


Andra läkemedel och Artzal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenhet av användning av Artzal under graviditet är begränsad.

Natriumhyaluronat passerar över i modersmjölk, men det är osannolikt att barnet påverkas.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Artzal innehåller natrium.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s är näst intill natriumfritt.


3. Hur du använder Artzal


Artzal kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal, som en injektion i knäleden.


Vanlig dos är 2,5 ml injicerat i knäleden med 1 veckas intervall under 3 till 5 veckor.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100): Övergående smärta eller ömhet vid injektionsstället.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 1000): Värmekänsla och svullnad vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000): Hudutslag, nässelutslag.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Svullnad (ansikte, ögonlock m m), ansiktsrodnad, illamående, kräkningar och feber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Artzal ska förvaras


Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös, klar viskoelastisk lösning.


Endosspruta (förfylld spruta) av plast eller glas: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.

Glasampull: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-03-16


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


God aseptisk teknik ska tillämpas vid intraartikulär injektion för att minimera risken för infektion i leden.


Patienten bör ligga ned med extenderat knä och avslappnad lårmuskulatur.


Lokal anestesi kan eventuellt läggas i huden och ledkapseln.


Om överskott av ledvätska föreligger, bör denna avlägsnas före injektion.


Vätskan från en ampull eller en förfylld spruta, injiceras intraartikulärt i knät.


Injektionsstället täcks med ett sterilt förband efter injektionen. Informera patienten om att undvika onödig belastning av leden samt bad och dusch enligt gällande rekommendation.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


3