iMeds.se

Atenolol Mylan

Information för alternativet: Atenolol Mylan 25 Mg Tablett, Atenolol Mylan 50 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Atenolol Mylan 25 mg filmdragerade tabletter

Atenolol Mylan 50 mg filmdragerade tabletter


atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atenolol Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Mylan

3. Hur du tar Atenolol Mylan

4. Eventuella biverkningar

Hur Atenolol Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Atenolol Mylan är och vad det används för


Atenolol Mylan innehåller läkemedlet atenolol.Det tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Det fungerar genom att få hjärtat att slå långsammare och med mindre kraft.


Atenolol Mylan används för att:

- behandla högt blodtryck (hypertoni)

- behandla vissa typer av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmier)

- motverka bröstsmärtor (angina)

- skydda hjärtat vid den tidiga behandlingen efter en hjärtinfarkt.


Atenolol som finns i Atenolol Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Atenolol Mylan


Ta inte Atenolol Mylan

- om du är allergisk mot atenolol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du haft eller har något av följande hjärtproblem:

om du har hjärtsvikt som inte är under kontroll (detta orsakar ofta andfåddhet och svullna fotleder).

om du har hjärtblock grad II eller III (ett tillstånd som kan behandlas med en pacemaker).

om du har haft en kollaps orsakad av svåra hjärtproblem (ett tillstånd som kallas kardiogen chock där hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen).

om du har ett särskilt tillstånd med oregelbunden hjärtverksamhet som kallas sick sinus-syndrom.

om du har mycket långsam hjärtverksamhet (färre än 45-50 slag per minut) eller mycket oregelbundna hjärtslag.

om du har mycket lågt blodtryck.

om du har mycket dålig blodcirkulation i armar och ben (vilket kan leda till stickningar i fingrar och tår eller att de vitnar eller får en blåaktig ton).

- om du har en tumör som kallas feokromocytom som inte behandlas.Den sitter ofta nära njurarna och kan leda till högt blodtryck.

- om din läkare har meddelat dig att du har för höga halter av sura ämnen i blodet (metabolisk acidos).


Ta inte Atenolol Mylan om något av ovanstående stämmer in på dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Mylan om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Mylan

- om du har astma, väsljud eller liknande andningsproblem.Om du tidigare har haft astma eller väsljud ska du inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med läkare.

- om du får allergiska reaktioner av till exempel insektsbett, födoämnen eller andra ämnen. Allergiska reaktioner kan uppträda snabbare och bli kraftigare.Atenolol kan minska effekten av adrenalin (används för att behandla svåra allergiska reaktioner).

- om du har en typ av bröstsmärta (angina) som kallas Prinzmetals angina.

- om du har dålig blodcirkulation i armar och ben.

- om du har en lindrig rubbning av hjärtrytmen (hjärtblock av första graden).

- om du har diabetes.Ditt läkemedel kan dölja tecken på låga blodsockernivåer, till exempel snabba hjärtslag och darrningar.

- om du har hypertyreos (ett tillstånd som orsakas av en överaktiv sköldkörtel).Ditt läkemedel kan dölja symtomen på hypertyreos.

- om du har njurproblem.Du kan då behöva gå på kontroller under behandlingen.

- om du ska få narkos. Tala om för narkosläkaren att du tar atenolol.

- om du har hjärtsvikt.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Mylan om du är osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig.

Andra läkemedel och Atenolol Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala särskilt om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

- verapamil eller diltiazem (används för att behandla hjärtbesvär) (se "Ta inte Atenolol Mylan" i detta avsnitt)

- klonidin (mot högt blodtryck eller migrän). Om du tar klonidin och Atenolol Mylan tillsammans ska du inte sluta att ta klonidin utan klartecken från din läkare.Om du måste sluta att ta klonidin kommer din läkare att ge dig noggranna instruktioner om hur du ska göra detta.

- nifedipin (mot högt blodtryck eller bröstsmärta).

- disopyramid (mot oregelbundna hjärtslag)

- digoxin (mot hjärtbesvär)

- adrenalin, kallas också epinefrin (ett hjärtstimulerande läkemedel)

- läkemedel som lindrar smärta och inflammation (t.ex. ibuprofen, indometacin, aspirin eller diklofenak)

- insulin eller diabetesläkemedel som du tar via munnen

- barbiturater (mot depression och sömnsvårigheter)

- ergotamin (mot migrän)

- fenylpropanolamin (avsvällande medel)


Operationer

Om du ska opereras ska du tala om för narkosläkaren eller sjukvårdspersonalen att du tar Atenolol Mylan.Det beror på att ditt blodtryck kan sjunka om du får vissa narkosmedel samtidigt som du tar Atenolol Mylan.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Ditt läkemedel påverkar troligen inte din förmåga att köra eller använda verktyg eller maskiner.Det är dock bäst att vänta och se hur du påverkas av läkemedlet innan du gör något av detta.

Om du känner dig yr eller trött i samband med att du tar detta läkemedel ska du inte köra eller använda några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Atenolol Mylan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare informerar dig om hur många tabletter du ska ta varje dag och när du ska ta dem.

Läs etiketten på kartongen som påminnelse om läkarens instruktioner.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.


Vuxna

Högt blodtryck (hypertoni)

Den normala dosen är 50 mg per dag.


Bröstsmärta (angina)

Den normala dosen är 50 mg till 100 mg dagligen.


Oregelbundna hjärtslag (arytmier)

Den normala dosen är 50 mg till 100 mg per dag.


Tidig behandling av hjärtinfarkt

Den normala dosen är 50 mg till 100 mg dagligen.


Patienter med svåra njurproblem

Om du har svåra njurproblem kan läkaren besluta att ge dig en lägre dos.


Om du har tagit för stor mängd av Atenolol Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen så att sjukvårdspersonalen lätt kan se vad du har tagit.

Symtom på en överdos av Atenolol Mylan kan vara:

mycket långsamma hjärtslag, mycket lågt blodtryck samt andfåddhet.


Om du har glömt att ta Atenolol Mylan

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags att ta nästa dos ska du dock hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Atenolol Mylan

Sluta inte att ta Atenolol Mylan utan att rådgöra med läkare. I vissa fall kan du behöva sluta gradvis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner:

Om du får en allergisk reaktion ska du omedelbart uppsöka en läkare. Symtom på detta kan vara hudutslag eller svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget.


Andra eventuella biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Svettningar


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via nedanstående adress. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket,

Box 26, SE-751 03 Uppsala.

Webbplats:www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Atenolol Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, flaskan och blistret efter Utg.dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är atenolol. En Atenolol Mylan 25 mg filmdragerad tablett innehåller 25 mg atenolol. En Atenolol Mylan 50 mg filmdragerad tablett innehåller 50 mg atenolol.

Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: Vattenfri kalciumvätefosfat, tungt

magnesiumsubkarbonat, natriumstärkelseglykollat (Typ A), majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Filmdragering: Hypromellos, makrogol och titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atenolol Mylan 25 mg: vit, filmdragerad tablett, diameter 7 mm, märkt ”AT 25” och ”G”.

Atenolol Mylan 50 mg: vit, filmdragerad tablett, diameter 8 mm, märkt ”AT 50” och ”G”.


Förpackningsstorlekar


28 st, 98 st och 100x1 st i tryckförpackning.

100 st och 250 st i plastburk.


Innehavare av godkännande för försäljning


Mylan AB,

Box 23033,

104 35 Stockholm.

Tel: 08-555 227 50,

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@ mylan.se.


Tillverkare

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-08-24