iMeds.se

Azathioprin Orifarm


Bipacksedel: Information till användaren


Azathioprin Orifarm 50 mg filmdragerade tabletter

azatioprin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande::

1. Vad Azathioprin Orifarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin Orifarm

3. Hur du tar Azathioprin Orifarm

4. Eventuella biverkningar

Hur Azathioprin Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningarVad Azathioprin Orifarm är och vad det används för.


Azathioprin Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel.Det innebär att läkemedlet försvagar ditt immunsystem.


Immunsuppressiva läkemedel kan ibland behövas för att underlätta för kroppen att acceptera ett transplanterat organ eller för att behandla en del sjukdomar där immunsystemet reagerar mot den egna kroppen (autoimmuna sjukdomar).


Azathioprin Orifarm används som ett komplement till andra immunsuppressiva läkemedel som hämmar celltillväxten.


Azathioprin Orifarm används vid allvarliga fall av systemisk lupus erythematosus (SLE) för patienter som inte tål steroider eller som behöver steroider men får otillräckligt behandlingssvar trots behandling med höga doser steroider. SLE är ett tillstånd som ger kronisk inflammation i kroppens vävnader, vilket kan ge olika symtom och påverka till exempel huden, lederna, njurarna och andra organ samt det centrala nervsystemet.


Azatioprin som finns iAzathioprin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Azathioprin Orifarm


Ta inte Azathioprin Orifarm


Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Azathioprin Orifarm.


Försiktighet bör iakttas om:Andra läkemedel och Azathioprin Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Azathioprin Orifarm med mat och dryck

Du bör ta Azathioprin Orifarm tillsammans med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Du ska inte ta Azathrioprin Orifarm om du är gravid om inte läkaren bedömer att nyttan av behandlingen överväger risken.Azathioprin kan gå över i fostrets blod vid administrering till den gravida kvinnan och kan leda till förändrad blodbild för det ofödda barnet.

Både du och din partner bör använda preventivmedel under och minst tre månader efter avslutad behandling med azatioprin.Intrauterina preventivmedel rekommenderas inte som ett säkert preventivmedeli samband med azatioprinbehandling.

Minskad fostertillväxt och för tidig födsel har rapporterats i fall där azatioprin använts tillsammans med prednisolon.


Amning:

Om du ammar ska du inte ta Azathioprin Orifarm eftersom azatioprin går över i modersmjölken.

Om behandlingen är nödvändig måste du sluta amma.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts av hur behandling med azatioprin påverkar körförmåga och användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera meddin läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Azathioprin Orifarm


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din behandling med Azathioprin Orifarm ska övervakas av en specialist.Därför ska Azathioprin Orifarm endast tas om behandlingen administreras av en läkare med specialistkunskaper om immunsystemsjukdomar och hur de behandlas.


Tabletten ska sväljas hel tillsammans med minst ett glas vätska (200 ml).Ta tabletten i samband med måltid.Skåran är inte avsedd for delning av tabletten.


Det kan ta flera veckor eller månader innan den terapeutiska effekten visar sig.

När behandlingen med azatioprin ska avslutas ska det alltid ske gradvis och under noggrann övervakning.


Rekommenderad dos är:


Vuxna:

Sjukdomar och tillstånd där en försvagning av immunsystemet är önskvärd samt vid systemisk lupus erythematosus (SLE):


Doseringen är individuell.


En vanlig startdos är 1–3 mg per kilo kroppsvikt per dag.Underhållsdosen är vanligtvis 2–2,5 mg per kilo kroppsvikt per dag. Kliniskt behandlingssvar förväntas inom några dagar eller veckor efter behandlingsstart med azatioprin.Om klinisk effekt inte har uppnåtts inom tre månader bör man överväga att avbryta behandlingen.


Transplantation:
Laddningsdosen är vanligtvis upp till 5 mg per kilo kroppsvikt per dag.Underhållsdosen kan variera från 1 till 4 mg per kilo kroppsvikt per dag.


Användning för barn:
Azathioprin Orifarm ska inte användas för att behandla systemisk lupus erythematosus (SLE) på grund av bristande erfarenhet.


Transplantation:

Samma dosrekommendationer gäller för barn och ungdomar som de som angivits för vuxna.


Äldre:

Dosen behöver justeras.Följ läkarens anvisningar.


Nedsatt njur- och leverfunktion:

Dosen behöver justeras.Följ läkarens anvisningar.

Azathioprin Orifarm får inte användas vid svårt nedsatt leverfunktion.


Följ alltid läkarens anvisningar.Varje person har olika behov.Ändra eller sluta inte med behandlingen utan att rådgöra med en läkare.


Om du har tagit för stor mängd av Azathioprin Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom:

Oväntade infektioner, sårbildningar i halsen, feber, blåmärken, blödningar och trötthet på grund av benmärgshämning.Symtomen märks tydligare vid kronisk överdosering än vid en enstaka akut överdosering.


Om du har glömt att ta Azathioprin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.


Om du slutar att ta Azathioprin Orifarm

Behandlingen ska endast ändras eller avslutas i samråd med en läkare.


Avslutning av behandlingen kan leda till att det behandlade tillståndet försämras allvarligt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Patienter som tar azatioprin ensamt eller i kombination med andra immunsuppressiva medel, särskilt kortikosteroider, har påvisats ha ökad mottaglighet för virus-, svamp- och bakterieinfektioner.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkninger som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Azathioprin Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. Dat/EXP.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgul, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med inskriptionen ’A50’, en brytskåra på ena sidan och utan märkning på andra sidan.


Förpackningsstorlekar

14, 20, 28, 30, 50, 56, 98,100 i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S


Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändradessenast

2016-02-29

7