iMeds.se

Atenolol Accord

Läkemedelsverket 2015-05-21

Bipacksedel: Information till användaren

Atenolol Accord 25 mg tabletter

Atenolol Accord 50 mg tabletter

Atenolol Accord 100 mg tabletter

Atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Atenolol Accord är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Accord

3. Hur du tar Atenolol Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atenolol Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atenolol Accord är och vad det används för


Atenolol Accord innehåller läkemedlet atenolol som är en betablockerare.


Atenolol Accord används för att:Läkemedlet verkar genom att få hjärtat att slå långsammare och med mindre kraft.


Atenolol som finns i Atenolol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Accord


Ta inte Atenolol Accord om:


Ta inte Atenolol Accord om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atenolol Accord om:


Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.

Andra läkemedel och Atenolol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Atenolol Accordkan påverka effekten av andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan även påverka effekterna av Atenolol Accord.


Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:


Ta INTE läkemedlet och tala om för läkare eller apotekspersonal om:


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.


Kirurgiska ingrepp och röntgen

Tala om för läkare eller vårdpersonal att du tar Atenolol Accord om något av följande gäller dig:Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Atenolol rekommenderas inte för kvinnor som är gravida eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Atenolol Accord kan orsaka yrsel och trötthet som kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Det är bäst att vänta och se hur läkemedlet påverkar dig innan du kör eller använder maskiner.


Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig yr eller trött när du tar läkemedlet.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Atenolol Accord


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Din läkare avgör hur många Atenolol Accord du ska ta varje dag utifrån ditt tillstånd.


Högt blodtryck


Smärta i bröstet

Den normala initialdosen är 50–100 mg en gång per dag. Om du tar 100 mg kan läkaren be dig att dela upp dosen på två administreringstillfällen så att du tar 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.


Oregelbunden hjärtverksamhet

Den normala initialdosen är 50–100 mg en gång per dag.


För att förebygga en ny hjärtinfarkt.

Den normala dosen är 100 mg en gång dagligen. Läkaren be dig att dela upp dosen på två administreringstillfällen så att du tar 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.


Äldre patienter

Om du är äldre kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos, särskilt om du har njurbesvär.


Personer med svåra njurbesvär

Om du har svåra njurbesvär kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos Atenolol Accord eller ordinera att du tar dem mer sällan.


Användning för barn och ungdomar under 18 år

Atenolol rekommenderas inte för barn eller ungdomar under 18 år.


Om du har tagit för stor mängdAtenolol Accord

Tala om för läkare eller ta dig omedelbart till sjukhus om du har tagit för stor mängd Atenolol Accord.


Om du har glömt att ta Atenolol Accord


Om du slutar att ta Atenolol Accord

Sluta inte att ta Atenolol Accord utan att först tala med din läkare. Läkaren kan behöva minska dosen långsamt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta tabletteroch uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:


Sällsynta (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter eller yrsel. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Sluta att ta Atenolol Accord och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av ovanstående biverkningar.


Andra biverkningar som kan förekomma är:


Vanliga (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 10 patienter)


Mindre vanliga (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 100 patienter)


Sällsynta (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Atenolol Accord ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är atenolol.

Atenolol Accord innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg atenolol.

Övriga innehållsämnen är tungt magnesiumkarbonat, majsstärkelse, sodiumlaurylsulfat, gelatin, magnesiumstearat (E572), cellulosamikrokristallin, talk.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Atenolol Accord 25 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AA” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Atenolol Accord 50 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AB” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Atenolol Accord 100 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AC” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Atenolol Accord 25 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30 eller 90 tabletter.


Atenolol Accord 50 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 90 eller 100 tabletter.


Atenolol Accord 100 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50 eller 90 tabletter.

Atenolol Accord 25 mg tabletter finns även i HDPE-burkar med PP-skruvlock.

Förpackningsstorlekar: 100, 500, 1 000 eller 5 000 tabletter.


Atenolol Accord 50 och 100 mg tabletter finns även i HDPE-burkar med PP-skruvlock.

Förpackningsstorlekar: 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


land

Produktnamn

Nederländerna

Atenolol Accord 25, 50, 100 mg tabletten

Frankrike

Atenolol Accord 25, 50, 100 mg comprimés

Italien

Atenolol Accord Healthcare 25, 50, 100 mg compresse

Sverige

Atenolol Accord 25, 50, 100 mg tabletter


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-05-21