iMeds.se

Avaxim

Information för alternativet: Avaxim Injektionsvätska, Suspension, Förfylld Spruta, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-04-16

produktresumé


.1läkemedlets namn


Avaxim injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta

Vaccin mot hepatit A, inaktiverat, adsorberat.


.2kvalitativ och kvantitativ sammansättning


En dos på 0,5 ml innehåller:


Hepatit A-virus, GBM-stam (inaktiverad)1,2 ......160 Enheter3


1Odlad på humana diploida (MRC-5) celler

2Adsorberat på aluminiumhydroxid (0,3 mg Al)

3Eftersom standardiserat, internationellt referensvärde saknas, anges antigeninnehållet enligt tillverkarens egen referens


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


.3läkemedelsform


Injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

Vaccin mot hepatit A, inaktiverat, adsorberat, är en grumlig vit suspension.


.4kliniska uppgifter


.4.1Terapeutiska indikationer


Avaxim är indicerat för aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus hos mottagliga vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre.


Användningen av Avaxim ska utgå ifrån officiella rekommendationer.


.4.2Dosering och administreringssätt


Dosering

Den rekommenderade dosen för personer som är minst 16 år är 0,5 ml per injektion.


Primärimmunisering uppnås med en dos vaccin. Skyddande antikroppsnivåer uppnås sannolikt inte förrän 14 dygn efter vaccineringen.


För att uppnå långvarigt skydd bör en andra dos (booster) av inaktiverat vaccin mot hepatit A ges. Den andra dosen ges helst mellan 6 och 12 månader efter den första dosen men kan ges upp till 36 månader efter den första dosen (se avsnitt 5.1). Det uppskattas att HAV-antikroppar kvarstår i flera år (mer än 10 år) efter den andra dosen.


Vaccinet kan användas för att ge en andra dos (booster) till patienter från 16 års ålder som 6–36 månader tidigare fått ett annat inaktiverat vaccin mot hepatit A (monovalent eller med renat Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber).


Avaxim rekommenderas inte till barn som är 15 år eller yngre, beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.


Administreringssätt

Avaxim ska ges som en intramuskulär injektion i deltamuskeln.

Avaxim får inte ges intradermalt eller intravaskulärt.


Vaccinet ska inte ges i skinkan på grund av den varierande mängden av fettvävnad i detta område, vilket kan leda till varierande effekt av vaccinet.


I undantagsfall (t.ex. patienter med trombocytopeni eller patienter med ökad risk för blödningar), kan vaccinet injiceras subkutant.


Se avsnitt 6.6 för anvisningar om beredning.


.4.3Kontraindikationer.4.4Varningar och försiktighet


Liksom för alla vacciner bör ändamålsenlig medicinsk vård och övervakning finnas tillgänglig för omedelbar användning i det fall sällsynt anafylaktisk reaktion uppstår som en följd av vaccinationen. Avaxim ska endast ges av en läkare eller sjukvårdspersonal med utbildning i att ge vacciner.


Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framförallt hos ungdomar som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och tonisk-kloniska benrörelser vid återhämtning. Det är viktigt att det finns rutiner för att undvika skador vid svimning.


Avaxim har inte undersökts hos patienter med nedsatt immunförsvar. Immunsvaret på Avaxim kan bli nedsatt i samband med immunosuppressiv behandling eller vid tillstånd av nedsatt immunförsvar. I sådana fall rekommenderas att antikroppssvaret mäts för att försäkra att ett skydd uppnås, och att man om möjligt väntar tills den immunosuppressiva behandlingen är avslutad, innan vaccinationen sker. Det är dock rekommenderat att vaccinera personer med kroniskt nedsatt immunförsvar, såsom patienter med HIV-infektion, trots att antikroppssvaret kan vara begränsat.


På grund av inkubationstiden för hepatit A är det möjligt att infektionen existerar men inte är kliniskt uppenbar vid vaccinationstillfället. Det är inte känt vilken effekt Avaxim har hos personer som vaccineras sent under inkubationstiden.


Personer som har vuxit upp i högendemiska områden och/eller har haft gulsot kan vara immuna mot hepatit A-virus. Att vaccinera dessa personer är onödigt. Man bör i dessa fall överväga att undersöka om antikroppar mot hepatit A finns innan man vaccinerar. Seropositivitet mot hepatit A är dock ingen kontraindikation. Avaxim tolereras lika väl av seropositiva som av seronegativa personer (se avsnitt 4.8).


Avaxim ger inte skydd mot infektion orsakad av hepatit B-virus, hepatit C-virus, hepatit E-virus eller andra leverpatogener.


Eftersom inga studier med Avaxim har gjorts på patienter med leversjukdom bör vaccinet användas med försiktighet till dessa patienter.


Liksom för alla vacciner är det möjligt att vaccinationen inte ger avsedd skyddseffekt hos alla personer som vaccineras.


.4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Det saknas kliniska data om samtidig administration av Avaxim och annat inaktiverat vaccin eller rekombinant vaccin mot hepatit B-virus . När samtidig administrering anses nödvändig, får Avaxim inte blandas med andra vacciner i samma spruta, och de andra vaccinerna ska administreras på andra injektionsställen och med separata sprutor och kanyler.


Serokonversionsgraden förändrades inte då Avaxim gavs samtidigt, men på annat injektionsställe, som ett Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber eller ett vaccin mot gula febern blandat med ett Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber.


Samtidig administration av immunglobulin och Avaxim kan göras, men i så fall ska två separata injektionsställen användas. Serokonversionsgraden påverkas inte av detta, men antikroppstitrarna kan vara lägre än efter vaccination med enbart Avaxim. Därför måste det övervägas om personen kommer att vara utsatt för smittorisk en längre tid eller inte.


Man känner för närvarande inte till några interaktioner med andra läkemedel.


.4.6Graviditet och amning


Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med vaccin mot hepatit A ,inaktiverat, adsorberat, saknas. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln. Den eventuella risken för människa är okänd.

Avaxim skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt, och efter utvärdering av risk och nytta.


Amning

Det finns inga data angående effekten av administration av Avaxim under amning. Därför rekommenderas ej Avaxim under amning.


.4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Inga studier har utförts.


.4.8Biverkningar


Biverkningsdata har hämtats från kliniska prövningar och global uppföljning efter godkännandet.


Inom varje organsystemsklass presenteras biverkningarna inom varje frekvensområde efter fallande frekvens enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens ( kan inte beräknas från tillgängliga data).


Kliniska prövningar

I kliniska prövningar var biverkningarna vanligtvis lindriga och begränsade till de första dagarna efter vaccinationen och med spontan bättring. Biverkningarna som observerades med Avaxim var:


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk


Magtarmkanalen

Vanliga: illamående, kräkning, minskad aptit, diarré, buksmärta


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: myalgi/artralgi


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga: asteni, lindrig smärta på injektionsstället

Vanliga: lindrig feber

Mindre vanliga: erytem vid injektionsstället

Sällsynta: knuta vid injektionsstället


Undersökningar

Sällsynta: förhöjning av transaminaser (lindrig och reversibel)


Reaktioner rapporterades mer sällan efter boosterdosen än efter den första dosen. Avaxim tolererades lika väl av personer som var seropositiva mot hepatit A-virus som av personer som var seronegativa.


Uppföljning efter godkännande

Grundat på spontana rapporter har följande biverkningar rapporterats under kommersiell användning av Avaxim. Dessa händelser rapporteras mycket sällan och frekvensen är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Centrala och perifera nervsystemet

Vasovagal synkope till följd av injektion


Hud och subkutan vävnad

urticaria, utslag med eller utan klåda


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


.4.9Överdosering


Några få fall av överdosering har rapporterats med Avaxim utan specifika biverkningar.


.5farmakologiska egenskaper


.5.1Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Vaccin mot virusinfektion, ATC-kod: J07BC02


Avaxim ger skydd mot hepatit A-virus genom att inducera ett antikroppssvar som är större än det som uppnås efter passiv immunisering med immunglobulin. Antikroppar uppkommer kort tid efter den första injektionen, och 14 dagar efter vaccinationen är fler än 90 % av alla immunkompetenta personer skyddade (titer över 20 mIE/ml).


En månad efter den första injektionen har nästan 100 % av personerna antikroppsnivåer över 20 mIE/ml. Serologiska data visar att fortsatt skydd mot hepatit A erhålles upp till 36 månader efter den första dosen för dem som svarat på den initiala vaccinationen. I en undersökning med 103 friska vuxna, som följdes serologiskt under tre års tid visade det sig att 99 % av personerna, fortfarande 36 månader efter den första injektionen med Avaxim, hade åtminstone 20 mIE/ml anti-HAV-antikroppar.


Långtidsskyddet av serumantikroppar mot hepatit A-virus efter en andra dos (booster) av Avaxim har ännu inte utvärderats helt. Tillgängliga uppgifter (antikroppsnivåer som uppnåtts två år efter den andra dosen) tyder dock på att anti-HAV-antikropparna finns kvar under mer än 10 år efter den andra dosen hos friska personer.


.5.2Farmakokinetiska egenskaper


Ej relevant.


.5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter


Prekliniska säkerhetsdata visar inga tecken på speciell fara för människor baserat på konventionella studier på akut toxicitet, toxicitet vid upprepade doser, lokal tolerans och överkänslighet.


.6farmaceutiska uppgifter


.6.1Förteckning över hjälpämnen


2-fenoxietanol

formaldehyd

Medium 199 Hanks *

vatten för injektionsvätskor

saltsyra och natriumhydroxid för pH-justering


* Medium 199 Hanks är en komplex blandning av aminosyror (inklusive fenylalanin), mineralsalter, vitaminer och andra komponenter.


.6.2Inkompatibiliteter


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


.6.3Hållbarhet


3 år.


.6.4Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i kylskåp (2 C–8 C).

Får ej frysas. Om vaccinet har varit fruset skall det kasseras.


.6.5Förpackningstyp och innehåll


0,5 ml suspension i en förfylld spruta (typ I-glas) med en kolvpropp (bromklorbutyl, klorbutyl eller brombutyl) och en nål med ett nålskydd (naturgummi eller polyisopren).


0,5 ml suspension i en förfylld spruta (typ I-glas) med en kolvpropp (bromklorbutyl, klorbutyl eller brombutyl) och ett skydd (klorbromobutyl) i änden av sprutan, utan nål.


Förpackningar på 1, 5, 10 och 20 sprutor.


0,5 ml suspension i en förfylld spruta (typ I-glas) med en kolvpropp (bromklorbutyl, klorbutyl eller brombutyl) och ett skydd (klorbromobutyl) i änden av sprutan, med 1 eller 2 separata nålar (för vardera sprutan).


Förpackningar på 1 och 10 sprutor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


.6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


För de nålfria sprutorna bör nålen sättas fast stadigt på änden av den förfyllda sprutan och vridas 90 grader.


Omskakas före injektion för att erhålla en homogen suspension. Vaccinet ska granskas visuellt före administrering så att det inte innehåller främmande partiklar.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


.7innehavare av godkännande för försäljning


Sanofi Pasteur MSD

Airport Plaza

Building Montreal

Leonardo da Vincilaan 19

B-1831 Diegem

Belgien


.8nummer på godkännande för försäljning


13354


9 datum för första godkännande/förnyat godkännande


1997-02-28 / 2001-07-01


10 datum för översyn av produktresumén


2015-04-16