iMeds.se

Baklofen Mylan

Läkemedelsverket 2015-06-12

PRODUKTRESUMÉ

LÄKEMEDLETS NAMN

Baklofen Mylan 10 mg tabletter

Baklofen Mylan 25 mg tabletter

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

-(Aminometyl)-p-klorohydrocinnamiksyra (= baklofen)

1 tablett innehåller baklofen 10 mg respektive 25 mg


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett


Egenskaper hos läkemedelsformen

10 mg: vita, fasetterade tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta BN/10 och G.

25 mg: vita, fasetterade tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta BN/25 och G.

KLINISKA UPPGIFTER

Terapeutiska indikationer

För behandling av spasticitet i skelettmuskulaturen förorsakad av t.ex. multipel skleros, cerebral pares, degenerativa, traumatiska, neoplastiska eller infektionsbetingade skador i CNS.


Pediatrisk population

Baklofen Mylan är avsedd för symtomatisk behandling av spasticitet med cerebralt ursprung, framförallt till följd av infantil cerebral pares, men också till följd av cerebrovaskulära skador, eller vid neoplastiska eller degenerativa hjärnsjukdomar hos patienter 0 till < 18 år gamla.

Baklofen Mylan är också avsedd för symtomatisk behandling av muskelspasmer vid ryggmärgssjukdomar med infektiöst, degenerativt, traumatiskt, neoplastiskt, eller okänt ursprung såsom multipel skleros, spastisk spinal paralys, amyotrofisk lateral skleros, syringomyeli, transversell myelit, traumatisk paraplegi eller parapares och kompression av ryggmärgen.

Dosering och administreringssätt

Baklofen skall insättas smygande för att i möjligaste mån undvika biverkningar och den slutliga dosen avpassas individuellt för att administrera lägsta möjliga dos som är förenlig med ett optimalt svar. Målsättningen skall vara att reducera klonus, flexor- och extensorspasmer samt spasticitet samtidigt som tillräcklig muskeltonus bibehålls för att medge aktiva rörelser.


Om inga positiva effekter har setts efter 6-8 veckor efter det att maximal dos har uppnåtts, bör ett beslut fattas om behandlingen med Baklofen Mylan skall fortsätta.


Utsättning av Baklofen Mylan ska alltid ske genom en gradvis dosminskning under en period av cirka 1 till 2 veckor, utom i akuta överdosrelaterade situationer eller där allvarliga biverkningar har uppkommit (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).


Allmänna riktlinjer för vuxna

Behandlingen inleds med 15 mg dagligen helst uppdelat i 2 till 4 doser, vilket i fortsättningen bör ökas stegvis med 15 mg/dag med tre dagars intervall mellan dosökningarna, till dess optimal dos uppnåtts. Denna ligger vanligen mellan 30 och 75 mg dagligen. Det bör observeras att den kliniska effekten skall vara avgörande för dosens storlek. Därför kan det vara motiverat att i individuella fall såväl över- som underskrida ovanstående dosgränser (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).


Speciella patientgrupper


Pediatrisk population (0 till <18 år)

Behandlingen bör vanligtvis inledas med en mycket låg dos (motsvarande ca 0,3 mg/kg dagligen) uppdelat på 2-4 doser (helst uppdelat på 4 doser).

Dosen bör höjas försiktigt, med ca 1 veckas mellanrum, tills det blir tillräckligt för barnets individuella behov. Den vanliga dagliga dosen för underhållsbehandling varierar mellan 0,75 och 2 mg/kg kroppsvikt. Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 40 mg/dag till barn under 8 år. Hos barn över 8 år kan en maximal daglig dos på 60 mg/dag ges.

Baklofen Mylan tabletter är inte lämpliga för barn med en kroppsvikt under 33 kg.


Nedsatt njurfunktion

Inga kontrollerade studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion och samtidig behandling med Baklofen.

Patienter med nedsatt njurfunktion eller som genomgår kronisk hemodialys bör ifall behandling övervägs inställas på låg dos, t ex 5 mg/dag.

Baklofen Mylan bör administreras till patienter i slutstadiet av njursjukdom endast där fördelarna överväger riskerna. Dessa patienter bör monitoreras noggrant för att snabbt diagnosticera tidiga symptom på toxicitet (t.ex. dåsighet, letargi) (se avsnitt 4.4. och 4.9).


Nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion och samtidig behandling med Baklofen. Den aktiva substansen i Baklofen Mylan, baklofen, metaboliseras ej nämnvärt via levern vid oral behandling men kan dock höja leverenzymerna. Baklofen Mylan bör därför förskrivas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).


Äldre (≥65 år)

Äldre patienter drabbas oftare av biverkningar och därför bör ett försiktigt doseringsschema användas i sådana fall och att patienten kontrolleras regelbundet.


Patienter med spasticitet av cerebral genes

Patienter med spasticitet av cerebral genes drabbas oftare av biverkningar och därför bör ett försiktigt doseringsschema användas i sådana fall och att patienten kontrolleras regelbundet.


Behandlingskontroll

Regelbundna laboratorieprov bör tas på patienter med leversjukdom och diabetes mellitus för att utesluta läkemedelspåverkan på den underliggande sjukdomen.


Övergående biverkningar kan minskas eller elimineras genom dosreducering.


Administreringssätt

Baklofen Mylan tabletter bör tas i samband med måltid eller tillsammans med ett glas mjölk för att motverka gastrointestinala besvär.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot baklofen eller andra innehållsämnen.

Varningar och försiktighet

Vid behandling av patienter med pares i andningsmuskulaturen bör försiktighet iakttas eftersom Baklofen Mylan hos dessa kan nedsätta ventilationen ytterligare.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med ulcus pepticum, cerebrovaskulär sjukdom, nedsatt lung- eller leverfunktion samt vid förekomst av sfinkterhypertoni i urinblåsan.

Efter peroral administrering av Baklofen har allvarliga neurologiska händelser har rapporterats hos patienter med nedsatt njurfunktion. Baklofen Mylan bör administreras med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion och bör administreras till patienter i slutstadiet av njursjukdom endast där fördelarna överväger riskerna (se avsnitt 4.2 Dosering och administreringssätt).Särskild försiktighet krävs när Baklofen Mylan kombineras med läkemedel som har avsevärd påverkan på njurfunktionen. Njurfunktionen bör noggrant monitoreras och Baklofen Mylans dosering bör dagligen anpassas för att förhindra toxicitet av baklofen.

Hos patienter med allvarlig baklofentoxicitet bör hemodialys övervägas utöver utsättning av behandlingen. Hemodialys tar effektivt bort baklofen från kroppen, lindrar kliniska symptom till följd av överdosering och förkortar tillfrisknandet för dessa patienter.

Baklofen kan sänka kramptröskeln vilket bör beaktas vid behandling av patienter med epilepsi. Baklofen kan orsaka blodtryckssänkning vilket bör uppmärksammas vid samtidig administrering av antihypertensiva läkemedel.

Äldre patienter och patienter med spasticitet av cerebral genes drabbas oftare av biverkningar vid behandlingens början. Baklofen bör i sådana fall förskrivas med särskild försiktighet. Psykotiska tillstånd kan förvärras av baklofen. Utsättande av Baklofen Mylan bör ske successivt under 1-2 veckor för att undvika rebound-fenomen (tillfälligt ökad spasticitet).

Vid hastigt utsättande, speciellt efter långtidsbehandling, har hallucinationer, konfusion, delirium, ångest, mani eller paranoia samt takykardi rapporterats, vilka försvunnit då preparatet i förekommande fall återinsatts. Även status epilepticus har rapporterats.

Postnatala konvulsioner har rapporterats efter intrauterin exponering av peroralt Baklofen (se avsnitt 4.6 Fertilitet, graviditet och amning).

För den intratekala beredningen av Baklofen har det rapporterats att kliniska symtom vid plötsligt avbrytande av behandlingen kan likna autonom dysreflexi, infektion (sepsis), malign hypertermi, malignt neuroleptikasyndrom eller andra tillstånd som har satts i samband med ett hypermetabolt tillstånd eller omfattande rabdomyolys.Kliniska data är mycket begränsade gällande användning av Baklofen hos barn yngre än 1 år. Användning hos denna patientgrupp bör ske utifrån läkarens bedömning av individuell nytta och risk med behandlingen.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Observerade interaktioner att ta hänsyn till:


Levodopa/dekarboxylashämmare (karbidopa)

Hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med Baklofen och levodopa (ensamt eller i kombination med en dekarboxylashämmare, karbidopa) har det rapporterats fall med förvirring, hallucinationer, huvudvärk, illamående och agitation. En försämring av symtom av Parkinsonism har också rapporterats. Därför ska försiktighet iakttas vid samtidigt användning av Baklofen Mylan och levodopa/karbidopa.


Läkemedel med en dämpande effekt på det centrala nervsystemet (CNS)

Vid samtidig användning av Baklofen med andra läkemedel med dämpande effekt på CNS (t ex tizanidin), inklusive andra muskelavslappnande läkemedel, syntetiska opiater samt alkohol kan en ökad sedering ske (se avsnitt 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner). Risken för andningsdepression är också högre. Utöver detta har även hypotension rapporterats vid samtidig användning av morfin och intratekalt baklofen.

Anestesimedel kan potentiera CNS effekterna av baklofen och orsaka oönskade effekter så som kramper.


Antidepressiva läkemedel

Effekten av Baklofen Mylan kan potentieras vid samtidig användning med tricykliska antidepressiva läkemedel vilket kan leda till en uttalad muskelhypotoni.


Litium

Samtidig användning av Baklofen och litium resulterade i förvärrade hyperkinetiska symtom. Därför ska försiktighet iakttas vid samtidigt användning av Baklofen Mylan och litium.


Antihypertensiva läkemedel

Samtidig behandling med peroralt Baklofen Mylan och antihypertensiva läkemedel kan framkalla blodtrycksfall varför det kan vara nödvändigt att kontrollera blodtrycket och justera dosen av antihypertensiva läkemedel.


Läkemedel med en negativ effekt på njurfunktionen

Läkemedel som påverkar njurfunktionen, kan minska utsöndringen av baklofen, vilket kan leda till toxiska effekter (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data som visar på några särskilda rekommendationer för fertila kvinnor. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I djurförsök har baklofen visat sig öka incidensen för navelbråck (ventralbråck). Tills ytterligare erfarenheter föreligger bör Baklofen Mylan ej ges under graviditet annat än efter särskilt övervägande.


Ett fall av misstänkt utsättningsreaktion (generaliserade konvulsioner) har rapporterats hos ett en vecka gammalt spädbarn vars mamma hade tagit baklofen under graviditeten. Konvulsionerna som inte var övergående trots behandling med olika antikonvulsiva läkemedel, upphörde inom 30 minuter efter att spädbarnet fått baklofen.

Amning

Baklofen passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.


Fertilitet

Inga uppgifter finns på effekten på människans fertilitet för Baklofen. I råtta hade Baklofen ingen negativ effekt på varken hanens eller honans fertilitet vid doser som inte framkallade toxicitet hos moderdjuret.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid behandling med Baklofen Mylan kan biverkningar så som yrsel, trötthet, dåsighet och nedsatt syn uppkomma (se avsnitt 4.8 Biverkningar), vilket kan nedsätta reaktionsförmågan. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Baklofen Mylan bör användas med försiktighet när tillräcklig muskeltonus behövs för att medge aktiva rörelser.

Biverkningar

Biverkningar (tabell 1) förekommer huvudsakligen i början av behandlingen (t.ex. dåsighet och trötthet) om dosen ökas för snabbt eller om höga doser intas.


Följande biverkningar har observerats i kliniska prövningar och i kliniskt bruk.


Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1 Biverkningstabell

Undersökningar


Sällsynt

Förhöjda blodglukosnivåer

Hjärtat


Vanliga

Hypotension

Sällsynta

Dyspné, palpationer, bröstsmärtor, synkopé

Ingen känd frekvens

Bradykardi

Centrala och perifera nervsystemet


Mindre vanliga

Muskelsvaghet

Sällsynta

Epileptiska kramper, parestesier, sluddrigt tal, koordinationssvårigheter, tremor, stelhet, dystoni, ataxi, ökad spasticitet, smakrubbning, muntorrhet

Ögon


Sällsynta

Nedsatt syn, nystagmus, strabism, mios

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum


Vanliga

Andningsdepression

Magtarmkanalen


Vanliga

Illamående, kräkning, förstoppning, diarré

Njurar och urinvägar


Mindre vanliga

Täta urinträngningar, sexuell störning

Sällsynta

Dysuri, enures

Hud och subkutan vävnad


Mindre vanliga

Hudutslag, klåda

Ingen känd frekvens

Urtikaria

Allmänna symptom och/eller symtom

vid administreringsstället


Mycket vanliga

Dåsighet

Vanliga

Trötthet, huvudvärk, yrsel

Mindre vanliga

Svettning, viktökning, ankelödem

Sällsynta

Myalgi

Mycket sällsynta

Hypotermi

Ingen känd frekvens

Abstinenssyndrom

Lever och gallvägar


Sällsynta

Transaminas- och ALP-stegring

Psykiska störningar


Vanliga

Förvirringstillstånd, insomningssvårigheter,

Mindre vanliga

Mardrömmar

Sällsynta

Eufori, exaltering, depression, hallucinationer (speciellt hos äldre)

Hos patienter med anamnes på psykiatrisk sjukdom eller kardiovaskulär sjukdom (t ex stroke) liksom hos äldre patienter kan man förmoda en allvarligare form av biverkan.

Övergående biverkningar kan minskas eller elimineras genom dosreducering.

Det är ofta svårt att skilja de neuropsykiatriska besvären från sjukdomen som behandlas.

Överdosering

Tecken på överdosering kan uppträda smygande eller plötsligt.


Tecken på överdosering:


Symtom: Somnolens, hallucinos, CNS-depression, koma. Kramper, myoklonier, muskulär hypotoni. Andningsdepression, apné. Bradykardi, AV-block. Supraventrikulär takykardi, SVES, VES, hypotoni eller hypertoni. Hypotermi. Mios eller mydriasis. Rhabdomyolys och njursvikt. Reversibel leverpåverkan. Illamående, kräkningar, diarré.


Behandling:

Det finns ingen antidot för behandling utan åtgärder bör vidtagas:


Om befogat bör ventrikeltömning utföras samt administration av aktivt kol. Atropin kan prövas vid bradykardi och blodtrycksfall. Vid supraventrikulär takykardi kan verapamil ges eller försöksvis adenosin. Symptomatisk terapi: intubation, kontrollerad andning, vid blodtrycksfall bör vätska administreras intravenöst, sänkt huvudända och eventuellt noradrenalin ges (initialt 0,05 g/kg/min, ökas vid behov med 0,05 g/kg/min var 10:e min). Vid andningsdepression efter intratekal överdos kan fysostigmin prövas. Eventuell hemodialys framför allt vid nedsatt njurfunktion.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Spasmolytikum med spinal angreppspunkt, ATC-kod: M03BX01


Baklofen är en kemisk analog till den hämmande neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA). Studier visar att baklofen hämmar både mono- och polysynaptisk reflexöverföring på spinal nivå, troligen genom att stimulera GABAB-receptorer. Detta medför en minskad frisättning av de excitatoriska aminosyrorna glutamat och aspartat. Neuromuskulär transmission påverkas ej. Baklofen utövar en antinociceptiv effekt och minskar smärtsamma spasmer, automatismer och klonier.

Farmakokinetiska egenskaper

Baklofen absorberas snabbt och fullständigt. Den maximala koncentrationen nås efter ca 2 timmar.

Vid tillförsel av engångsdos 10, 20 och 30 mg erhålls följande peak plasmakoncentrationer: 180, 340 och 650 nanogram/ml. Baklofen binds till ca 30% till plasmaprotein och är konstant i ett koncentrationsintervall mellan 10 nanogram/ml och 300 mikrogram/ml. Skenbar distributionsvolym är 0,7 l/kg. Baklofenkoncentrationen i CSF är ca 10% av koncentrationen i plasma. Halveringstiden i plasma är cirka 3-4 timmar. Baklofen utsöndras huvudsakligen i oförändrad form. Inom 72 timmar utsöndras ca 75% via njurarna och 25% via faeces. Huvudmetaboliten är inaktiv.

Utsöndringen är snabb och av tillförd dos utsöndras 80% inom ett dygn och 100% inom tre dygn.


Speciella patientgrupper

Äldre (>65 år)

Vid en engångsdos uppvisar de äldre patienterna (n= 12, 69 – 81 år) en något längre halveringstid och lägre maximal plasma koncentration men en liknande AUC av baklofen jämfört med vuxna under 65 års ålder.


Pediatrisk population

Vid tillförsel av 2,5 mg Baklofen tablett till åtta barn (2-12 år) uppmättes peak plasma koncentration till 62,8±28,7 nanogram/ml och som uppnås inom 1-2 timmar. Genomsnittligt plasma clearance är 315,9 ml/timme/kg. Skenbar distributionsvolym är 2,58 l/kg. Halveringstiden är cirka 5 timmar.


Nedsatt leverfunktion

Inga farmakokinetiska data finns för patienter med nedsatt leverfunktion som tillförts Baklofen Mylan.

Det är dock osannolikt att farmakokinetiken för baklofen signifikant skiljer sig hos patienter med nedsatt leverfunktion då levern ej är den primära elimineringsvägen.


Nedsatt njurfunktion

Inga kontrollerade farmakokinetiska studier finns för patienter med nedsatt njurfunktion som tillförts Baklofen Mylan. Baklofen elimineras huvudsakligen oförändrad i urinen och ackumulering av baklofen kan inte uteslutas. En mindre mängd data hos kvinnliga patienter under kronisk hemodialys eller med kompenserad njursvikt visade på signifikant ökade plasma koncentrationer av baklofen och dosjustering bör övervägas baserat på plasmakoncentrationen.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Reproduktiv toxicitet

Oralt baklofen har inte visats ge några negativa effekter på fertilitet eller postnatal utveckling i råtta vid doser som inte framkallade toxicitet hos moderdjuret. Baklofen är inte teratogen i mus, råtta eller kanin vid doser på minst 2,1 gånger den maximala orala dosen i vuxna angett som mg/kg. Baklofen som tillförts oralt har visats öka incidensen av omfaloceles (ventral hernias) hos råttfoster som givits ca 8,3 gånger den maximala orala dosen i vuxna angett som mg/kg. Denna abnormalitet har inte setts hos mus eller kanin. Baklofen som tillförts oral har visats orsaka en fördröjd fetal tillväxt (ossifikation) vid doser som också orsakade toxicitet i råtta och kanin hos moderdjuret.


Mutagenicitet och carcinogenicitet

Mutagenicitetsförsök in vitro och in vivo har inte visat på mutagena effekter.

En studie på råtta under två år (peroral administrering) visade att baklofen ej är carcinogent. En dosrelaterad ökning av incidensen av ovarialcystor och en mindre markant ökning av förstorade och/eller hemorragiska binjurar observerades.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

Förteckning över hjälpämnen

cellulosa, mikrokristallin

laktosmonohydrat

natriumstärkelseglykollat

kalciumvätefosfat, vattenfritt

magnesiumstearat

kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Inkompatibiliteter

Ej relevant

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

10 mg: 50 tabletter i plastburk

100 tabletter i blister

100 x 1 tabletter i tryckförpackning (endos)

200 tabletter i plastburk

25 mg: 100 tabletter i plastburk

100 x 1 tabletter i tryckförpackning (endos)

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10462

10463

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännande: 1986-11-07

Förnyat godkännande: 2007-07-01

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-06-12