iMeds.se

Bafucin

Läkemedelsverket 2014-12-10

Bipacksedel: Information till användaren


Bafucin sugtabletterLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bafucin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin

3. Hur du använder Bafucin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bafucin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bafucin är och vad det användsför


Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum

med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorbensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.


Bafucin är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin


Använd inte Bafucin

om du är allergisk mot bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, diklorbensylalkohol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Andra läkemedel och Bafucin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Okänt om Bafucin går över i modersmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.


Viktig information om något innehållsämne i Bafucin

Bafucin innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Bafucin


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Om du har använt för stor mängd av Bafucin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bafucinorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Bafucin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bafucin ska förvaras


Förvaras vid högst 25°C.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sugtabletter (ljusgula, runda, kupade med smak av mentol och anis).


Bafucin finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

169 90 Solna

Tel: 08-5033 85 00

med-info @its.jnj.com


Tillverkare

Famar Health Care Services Madrid S.A.U

Avda. de Leganés, 62

28923 Alcorcón (Madrid)

Spain


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-12-10