iMeds.se

Azithromycin Orifarm

Document: Azithromycin Orifarm film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-01-24

Bipacksedel: Information till användaren


Azithromycin Orifarm 250 mg filmdragerade tabletter

Azithromycin Orifarm 500 mg filmdragerade tabletter


azitromycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomsteckensom liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Azithromycin Orifarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Orifarm

3. Hur du tar Azithromycin Orifarm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Azithromycin Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Azithromycin Orifarm är och vad det används för


Azithromycin Orifarm är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider.


Azithromycin Orifarm används för att behandla bakteriella infektioner som orsakats av mikroorganismer, till exempel bakterier.Exempel på sådana infektioner:

- infektioner i luftrör och lungor, till exempel akut luftrörskatarr eller lunginflammation

- infektion i bihålor, hals, halsmandlar eller öron

- lindrig till måttlig infektion i hud och mjukvävnad, till exempel hårsäcksinflammation (follikulit), bakteriella hudinfektioner i huden och dess underliggande lager (celluliter), hudinfektioner med glänsande, röd svullnad (erysipelas, rosfeber)

- infektioner orsakade av bakterier som kallas Chlamydia trachomatis.Dessa bakterier kan orsaka inflammation i urinvägarna eller livmoderhalsen (cervix).


Azitromycin som finns i Azithromycin Orifarm kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Orifarm


Ta inte Azithromycin Orifarm

- om du är allergisk mot azitromycindihydrat eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk (överkänslig) mot andra antibiotika av makrolidtyp.


Ta inte Azithromycin Orifarm om något av ovanstående gäller dig.Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Azithromycin Orifarm om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Azithromycin Orifarm:

- om du har leverproblem (din läkare kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avbryta behandlingen).

- om du har allvarliga problem med njurar.

- om du har allvarliga problem med hjärtat eller hjärtrytmen (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin).

- om du har alltför låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet.

- om du utvecklar symtom på en ytterligare infektion.

- om du har nervrelaterade (neurologiska) problem eller problem med den mentala hälsan (psykiska problem).

- uppleva försämring eller debut av myasthenia gravis (muskelsjukdom där musklerna gradvis blir svagare).


Sluta ta Azithromycin Orifarm och uppsök omedelbart läkare om någon av följande allvarliga biverkningar uppstår medan du tar läkemedlet:

- svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja, utslag, allt från hudutslag med klåda till allvarliga blåsbildningar på huden eller sår på läppar, ögon, näsa, mun och könsorgan. Dessa symtom kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion, angioödem eller anafylaxi.

- allvarlig diarré som varar länge eller innehåller blod och slem.Detta kan tyda på ett allvarligt mag-/tarmproblem som kallas pseudomembranös kolit eller infektioner orsakade av bakterien C. difficile.


Andra läkemedel och Azithromycin Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

- antacida – används för halsbränna och matsmältningsbesvär.Azithromycin Orifarm ska tas minst en timme före eller två timmar efter antacida läkemedel

- ergotamin – används mot migrän

- pimozid – används för behandling av problem med den mentala hälsan.

- cisaprid – används mot magproblem. Denna kombination kan ge hjärtproblem (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin)

- terfenadin – används mot hösnuva.Denna kombination kan ge hjärtproblem (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin)

- läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (t.ex. kinidin eller amiodarone)

- atorvastatin – används för att sänka kolesterolhalten. Detta kan inducera biverkan rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad).

- zidovudin eller nelfinavir – används för behandling av HIV.Om nelfinavir tas samtidigt som Azitromycin kan det leda till att du får fler av de biverkningar som listas i denna bipacksedel.

- rifabutin – används mot tuberkulos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.Azithromycin Orifarm kan förstärka effekten av följande läkemedel.Läkaren kan behöva ändra din dos:

- alfentanil – används vid sömnproblem eller under operationer

- astemizol – används mot hösnuva

- digoxin – används vid hjärtproblem

- warfarin eller liknande läkemedel – används för att förtunna blodet.Azithromycin Orifarm kan förtunna blodet ytterligare

- ciklosporin – används för att förhindra bortstötning av organ efter en transplantation. Läkaren kontrollerar regelbundet nivåerna av ciklosporin i blodet och ändrar din dos vid behov.

- teofyllin – används för luftvägsproblem, till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)


Azithromycin Orifarm med mat och dryck

Läkemedlet kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du inte ta Azithromycin Orifarm filmdragerade tabletter om inte läkaren specifikt rekommenderar dig dem och om inga andra läkemedel finns att tillgå.


Amning

Azitromycin passerar över i bröstmjölk. Eftersom det inte är känt om azitromycin kan ha skadliga effekter på det ammade barnet skall amningen avbrytas under behandling med azitromycin.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller anfall (kramper) när du tar detta läkemedel.Om detta inträffar ska du inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azithromycin Orifarm innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Azithromycin Orifarm


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonaleller sjuksköterskaom du är osäker.


Hur du tar detta läkemedel

- Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

- Tabletterna får inte krossas eller tuggas.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar med en kroppsvikt över 45 kg:

Vanlig totaldos är 1 500 mg. Den kan tas på två sätt.Läkaren talar om hur du ska ta läkemedlet:

- Under tre dagar:en tablett på 500 mg dagligen.

eller

- Under fem dagar:en tablett på 500 mg dag 1 och därefter en tablett på 250 mg dagligen dag 2, 3, 4 och 5.


Dosen för inflammation i urinvägarna och inflammation i livmoderhalsen (cervix) skiljer sig från den vanliga dosen.Läkaren rekommenderar dig då att ta en enstaka dos om 1 000 mg.


Barn och ungdomar med en kroppsvikt under 45 kg:

Dessa tabletter rekommenderas inte. Barn och ungdomar med en kroppsvikt under 45 kg bör använda andra läkemedelsformer, till exempel azitromycinsuspension.


Patienter med njur- eller leverproblem:

Tala om för läkare om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.


Om du har tagit för stor mängd av Azithromycin Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande kan förekomma:

- tillfällig förlust av hörseln

- allvarligt illamående, kräkningar och diarré.


Om du har glömt att ta Azithromycin Orifarm

- Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt när du kommer ihåg det.

- Om det snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den glömda dosen.

- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

- Om du måste hoppa över en dos ska du ändå ta alla dina tabletter.Det innebär att behandlingen pågår en dag längre.


Om du slutar att ta Azithromycin Orifarm

Du ska inte avbryta behandlingen med Azithromycin Orifarm utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Azithromycin Orifarm och uppsök omedelbart läkare om någon av följande allvarliga biverkningar uppstår – du kan vara i behov av omedelbar läkarvård:

- svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja, utslag, allt från hudutslag med klåda till allvarliga blåsbildningar på huden eller sår på läppar, ögon, näsa, mun och könsorgan.Dessa symtom kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion och/eller angioödem (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller anafylaxi (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

- allvarlig diarré som varar länge eller innehåller blod och slem.Detta kan tyda på ett allvarligt mag-/tarmproblem som kallas pseudomembranös kolit (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

- feber, röda prickar på huden, blåsor eller flagande hud, ledsmärta, svullna ögon.Dessa symtom kan tyda på en allvarlig reaktion, till exempel Steven-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).


Övriga biverkningar omfattar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

diarré


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk, illamående eller kräkningar

- magsmärta

- förändringar i ditt blodvärde, lågt bikarbonatvärde i blodet


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- förstoppning, gaser, inflammation i magslemhinnan (gastrit), sväljsvårigheter, uppkördhet, muntorrhet, rapningar, munsår, ökad salivation

- aptitförlust

- yrsel eller dåsighet

- nervös, insomningssvårigheter (insomni)

- domningar och stickningar (parestesi)

- muskelsmärta, rygg-och nacksmärtor, smärta och svullnad i lederna (artros)

- förändringar av smak- och luktsinne, synnedsättning, öronsjukdom, yrsel

- hudutslag och klåda, nässelutslag, hudinflammation, torr hud, ökad onormal svettning

- inflammation inuti slidan

- svårigheter att tömma urinblåsan, njursmärta

- onormal blödning som uppstår mellan perioderna, testikel störning

- lunginflammation, svalginflammation, täppt och rinnande näsa, infektion i magen och tarm (gastroenterit)

- svampinfektion (t.ex. torsk), bakterieinfektion

- andningsbesvär, andnöd, näsa blödningar

- hjärtklappning, värmevallningar

- minskning av vita blodceller

- allmänt obehag, svaghet, trötthet, ödem, bröstsmärta, smärta, feber

- avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (t.ex. blod- och leverfunktionstester)

- komplikationer efter kirurgi.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- oroskänslor

- känslighet mot solljus

- nedsatt leverfunktion, gulsot,

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- minskat antal röda blodkroppar på grund av att de förstörs (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar

- ilska, ångest, delirium

- hallucination, svimningar

- minskad känslighet för beröring eller känsla

- muskelsvaghet (myastenia gravis)

- rodnad, flagande eller svullen hud

- förlust av hörseln eller ringningar i öronen

- snabba eller oregelbundna hjärtslag, ibland livshotande, förändringar av hjärtrytmen som visar sig på elektrokardiogram

- lågt blodtryck

- förändrad färg på tunga

- inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

- svår leverfunktionen disorder (leversvikt, hepatit fulminant, levernekros)

- njurproblem

- förlust av smak, förlust eller förändring av lukt

- anfall (kramper)

- ledsmärtar


Om du tar Azithromycin Orifarm för att behandla eller förebygga Mycobacterium avium

Följande biverkningar har rapporterats unik eller oftare när används för Mycobacterium avium:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

magsmärtor, illamående, magbesvär, lös avföring eller gaser


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala eller webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Azithromycin Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är azitromycindihydrat motsvarande 250 mg eller 500 mg azitromycin/tablett.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

kalciumvätefosfat, dihydrat, hydroxipropylcellulosa (E463), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat (E572).

Tablettdragering:

hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azithromycin Orifarm 250 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med inskriptionen APO på en sida och inskriptionen AZ250 på den andra. Blisterförpackningar: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 35, 98, 99 eller 100 tabletter. Flaskor: 30 tabletter.


Azithromycin Orifarm 500 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med inskriptionen APO på en sida och inskriptionen AZ500 på den andra. Blisterförpackningar: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 28, 30 eller 35 tabletter. Flaskor: 30 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Sverige Azithromycin Orifarm


Denna bipacksedel ändradessenast: 2014-01-24