iMeds.se

Azathioprine Medac

Information för alternativet: Azathioprine Medac 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren


Azathioprine medac 50 mg filmdragerade tabletter


Azatioprin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Azathioprine medacär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprine medac

3. Hur du tar Azathioprine medac

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Azathioprine medac ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Azathioprine medac är och vad det används för


Azathioprine medac innehåller den aktiva substansen azatioprin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Immunsuppressiva medel försvagar immunsystemet. Din läkare har ordinerat azatioprin för ett av följande tillstånd:

För att hjälpa kroppen att acceptera ett organtransplantat.

För att kontrollera vissa sjukdomar där immunförsvaret reagerar mot den egna kroppen.


Azatioprin kan även användas som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel för behandling av svår reumatoid artrit, svår tarminflammation (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) eller för behandling av vissa sjukdomar där immunförsvaret reagerar mot den egna kroppen (autoimmun sjukdom), inklusive svåra inflammatoriska sjukdomar i huden, levern, artärer samt vissa blodsjukdomar.


Azatioprin som finns i Azathioprine medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Azathioprine medac


Ta inte Azathioprine medac

om du är allergisk mot azatioprin, merkaptopurin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan innefatta utslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga

om du har svåra infektioner

om du lider av en svår lever- eller benmärgssjukdom

om du lider av pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

om du nyligen har fått en vaccination med levande vaccin, t.ex. smittkoppor eller gula febern

om du är gravid (såvida inte din läkare ordinerat detta)

om du ammar.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter. Du kommer inte att ges Azathioprine medac om du inte kan övervakas för biverkningar.


Tala med din läkare omedelbart om du får sår i halsen, feber, infektioner, blåmärken eller blödning.


Tala med läkare

om du ska få en vaccination medan du behandlas med azatioprin

om du har en sjukdom där kroppen bildar för lite av enzym i kroppen som kallas tiopurinmetyltransferas (TPMT)

om du lider av en sjukdom som kallas Lesch-Nyhans syndrom.


Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter kan detta öka din risk för:


tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Azathioprine medac filmdragerade tabletter bör du därför undvika överdriven solning samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor. Din hud bör undersökas med jämna mellanrum.


lymfoproliferativa störningar

• behandling med Azathioprine medac filmdragerade tabletter ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

• En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion (lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus [EBV]).


Att ta Azathioprine medac filmdragerade tabletter kan öka din risk för:

utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos personer som har vissa typer av artrit.


Om den filmdragerade tabletten måste delas, ska man undvika att damm från tabletten eller det brutna området kommer i kontakt med huden.


Blodprover

Du måste lämna ett blodprov en gång per vecka under de första 8 veckorna av behandlingen. Du kan behöva lämna blodprover oftare om du

är äldre

tar en hög dos

har en lever- eller njursjukdom

har en benmärgssjukdom

har en överaktiv mjälte

samtidigt behandlas med vissa mediciner, nämligen:

• ACE-hämmare (behandling av högt blodtryck eller hjärtsvikt)

• trimetoprim/sulfametoxazol (cotrimoxazol) (antibiotika)

• cimetidin (behandling av magsår)

• indometacin (medicin mot reumatism).


Det är viktigt att använda ett effektivt preventivmedel (t.ex. kondomer) eftersom azatioprin kan orsaka medfödda missbildningar när endera mannen eller kvinnan behandlas.

Varning

Eventuellt utsättande av Azathioprine medactabletter bör ske under noggrann övervakning. Tala med läkare.


Andra läkemedel och Azathioprine medac filmdragerade tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, till exempel:

allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol (behandling för gikt)

muskelavslappande medel som curare, d-tubokurarin, pankuronium eller suxameton (succinylkolin)

andra immunsuppressiva medel som ciklosporin eller takrolimus

infliximab (behandling för Crohns sjukdom)

olsalazin, mesalazin och sulfasalazin (behandling för ulcerös kolit)

warfarin eller fenprokumon (antikoagulantia)

ACE-hämmare (behandling för högt blodtryck eller hjärtsvikt)

trimetoprim och sulfametoxazol (antibiotika)

cimetidin (behandling för sår i matsmältningssystemet)

cancerbehandlingar eller behandlingar som minskar eller stoppar bildningen av nya blodkroppar

ribavirin (ett läkemedel mot virus)

furosemid (en vattendrivande tablett mot hjärtsvikt)

vacciner som hepatit B

alla ”levande” vacciner.


Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte ta azatioprin om du är gravid, såvida inte din läkare ordinerat detta. Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Både manliga och kvinnliga patienter i fertil ålder bör använda ett annat preventivmedel än intrauterina inlägg (t.ex. spiral, kopparspiral). Du bör fortsätta att använda ett preventivmedel under tre månader efter att behandlingen med azatioprin har avbrutits.

Du får inte amma under behandling med azatioprin, eftersom en restprodukt från den aktiva substansen bildas i kroppen och passerar över i bröstmjölk hos människa och kan skada barnet.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

På grund av risken att bli yr när du tagit azatioprin kan förmågan att köra bil eller använda maskiner bli försämras. Yrsel kan förvärras av alkohol och du ska inte köra bil eller använda maskiner om du är yr eller har druckit alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azathioprine medac innehåller laktos

Azathioprine medac innehåller laktos. Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Azathioprine medac


Tabletterna ska tas i samband med måltid med ett glas vätska.

Det kan ta veckor eller månader innan någon behandlingseffekt ses.


Dosering


Patienter som genomgått transplantation

Vanlig dos första dagen är upp till 5 mg/kg kroppsvikt per dag. Vanlig dos därefter är 1–4 mg/kg kroppsvikt per dag.


Övriga sjukdomar

Vanlig dos är 1–3 mg/kg kroppsvikt per dag.


Användning hosbarn och ungdomar

Azathioprine medac filmdragerade tabletter rekommenderas inte till barn under 18 år på grund av otillräckliga data gällande behandling av sjukdomarna juvenil idiopatisk artrit (ledgångsreumatism hos barn under 16 år), systemisk lupus erythematosus (kronisk autoimmun sjukdom), dermatomyosit (kronisk inflammatorisk muskelsjukdom) och polyarteritis nodosa (inflammation i blodkärlen).

För alla övriga användningsområden gäller givna dosrekommendationer för barn och ungdomar samt för vuxna.


Äldre patienter

För äldre patienter kan det vara nödvändigt med minskad dos.


Patienter med lever- eller njursjukdom kan behöva minskad dos. Patienter med svår leversjukdom ska inte behandlas med Azathioprine medac.


Din läkare avgör hur lång behandlingstiden med azatioprin blir. Rådfråga läkare om du upplever att effekten av azatioprin är för stark eller för svag.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du har tagit för stor mängd av Azathioprine medac

Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller närmaste sjukhus.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart med läkare om du plötslig får pipande andning, andningssvårigheter, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det drabbar hela kroppen).


Allvarliga biverkningar

Kontakta läkare omedelbart om du drabbas av någon av följande biverkningar:

svårt illamående

diarré

feber, frossa

muskel- eller skelettsmärta, muskelstelhet

trötthet, yrsel

inflammation i blodkärlen

njurbesvär (symtom kan innefatta förändringar i urinmängd och förändringar i urinens

färg).


Följande biverkningar har också rapporterats:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

infektioner orsakade av virus, svamp, bakterier eller protozoer (encelliga djur) hos transplanterade patienter

försämring av benmärgens funktion

låga nivåer av vita blodkroppar i blodprover, vilket kan leda till infektion

illamående och kräkningar, aptitförlust (anorexi).


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

lågt antal blodplättar, vilket kan leda till att du lättare får blåmärken eller blöder.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

infektioner orsakade av virus, svamp, bakterier eller protozoer hos alla patienter förutom transplanterade patienter

lågt antal röda blodkroppar, vilket kan leda till trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid ansträngning, yrsel och blekhet

överkänslighetsreaktioner, vilket kan leda till allmänt obehag, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, feber, frossa, hudreaktioner som exantem och utslag, inflammation i blodkärlen, muskel- och ledsmärta, lågt blodtryck, njur- eller leverbesvär samt tarmbesvär

inflammation i bukspottkörteln, vilket kan leda till svår smärta i övre buken med illamående och kräkningar

leverbesvär, vilket kan leda till ljus avföring, mörk urin, klåda och gulfärgad(e) hud och ögon, samt avvikande leverfunktionsprover.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

besvär med blod och benmärg, vilket kan leda till svaghet, trötthet, blekhet, huvudvärk, sår på tungan, andfåddhet, blåmärken eller infektioner

tarmbesvär som leder till diarré, buksmärta, förstoppning, illamående och kräkningar

svår leverskada som kan vara livshotande

håravfall som kan förbättras även om du fortsätter behandlingen med azatioprin

olika cancertyper inräknat blod-, lymf-, hud-, bröstcancer och adenokarcinom (tumör som drabbar körtlar).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

livshotande allergiska reaktioner som leder till svåra sjukdomar som drabbar huden (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

allvarlig allergi som börjar snabbt och kan leda till döden (anafylaktisk reaktion). Symptomen omfattar bland annat kliande utslag, svullen hals och lågt blodtryck

förvärrad mystenia gravis (upp till myasten kris). Myastenia gravis är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som leder till varierande muskelsvaghet och trötthet

en pirrande, kittlande, stickande eller brännande känsla i huden (parestesi)

inflammation i flera nerver samtidigt, vilket kännetecknas av förlamning, smärta och muskelnedbrytning (polyneurit)

lunginflammation som leder till andfåddhet, hosta och feber

onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

högre nivåer av eosinofiler än normalt (eosinofili). Eosinofiler är ett slags sjukdomsbekämpande
vita blodkroppar

hjärtarytmi (förmaksflimmer), vilket innebär en oregelbunden hjärtrytm

svullna eller förstorade lymfkörtlar, samtidig förstoring av både levern och mjälten, feber och
avvikelser i nervsystemet som kan vara symptom på hematofag histiocytos

smärtsamma sår i huden som förekommer i huvudsak på armarna, halsen, ansiktet och ryggen,
åtföljda av feber (Sweets syndrom, även känt under benämningen akut febril neutrofil dermatos)

leverfläckar.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

svaghet eller förlamning, förlorad syn, försämrad talförmåga och kognitiv försämring efter
användning av asatioprin i kombination med andra immunsuppressiva medel kan vara symptom på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

feber, halsont och svullna lymfkörtlar kan vara symptom på infektion med Epstein-Barrs virus
(EBV).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuellabiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Azathioprine medacska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara blister i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Inga särskilda temperaturanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen.


Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är azatioprin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg azatioprin.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), pregelatiniserad stärkelse (källa: majsstärkelse), polysorbat 80, polyvinylpyrrolidon, magnesiumstearat


Filmdragering 50 mg tablett: HPMC 2910/hypromellos 5 cP (E464), polyetylenglykol (makrogol)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Azathioprine medac 50 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, filmdragerade, runda, bikonvexa tabletter förpackade i en genomskinlig blisterförpackning av PVC/aluminium. På ena sidan är tabletterna präglade med ”AZ50” och på den andra sidan finns en brytskåra.


Azathioprine medac filmdragerade tabletter finns i förpackningar med 28, 30, 50, 56, 90 och 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland


Tillverkare

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 89

20355 Hamburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark Azathioprin medac 25 mg filmovertrukne tabletter

Azathioprin medac 50 mg filmovertrukne tabletter

Finland Azathioprin medac 25 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Azathioprin medac 50 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Frankrike Azathioprine medac 25 mg comprimés pelliculés

Azathioprine medac 50 mg comprimés pelliculés

Norge Azatioprin medac

Portugal Azatioprina medac 25 mg comprimidos revestidos por película

Azatioprina medac 50 mg comprimidos revestidos por película

Slovakien Azathioprin medac 25 mg filmom obalené tablety

Azathioprin medac 50 mg filmom obalené tablety

Sverige Azathioprine medac 50 mg filmdragerade tabletter

Spanien Azatioprina medac 25 mg comprimidos recubiertos con película

Azatioprina medac 50 mg comprimidos recubiertos con película

Tyskland Azamedac 25 mg Filmtabletten

Azamedac 50 mg Filmtabletten

Tjeckien Azathioprin medac 25 mg potahované tablety

Azathioprin medac 50 mg potahované tablety


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-21