iMeds.se

Atrovent Nasal

Information för alternativet: Atrovent Nasal 42 Mikrogram/Dos Nässpray, Lösning, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2012-09-14

Bipacksedeln: Information till användaren


Atrovent Nasal, nässpray

42 mikrogram/dos


ipratropiumbromid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atrovent Nasal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal

3. Hur du använder Atrovent Nasal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atrovent Nasal är och vad det användsför

Atrovent Nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t ex vid rinnsnuva.

Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid förkylning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent Nasal


Använd inte Atrovent Nasal:


Varningar och försiktighet

Atrovent Nasal bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.


I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent Nasal kommit i ögonen. Om Atrovent Nasal av misstag sprayas i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande, kallt vatten. Ögonirritation och smärta, synfenomen och röda, irriterade ögon, kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel.

Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


Atrovent Nasal kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.


Atrovent Nasal kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.

Sluta att ta Atrovent Nasal och kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):


Andra läkemedel och Atrovent Nasal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Atrovent Nasal kan förstärkas vid samtidig användning av andra former av Atrovent eller andra antikolinerga preparat (t ex Egazil). Behand­lande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent Nasal och vissa luftrörsvidgande läkemedel (s k beta-2-stimulerare, t ex salbutamol och terbutalin) öka risken för akut grön starr.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent Nasal under graviditet.


Okänt om Atrovent Nasal passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Atrovent Nasal kan ge yrsel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka
din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atrovent Nasal innehåller bensalkoniumklorid

Atrovent Nasal innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation av nässlemhinnan.


3. Hur du använder Atrovent Nasal


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna, inklusive äldre, är 2 sprayningar i vardera näsborren 3-4 gånger dagligen.

Behandlingstiden bör ej överskrida 4 dagar utan läkares rekommendation.


Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.


1.Ta bort skyddslocket.


2. Innan nässprayen används första gången, spraya flera gånger i luften tills en jämn dusch kommer från sprayflaskan (se fig 1). Håll flaskan med tummen mot botten, långfinger och pekfinger på var sin sida om spetsen. Se till att flaskan är upprätt och håll den ifrån ögonen (fig 1). Tryck tummen snabbt och bestämt mot botten. Sprayen är nu klar att användas. Om pumpen inte har använts på 24 timmar bör man återigen spraya i luften 1 - 2 gånger.
3. Snyt ur näsan.


4. Täpp till ena näsborren genom att sätta ett finger på sidan av näsan. Böj huvudet lätt framåt. Håll flaskan som på fig 1 och för in flaskans spets i andra näsborren. (fig. 2). Spetsen på flaskan ska riktas snett bakåt och utåt mot näsvingen.


(fig. 2)


5. Aktivera nässprayen genom att trycka tummen uppåt snabbt och bestämt. Andas in djupt genom näsan och andas ut genom munnen.


6. Efter varje sprayning tas flaskan bort från näsan och huvudet lutas bakåt några sekunder så att sprayen fördelas jämnt.

7. Upprepa punkt 4 - 6 i samma näsborre.


8. Upprepa punkt 4 - 7 i den andra näsborren.


9. Sätt tillbaka skyddslocket.


Rengöring: Rengör nässprayen regelbundet. Tag av skyddslocket, håll spetsen under rinnande ljummet vatten under någon minut och låt den torka. Spraya enligt punkt 2 och sätt tillbaka skyddslocket.


Om du använt för stor mängd av Atrovent Nasal

Vid överdosering kan muntorrhet, synstörningar och hjärtklappning förekomma.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100, men färre än 1 person av 10): Huvudvärk, näsirritation, näsblödning, torrhet i näsa, halsirritation.


Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100): Överkänslighet, hudutslag, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), yrsel, ökad hjärtfrekvens, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), förmaksflimmer, halstorrhet, kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, muntorrhet, illamående, störningar i tarmfunktionen, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma blåsan, ögonbiverkningar såsom svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, pupillförstoringg, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, stynstörningar.


Sällsynta (fler än 1 person av 10000, men färre än 1 person av 1000): Hjärtklappning, klåda, nässelutslag.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


5. Hur Atrovent Nasal ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara Atrovent Nasal med skyddskåpan ordentligt tillsluten.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningen innehåller cirka 180 doser = 15 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Boehringer Ingelheim International GmbH, Postfach 200, D-55216 Ingelheim/Rhein, Tyskland


Information lämnas av

Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm, Sverige. Tel: 08 – 721 21 00.

E-post: info@receptbelagt.nu


Denna bipacksedel ändrades senast 2012-09-14