iMeds.se

Azithromycin Stada

Läkemedelsverket 2015-02-04

Bipacksedel: Information till användaren


Azithromycin STADA 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter


Aktivt innehållsämne: azitromycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Azithromycin Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Stada

3. Hur du tar Azithromycin Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Azithromycin Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Azithromycin Stada är och vad det används för


Azitromycin är ett antibiotikum närbesläktat med erytromycin och tillhör en klass som kallas för makrolidantibiotika. Det verkar genom att störa bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.


Azithromycin Stada används för att behandla bakterieinfektioner såsom:


Din läkare har förskrivit Azithromycin Stada för korttidsbehandlingav din bakterieinfektion. Observera att det inte finns någon erfarenhet vad gäller säkerhet och effektivitet av långtidsbehandling med azitromycin. Om din infektion återkommer snabbt eller regelbundet kan din läkare behöva skriva ut ett annat antibiotikum till dig.


Azitromycin som finns i Azithromycin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Stada


Ta inte Azithromycin Stada

om du är allergisk mot azitromycin, mot andra makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, roxitromycin), soja eller jordnötter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azithromycin Stada.


Tala om för din läkare om du har eller har haft något medicinskt problem eller någon sjukdom, speciellt om du har haft något av följande:


Andra läkemedel och Azithromycin Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Du bör inteta Azithromycin Stada tillsammans med något av följande läkemedel. Fråga din läkare om något av dina läkemedel ingår i följande grupper:

ergolinbaserade läkemedel (t ex ergotamin som används för att behandla migrän, kabergolin och pergolid som används för att behandla Parkinsons sjukdom) – på grund av risken för ergotism (antonius eld – även kallad mjöldrygesjuka, en eventuellt allvarlig biverkning med domningar eller stickningar i armar eller ben, muskelkramper och kallbrand i händer och fötter på grund av dålig cirkulation)

läkemedel som orsakar EKG-förändringar, såsom läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm (antiarytmika) som tillhör klass IA (natriumkanlablockerare t ex kinidin, prokainamid och disopyramid) och klass III (kaliumkanalblockerare, t ex amiodaron, dofetilid, sotalol, ibutilid), cisaprid (som används för att behandla refluxsjukdom och förstoppning) och terfenadin (som används för att behandla allergiska reaktioner) och antipsykosmedel (t.ex. pimozid), antidepressiva medel (t.ex. citalopram) och vissa andra antibiotika som tillhör en grupp som kallas fluorokinoloner (t.ex. moxifloxacin och levofloxacin) – på grund av risken för att du får oregelbunden hjärtrytm som kan vara livshotande.


Azitromycin kan interageramed följande läkemedel:


Azitromycin Stada med mat och dryck

Du kan ta Azithromycin Stada tillsammans med mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Säkerheten vid användning av azitromycin under graviditet är ännu inte fastställd. Därför får din läkare bara förskriva azitromycin till dig vid livshotande situationer om du är gravid.


Amning

Azitromycin passerar över till ditt barn via bröstmjölk. Du bör därför inte amma när du tar azitromycin. Du bör kassera mjölken under behandlingen och i två dagar efter att du har avslutat azitromycinbehandlingen. Efter det kan du fortsätta amma som vanligt.


Körförmåga och användning av maskiner

Azitromycin kan ge biverkninar som försämrar din förmåga att köra bil eller använda maskiner (t ex yrsel och kramper). Om du märker av dessa effekter eller om du har lätt för att få den här typen av effekter ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du tar Azitromycin Stada


Ta alltid Azithromycin Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och äldre

Du bör ta 500 mg azitromycin om dagen tre dagar i rad (total dos 1500 mg). Alternativt kan du ta samma dos (1500 mg) över fem dagar med 500 mg på dag ett och 250 mg på dag två till fem.


Klamydiainfektion:

Du bör ta 1000 mg azitromycin som en enkeldos.


Barn

Barn som väger över 45 kg kan ta samma dos Azithromycin Stada som vuxna. Till barn som väger under 45 kg ska andra läkemedelsformer (t ex oral suspension) användas.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Tala om för läkare om du har njurproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

Om din njurfunktion är milt till måttligt nedsatt (GFR 10 – 80 ml/min) kan du ta normal vuxendos. Om din njurfunktion är gravt nedsatt (GFR lägre än 10 ml/min) kan dosreduktion vara nödvändig. Fråga din läkare om råd.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Tala om för läkare om du har leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

Patienter med milt till måttligt nedsatt leverfunktion kan ta normal vuxendos. Om du har en svår leversjukdom ska du inte ta azitromycin. Om detta tillstånd uppstår under behandling ska du sluta ta azitromycin. Fråga din läkare om råd.


Administreringssätt

Ta dina tabletter som en dos dagligen med eller utan mat. Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.


Tabletten på 500 mg kan delas i två lika stora doser.


Behandlingstid

Sluta inte att ta Azitromycin Stada om inte din läkare säger du ska sluta.


Om du har tagit för stor mängd av Azithromycin Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: tillfällig dövhet, illamående, kräkningar och diarré.


Om du har glömt att ta Azithromycin Stada

Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Azithromycin Stada

Sluta inte ta Azithromycin Stada utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):


Azithromycin Stada innehåller sojalecitin som i mycket sällsynta fall kan orsaka allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Azithromycin Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är azitromycin.


Varje tablett Azithromycin Stada 250 mg innehåller azitromycinmonohydrat motsvarande 250 mg azitromycin.


Varje tablett Azithromycin Stada 500 mg innehåller azitromycinmonohydrat motsvarande 500 mg azitromycin.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:


Filmdragering:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azithromycin Stada 250 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita avlånga filmdragerade släta tabletter.


Azithromycin Stada 500 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita avlånga filmdragerade tabletter med en djup skåra på ena sidan och en normal skåra på den andra sidan.


Azithromycin Stada är förpackat i PVC/PVdC/Aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar:

250 mg: 4, 6, 12, 24, 50 och 100 filmdragerade tabletter.

500 mg: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 och 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare

Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7a, 540472 Targu Mures, Runänien

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova57, Ljubljana, Slovenien

Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Österrike

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Österrike

STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-02-04

9