iMeds.se

Baldrian-Dispert

Läkemedelsverket 2010-05-10

BIPACKSEDEL


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Baldrian-Dispert måste trots det användas med försiktighet för att uppnå bästa resultat.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Baldrian-Dispert och vad används det för

2. Innan du tar Baldrian-Dispert

3. Hur du tar Baldrian-Dispert

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Baldrian-Dispert


Baldrian-Dispert dragerad tablett.


- Det aktiva innehållsämnet är torrt extrakt av valerianarot (3-6:1, etanol 70% (v/v)). 1 tablett innehåller 45 mg motsvarande cirka 200 mg valerianarot.


- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, dextrin, laktosmonohydrat (7,8 mg per tablett), makrogol, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E171), akaciagummi, vitt vax, karmellosnatrium, karnaubavax, hypromellos, magnesiumoxid, povidon, shellack, sackaros (47,4 mg per tablett), talk.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Nederländerna


1. VAD ÄR BALDRIAN-DISPERT OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


Baldrian-Dispert är ett växtbaserat läkemedel avsett för lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.


De dragerade tabletterna är vita med kupad form.


2. INNAN DU TAR BALDRIAN-DISPERT


Ta inte Baldrian-Dispert:

om du är överkänslig (allergisk) mot valeriana eller något av övriga innehållsämnen i Baldrian-Dispert.


Var särskilt försiktig med Baldrian-Dispert:

Om du har eller tidigare har haft kraftigt nedsatt leverfunktion eller svår njursjukdom, då effekten av Baldrian-Dispert på dessa sjukdomar inte har studerats.


Baldrian-Dispert bör inte ges till barn under 12 år.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin (innehåller laktos).


Graviditet och amning:

Eftersom uppgifter om användning under graviditet och amning saknas bör Baldrian-Dispert inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner:

Ta inte Baldrian-Dispert omedelbart (upp till två timmar) innan du skall köra bil eller använda maskiner, eftersom läkemedlet har en milt rogivande effekt.


Intag av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Baldrian-Dispert kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel.


3. HUR DU TAR BALDRIAN-DISPERT


Baldrian-Dispert tabletter bör sväljas hela tillsammans med vätska och skall inte tuggas.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

- För att underlätta insomnandet tas en dos om 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 2-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet..

- För lindring av oro tas en dos om 2-3 tabletter 3 gånger om dagen.


Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Baldrian-Dispert kan förstärka effekten av alkohol.


Hur länge du ska ta Baldrian-Dispert beror på dina symtom. Vänd dig till din läkare om symtomen varar i mer än två veckor eller om de förvärras.


Om du tar mer Baldrian-Dispert än vad du borde:

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tel 112)..


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Inga biverkningar är kända vid rekommenderad användning.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.


5. FÖRVARING AV BALDRIAN-DISPERT


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns på kartongen.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Denna bipacksedel godkändes senast: 2010-05-10