iMeds.se

Atosiban Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

atosiban


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Hur Atosiban Accord ges

Eventuella biverkningar

Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atosiban Accord är och vad det används för


Detta läkemedel heter Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning men i resten av bipacksedeln kallas det för Atosiban Accord.


Atosiban Accord innehåller atosiban. Atosiban Accord kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn. Atosiban Accord används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.


Atosiban Accord verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen kallat oxytocin som gör att livmodern drar sig samman.


Atosiban Accordsom finns i atosibankan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord


Atosiban Accord får inte användas


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller barnmorska innan du får Atosiban Accord


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Accord.


Barn och ungdomar

Atosiban Accord har inte studerats hos gravida kvinnor under 18 år.


Andra läkemedel och Atosiban Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Accord.


3. Hur Atosiban Accord ges


Atosiban Accord ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sjuksköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.


Atosiban ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.


Atosiban Accord kan användas igen om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Atosiban Accord kan upprepas upp till tre gånger.


Under behandlingen med Atosiban Accord kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att övervakas.


Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.


Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående


Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)


Mindre vanliga(kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare)


Du kan få andnöd eller lungödem (ansamling av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn, såsom blodtryckssänkande läkemedel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Atosiban Accord ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för det utspädda läkemedlet har visats vara 72 timmar vid 23–27 °C.


Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart, om inte metoden för öppning/beredning/spädning utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering. Om det inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar. En förpackning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien


Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest, 1047, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-12-16Information till hälso- och sjukvårdspersonal


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


(Se även avsnitt 3)


Bruksanvisning

Innan Atosiban Accord används ska lösningen inspekteras för att säkerställa att den är klar och fri från partiklar.


Atosiban Accord ges intravenöst i tre på varandra följande steg:


Behandlingen skall totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Accord kan användas i fler än en behandlingsomgång om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.


Beredning av intravenös infusion

Den intravenösa infusionen bereds genom att Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning späds i natriumklorid 0,9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, Ringerlaktatlösning eller 5 % (w/v) glukoslösning. Detta åstadkommes genom att 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse dras upp och ersätts med 10 ml Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml erhålles. Om en infusionspåse med annan volym används ska en proportionell beräkning göras för beredningen. Atosiban ska inte blandas med andra läkemedel i infusionspåsen.