iMeds.se

Aspirin

Information för alternativet: Aspirin 500 Mg Dragerad Tablett, visar 4 alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren

Aspirin 500mg dragerade tabletter

acetylsalicylsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aspirin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin

3. Hur du tar Aspirin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aspirin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aspirin är och vad det används för


Aspirin innehåller acetylsalicylsyra och är smärtstillande och febernedsättande. Den smärtstillande effekten beror på att acetylsalicylsyra motverkar bildningen i vävnaden av speciella ämnen (prostaglandiner) som ökar smärtkänsligheten. Febernedsättningen beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.


Aspirin används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 15-20 minuter. Den fullständiga smärtlindringen uppnås efter cirka 50 minuter och varar 4-6 timmar.


Aspirin är främst till för vuxna och ungdomar över 14 år (som väger 50 kg eller mer).

Fråga läkare eller apotekspersonal om acetylsalicylsyra för patienter som väger mindre än 50 kg.


Aspirin kan även användas vid tillfällig värk hos barn. Feber hos barn och ungdom under 18 år enbart efter kontakt med läkare.


Acetylsalicylsyra som finns i Aspirinkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin


Ta inte Aspirin


Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aspirin:

om du har lätt till måttlig hjärtsvikt, njur- eller leversjukdom, speciellt om du samtidigt behandlas med diuretika (vätskedrivande medicin). Det finns risk för vätskeansamling och försämrad njurfunktion.

om du har astma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller näspolyper. Personer med dessa symptom har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner.

om du tar läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar.

om du har någon mag-tarmsjukdom eller tidigare har haft magsår.

om du har svår brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (en ärftlig sjukdom), eftersom Aspirin kan göra så att antalet röda blodkroppar minskar.


Längre tids användning av Aspirin eller andra smärtstillande läkemedel kan ge huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Om du tror att din huvudvärk beror på detta bör du inte öka din dos av Aspirin utan kontakta din läkare.


Barn och ungdomar

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Aspirin ska inte ges till barn under 10 år.


Andra läkemedel och Aspirin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Aspirin kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel. Kontakta läkare innan du tar Aspirin om du tar läkemedel mot:

blodproppar (t.ex. warfarin)

högt blodtryck (t.ex. diuretika, ACE-hämmare, alfa-blockerare eller beta-blockerare)

smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider och NSAID)

depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI))

gikt (probenecid)

cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

bipolär sjukdom (litium)

epilepsi (fenytoin, valproinsyra)

diabetes typ II (insulin eller sulfonureider)

höga blodfetter (nikotinsyra)

grön starr även kallat glaukom (acetazolamid)


Aspirin med alkohol

Aspirin i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Aspirin under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Aspirin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Behandling med Aspirin kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Aspirin rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida


Aspirin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aspirin under tiden du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aspirin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 3 mmol (72 mg) natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Aspirin


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Tabletterna sväljs tillsammans med vätska och tas med fördel efter måltid för att minska eventuella magbiverkningar.


Vuxna och ungdomar över 14 år (över 50 kg):1 till 2 tabletter 1-3 gånger per dygn med 4-8 timmars mellanrum eller enligt läkares föreskrift. Högst 6 tabletter (3g) per dygn. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Barnoch ungdomar:

Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig).

10-14 år (30-50 kg): 1 tablett 1-3 gånger per dygn med 4-8 timmars mellanrum. Högst 3 tabletter (1500 mg) per dygn.

Ge aldrig Aspirin mer än 2 dygn till barn under 14 år. Längre tids användning enbart på läkares ordination.


Användning för barn

Aspirin ska inte ges till barn under 10 år.


Varning:Ska integes till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Om du har tagit för stor mängd av Aspirin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: öronsusningar, hörselnedsättning, yrsel, oro och skakningar.

Vid misstänkt överdosering, sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


Om du har glömt att ta Aspirin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Aspirin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


Andra biverkningar som kan förekomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

Brist på blodplättar (kan medföra blödning från hud, slemhinnor eller blåmärken).

Övergående leverinfektion som kan uppstå i samband med influensa A och B och vattkoppor.


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

Akut njursvikt (där symtomen kan vara illamående, kräkningar och magblödningar).


Leverskada kan förekomma vid höga doser hos patienter som använder acetylsalicylsyra vid reumatism (skadan går tillbaka när man slutar med acetylsalicylsyra).


Aspirin kan också ge biverkningar som du normalt inte lägger märke till. Detta kan vara förändringar i en del laboratorieprover t.ex. på grund av påverkning på levern, njurarna och förändringar i blodet.


Personer med allergi eller astma har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner.


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Acetylsalicylsyra ökar risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aspirin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter förkortningen ”Utg.dat:” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 500 mg

- Övriga innehållsämnen är kolloidal silikondioxid, vattenfri natriumkarbonat, karnaubawax, hypromellos, zinkstearat


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletterna är vita till benvita, rund bikonvex, dragerade tabletter 12 mm präglade med ”BA 500” på ena sidan och ”BAYER” på den andra sidan.


Stripförpackningar om 8, 20 och 40 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Tel. 08-580 223 00


Tillverkare:

Bayer Bitterfeld GmbH

Salegaster Chausee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

TysklandDenna bipacksedel ändrades senast: 2016-05-12