iMeds.se

Azzalure


BIPACKSEDEL:INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver till injektionsvätska, lösning


(botulinumtoxin typ A)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Azzalure är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Azzalure

Hur du använder Azzalure

Eventuella biverkningar

Hur Azzalure ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Azzalure är och vad det används för


Azzalure innehåller en substans, botulinumtoxin typ A, som får muskler att slappna av. Azzalure verkar vid förbindelsen mellan nerver och muskler och förhindrar frisättningen av en kemisk budbärare som kallas acetylkolin från nervändarna. Detta förhindrar att musklerna drar ihop sig. Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis.


Vissa människor mår psykisk dåligt när de får rynkor i ansiktet. Azzalure kan användas till vuxna under 65 års ålder för tillfällig förbättring av måttliga till uttalade glabellaveck. Detta är vertikala rynkor mellan ögonbrynen.


Botulinumtoxin typ A som finns i Azzalure kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Azzalure

Använd inte Azzalure

om du är allergisk mot Clostridium botulinum toxin typ A eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har en infektion på det planerade injektionsstället

om du har myastenia gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).


Varningar och försiktighet

Tala om för läkare innan du får injektion med Azzalure:

om du har några neuromuskulära störningar


Denna information kommer att hjälpa din läkare att fatta ett välinformerat beslut om risken och nyttan med din behandling.


Varningar:


I mycket sällsynta fall kan effekten av botulinumtoxin medföra muskelsvaghet på andra ställen än injektionsstället.


När botulinumtoxin använts i högre doser för behandling av andra tillstånd, har antikroppsbildning i sällsynta fall observerats hos patienter. Bildningen av neutraliserande antikroppar kan minska effekten av behandlingen.


Om du av någon anledning besöker läkare, se till att du talar om för dem att du har behandlats med Azzalure.


Andra läkemedel och Azzalure


Azzalure kan påverka andra läkemedel som du tar, eller nyligen har tagit, särskilt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Azzalure med mat och dryck


Du kan få injektioner av Azzalure antingen innan eller efter att du äter eller dricker.


Graviditet och amning


Azzalure skall inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Behandling med Azzalure rekommenderas inte om du ammar. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eller om du ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner


Du kan drabbas av tillfällig dimsyn eller muskelsvaghet efter behandling med Azzalure. Om du påverkas ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.


3. Hur du använder Azzalure


Azzalure ska endast ges av läkare med lämpliga kvalifikationer och kunskap om denna behandling, och som har den utrustning som behövs.

Din läkare kommer att göra i ordning och ge injektionerna. En injektionsflaska med Azzalure ska användas endast till dig och endast vid ett behandlingstillfälle.

Rekommenderad dos av Azzalure är 50 enheter, som injiceras med 10 enheter på vart och ett av de 5 injektionsställena i din panna i området ovanför näsan och ögonbrynen.

De enheter som används för olika produkter med botulinumtoxin är inte desamma. Speywood-enheterna i Azzalure är inte utbytbara med andra botulinumtoxinprodukter.

Behandlingens effekt på dina glabellaveck ska märkas inom 2 till 3 dagar.

Tidsperioden mellan behandlingarna med Azzalure kommer att bestämmas av din läkare. Du ska inte behandlas oftare än var 12:e vecka.

Azzalure är inte lämpligt för patienter under 18 års ålder.


Om du har fått för stor mängd av Azzalure


Om du får mer Azzalure än du behöver, kan andra muskler än de som injicerats börja kännas svaga.Detta kanske inte inträffar genast.Om detta inträffar, tala omedelbart med din läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Azzalure orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sök omedelbar läkarhjälp om:

du får svårt att andas, svälja eller tala

ditt ansikte svullnar eller huden blir röd eller du får kliande, upphöjda utslag. Detta kan innebära att du har fått en allergisk reaktion mot Azzalure.


Tala om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar:

Mycket vanliga (drabbar fler än 1 användare av 10)

Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1000)

Sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

Kliande, upphöjda utslag


Vanligtvis uppträdde dessa biverkningar inom första veckan efter injektionerna och varade inte länge. De var vanligtvis lindriga till måttliga i sin svårighetsgrad.


I mycket sällsynta fall har biverkningar i andra muskler än de som injicerats rapporterats för botulinumtoxin, i vissa fall med dödlig utgång, . Dessa omfattar kraftig muskelsvaghet, svårigheter att svälja som beror på hosta och kvävningsanfall vid sväljning (om mat eller vätska kommer in i luftvägarna när du försöker svälja kan du få problem i luftvägarna som t.ex. infektioner i lungorna). Om detta händer kontakta läkare omedelbart.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Azzalure ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte Azzalure efter utgångsdatum, som finns angivet på etiketten. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


Azzalure förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.


Din läkare kommer att blanda Azzalure till en lösning för injektion.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för förvaring upp till 24 timmar vid 2 °C till 8 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel, om inte rekonstitueringsmetoden utesluter risken för mikrobiell kontaminering, ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsvillkor användarens ansvar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är botulinumtoxintyp A*, 10 Speywood-enheter/ 0,05 ml. En injektionsflaska innehåller 125 Speywood-enheter.

- Övriga innehållsämnen är humant albumin 200 g/L och laktosmonohydrat.


* Clostridium botulinum (en bakterie)toxin A hemagglutinkomplex.


Speywood-enheterna i Azzalure är specifika för produkten och är inte utbytbara med andra botulinumtoxinprodukter.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Azzalure är ett pulver till injektionsvätska, lösning. Det levereras i förpackning med 1 eller 2 injektionsflaskor.

Azzalure är ett vitt pulver.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

164 51 Kista


Tillverkare

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL13 9UF

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-12-09


Om du vill ha ytterligare upplysningar eller om du vill ha bipacksedeln i ett annat format, kontakta lokal representant:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala

Tel: 018 444 0330

Fax: 018 444 0335

E-post: nordic@galderma.com.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Dosering och administreringssätt


Se bipacksedeln under punkt 3.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Anvisningarna för användning, hantering och destruktion ska noggrant följas.Beredning ska ske i enlighet med god sed, särskilt när det gäller aseptik.

Azzalure måste spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion

Enligt spädningstabellen nedan, ska angiven mängd natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) dras upp i en spruta för att erhålla en klar rekonstituerad lösning med koncentrationen 10 E/0,05 ml.Mängd tillsatt lösningsmedel (9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning) till en 125 E-flaska

Färdig dos

(Enheter per 0,05 ml)

0,63 ml

10 EKorrekt uppmätning av 0,63 ml kan ske genom att använda 1 ml sprutor, graderade i steg om 0,1 ml och 0,01 ml.REKOMMENDATIONER FÖR DESTRUKTION AV KONTAMINERAT MATERIALOmedelbart efter användning och före kassering ska all oanvänt färdigberett Azzalure (i injektionsflaskan eller i sprutan) inaktiveras med 2 ml utspädd natriumhypokloritlösning i koncentrationen 0,55 % eller 1 % (Dakins lösning).

Använda injektionsflaskor, sprutor och material ska inte tömmas utan måste slängas i lämpliga behållare och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.REKOMMENDATIONER VID EN EVENTUELL OLYCKA VID HANTERINGEN AV BOTULINUMTOXINAllt spill måste torkas upp: antingen med ett absorberande material indränkt i natriumhypokloritlösning (blekmedel) när det gäller pulvret eller med ett torrt absorberande material när det gäller den färdigberedda produkten.Dessa instruktioner för användning, hantering och destruktion ska följas noggrant.