iMeds.se

Avipro Ae Vet., Vaccin Mot Ae Hos Unghönor


BIPACKSEDEL


AviPro AE vet, koncentrat till oral suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


AviPro AE vet, koncentrat till oral suspension.


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 dos innehåller:

Minst 103 EID50* levande aviär encefalomyelitvirus, stam 1143 Calnek.

Odlade i embryonerade ägg från specifikt patogenfria höns.


*EID50 = 50 % embryo infective dose: det virustitervärde som krävs för att ge

infektion hos 50 % av de embryon som inokulerats.


Hjälpämnen:

Dinatriumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Laktosmonohydrat

Renat vatten


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Aktiv immunisering av friska, känsliga höns mot aviär encefalomyelit (AE).


5. KONTRAINDIKATIONER


Kliniskt sjuka eller försvagade djur får inte vaccineras.

Vaccination får ej ske före den 10:e levnadsveckan.

Tidigast 4 veckor efter vaccineringen får äggen användas för ruvning.


6. BIVERKNINGAR


Vaccinering av äggläggande höns kan leda till en nedsatt äggproduktion.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Höns.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Administreras tillsammans med dricksvatten.

Vaccineringen får inte göras före den 10 levnadsveckan och inte senare än 4 veckor

före äggläggningsperioden.

En dos vaccin skall ges per djur.

Alla djur i besättningen måste vaccineras.


6 ml (1000 doser) löses upp i den mängd dricksvatten, som förbrukas av djuren inom 2 timmar

(15 –30 liter allt efter inhysningsförhållandena).

Vaccinet måste administreras till djuren omedelbart efter upplösning så att det förbrukas av djuren senast 2 timmar efter spädning. För att säkerställa ett snabbt upptag av vaccinet, skall djuren fråntas dricksvatten 1 till 2 timmar dessförinnan. Samtidigt måste man säkerställa att samtliga djur har tillräcklig tillgång till det upplösta vaccinet.


Administreringssätt:

Administrering tillsammans med dricksvatten.


Bruksfärdigt vaccin skall användas omedelbart efter upplösning.

Bara den mängd vaccin som skall användas inom 2 timmar skall beredas.

Allt innehåll i en öppnad behållare skall användas på en gång.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Under vaccinering med dricksvatten får djuren inte ha tillgång till normalt dricksvatten.

För att minska infektionstrycket före immuniseringen skall ströet i uppfödningen

tas bort mellan gångarna och hönshuset rengöras.


10. KARENSTID


Slakt: Noll dagar.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras och transporteras kallt (+ 2 °C – + 8 °C). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förvara glasflaskan i ytterkartongen.


Färdigberett vaccin ska användas inom 2 timmar. Beredd lösning skall skyddas mot direkt solljus och temperaturer över 25 °C.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Alla djur i flocken måste vaccineras.

En överdosering är ofarlig. En underdosering kan däremot leda till bristande immunitet.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Levande virusvaccin, kontaminering genom injektion eller spill skall undvikas.

Tvätta och desinficera händerna efter användning.

Undvik ögonkontakt med det levande vaccinet.


Användning under dräktighet och laktation eller äggläggning

Vaccineringen skall inte ske senare än fyra veckor före äggläggningsperioden, för

att undvika överföring av vaccinvirus till avkommor.

Tidigast 4 veckor efter vaccineringen får äggen användas för ruvning.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Kontrollera att dricksvattnet inte innehåller rengörings- eller desinfektionsmedel.


Överdosering

En överdosering är ofarlig.


Inkompatibiliteter

Skall inte blandas med annat vaccin eller immunologisk produkt.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av

behörig myndighet godkänt – desinfektionsmedel.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-10-24


15 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR3