iMeds.se

Aurizon Vet.

Denna bipacksedel innehåller viktig information om Aurizon Vet. Läs den noggrant före användning av läkemedlet. Kontakta Din veterinär eller apoteket, om Du har några frågor.


BIPACKSEDEL


Aurizon Vet., örondroppar, suspension för hund


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vétoquinol S.A., B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 Lure Cedex, Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Aurizon Vet., örondroppar, suspension för hund

Aktiva substanser: Marbofloxacin, klotrimazol och dexametason.


Förteckning över de namn som godkänts i varje medlemsstat

Österrike, Belgien, Cypern, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Slovakien, Storbritannien:

Aurizon ear drops suspension (översatt till landets språk).

Danmark: Aurizon Vet.

Ungern: Aurizon füllcsep A.U.V.


3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml Aurizon Vet. innehåller:

Aktiva substanser: Marbofloxacin 3 mg, klotrimazol 10 mg och dexametasonacetat 1,0 mg motsvarande dexametason 0,9 mg.

Konserveringsmedel: Propylgallat (E310) 1 mg.

Hjälpämnen: Sorbitanoleat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider, medellångkedjiga.


4. TERAPEUTISKA INDIKATIONER


Aurizon Vet. är ett kombinationspreparat med effekt mot bakterie- och svampinfektioner. Vidare hämmar det inflammationstillståndet och verkar klådstillande. Aurizon Vet. används till hundar för behandling av infektioner i ytterörat, som är orsakade av bakterier och svampar.


5. KONTRAINDIKATIONER OCH BIVERKNINGAR


Kontraindikationer

Aurizon Vet. får inte användas vid perforerad trumhinna eller om hunden är överkänslig för något av läkemedlets innehållsämnen. Aurizon Vet. ska inte ges till dräktiga eller digivande tikar.


Biverkningar

Vid den angivna doseringen och behandlingstiden finns inga kända biverkningar.

Efter längre tids användning kan huden i hörselgången bli tunnare.

I sällsynta fall kan dövhet uppstå, speciellt hos äldre hundar. Dövheten är för det mesta övergående.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


6. DJURSLAG


Hund.


Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg


Hund:10 droppar i hörselgången en gång dagligen i 7-14 dagar efter veterinärens anvisning.

Den yttre hörselgången skall rengöras och torkas grundligt före behandling.

Efter applicering masseras örats bas försiktigt för en bättre fördelning av örondropparna.

Vid behandling av flera hundar användes en förlängningspip för varje hund.


Följ alltid veterinärens anvisning.


För användning och hantering se bruksanvisning.

Flaskan skall omskakas före användning.


Anvisning för korrekt administrering


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Före behandling skall trumhinnan inspekteras, att den inte är perforerad.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer, som administrerar läkemedlet

Tvätta händerna efter användning. Vid ofrivilligt stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten. Undvik kontakt med läkemedlet om Du är överkänslig mot innehållsämnena.


7. KARENSTID


Ej relevant.


8. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 C.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 2 månader.


9. SÄRSKILDA VARNINGAR


Inga.


10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överblivet läkemedel lämnas till apotek.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


11. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2008-11-28


12. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Svenskt ombud

Vetoquinol Scandinavia AB, Box 9, SE-265 21 Åstorp

Tel: 042-676 03, Fax: 042 676 04


Bruksanvisning


Hur förbereder man behandling med Aurizon Vet.?

Skruva av locket från flaskan.

Avskilj den mjuka förlängningspipen från hatten.

Tryck den mjuka förlängningspipen på flaskan.

Slut flaskan med hatten efter användning.


Hur använder man Aurizon Vet.?

Omskaka flaskan väl före användning.

Lyft öronlappen och placera förlängningspipen överst i hörselgången.

Tryck lätt på flaskan.

(Tvärsnitt av örat) Aurizon Vet. droppas in i hörselgången.

Efter applicering masseras örats bas för bättre fördelning av dropparna i hörselgången.