iMeds.se

Atenolol Sandoz

Läkemedelsverket 2014-12-04

Bipacksedel: Information till patienten


Atenolol Sandoz 25 mg tabletter

Atenolol Sandoz 50 mg tabletter

Atenolol Sandoz 100 mg tabletter


atenolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atenolol Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Sandoz

3. Hur du använder Atenolol Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atenolol Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atenolol Sandoz är och vad det används för


Atenolol Sandoz innehåller en aktiv substans som heter atenolol och som hör till en grupp läkemedel som kallas betablockerare.


Atenolol Sandoz används för:

Läkemedlet verkar genom att sänka hastighen och kraften med vilken hjärtat slår (pulsen).


Atenolol som finns i Atenolol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Sandoz


Ta inte Atenolol Sandoz:


Ta inte Atenolol Sandoz om något av det ovanstående gäller dig. Om du är osäker, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atenolol Sandoz om:


Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.


Andra läkemedel och Atenolol Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Detta omfattar även receptfria läkemedel som t.ex. naturpreparat. Orsaken till detta är att Atenolol Sandoz kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:


Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal innan du börjar ta detta läkemedel.


Operationer

Om du ska läggas in på sjukhus för en operation, tala om för narkosläkaren eller vårdpersonalen att du tar Atenolol Sandoz. Anledningen till detta är att du kan få lågt blodtryck (hypotoni) om du får vissa bedövningsmedel eller ämnen som innehåller jod (kallas kontrastmedel) för röntgen när du tar Atenolol Sandoz.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atenolol Sandoz


Använd alltid Atenolol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Din läkare avgör hur mycket Atenolol Sandoz du ska ta varje dag beroende på ditt tillstånd.


Högt blodtryck


Bröstsmärta

Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.Om du tar 100 mg, kan din läkare be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.


Oregelbunden hjärtrytm

Vanlig dos är mellan 50 mg och 100 mg en gång dagligen.


Förebyggande av ytterligare hjärtinfarkt

Vanlig dos är 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan be dig att ta denna dos i två skilda doser, d.v.s. 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.


Äldre personer

Om du är äldre, kanske din läkare ordinerar en lägre dos, särskilt om du har njurfel.


Personer med svårt njurfel

Om du har svårt njurfel, kan din läkare ordinera en lägre dos av Atenolol Sandoz eller uppmana dig att ta läkemedlet mera sällan.


Barn

Detta läkemedel får inte ges till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Atenolol Sandoz

Om du har glömt att ta Atenolol Sandoz

Om du slutar att ta Atenolol Sandoz

Sluta inte att ta Atenolol Sandoz utan att ha talat med din läkare först. Läkaren kan behöva minska dosen långsamt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Du ska inte bli orolig över denna förteckning över biverkningar. Du kanske inte upplever en enda av dem. Följande biverkningar kan förekomma hos användare av denna medicin:


Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök läkare eller sjukhus om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Onormal hjärtrytm, känsla av yrsel, trötthet eller svimning. Detta kan vara tecken på hjärtblock.

Andfåddhet eller svullna vrister. Detta kunde vara tecken på hjärtsvikt eller på försämring av befintlig hjärtsvikt.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Svullnad av ansikte eller svalg, svårt att andas eller yrsel. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.


Sluta ta Atenolol Sandoz och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av de biverkningar som nämndes ovan.


Andra biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atenolol Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Atenolol Sandoz 25 mg tabletter:

Den aktiva substansen är atenolol.

En filmdragerad tablett innehåller 25 mg atenolol.


Atenolol Sandoz 50 mg tabletter:

Den aktiva substansen är atenolol.

En filmdragerad tablett innehåller 50 mg atenolol.


Atenolol Sandoz 100 mg tabletter:

Den aktiva substansen är atenolol.

En filmdragerad tablett innehåller 100 mg atenolol.


Övriga innehållsämnen är:

Povidon K25, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelse­glykolat, magnesiumstearat och kiseldioxid, kolloidal, vattenfri.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atenolol Sandoz 25 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”25” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 7 mm.


Atenolol Sandoz 50 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”50” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 8 mm.


Atenolol Sandoz 100 mg tabletter är vita, runda bikonvexa tabletter. Ena sidan är märkt ”100” och motsatt sida har en skåra. Diameter: 10 mm.


Atenolol Sandoz 25 mg tabletter

PVC/aluminiumblister

Förpackningsstorlekar: 28, 30, 56, 100, 100 x 1 och 250 tabletter


Atenolol Sandoz 50 mg tabletter

PVC/aluminiumblister

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 och 500 tabletter


Atenolol Sandoz 100 mg tabletter

PVC/aluminiumblister

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 och 500 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Österrike


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-12-04

7