iMeds.se

Basiron Ac

Läkemedelsverket 2015-06-24

Bipacksedel: Information till användaren


Basiron AC 5 % gel

Basiron AC 10 % gel

Basiron AC Wash 5 % gel


Bensoylperoxid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Basiron AC och Basiron AC Wash måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Basiron AC och Basiron AC Wash är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash

3. Hur du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Basiron AC och Basiron AC Wash ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Basiron AC och Basiron AC Wash är och vad det används för


Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC och Basiron AC Wash har en bakteriedödande effekt på acnebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid ger även avfjällning av huden och därmed avlägsnas det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.


Bensoylperoxid som finns i Basiron AC och Basiron AC Wash kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash


Använd inte Basiron AC eller Basiron AC Wash

om du är allergisk mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne i dessa läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash.


Andra läkemedel och Basiron AC eller Basiron AC Wash

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Mediciner eller andra produkter som orsakar fjällning, irritation eller uttorkning av huden bör inte användas samtidigt med Basiron AC och Basiron AC Wash. Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC och Basiron AC Wash motverkar effekten av tretinoin (A-vitaminsyra). Basiron AC eller Basiron AC Wash bör därför inte användas samtidigt som ett läkemedel som innehåller tretinoin (A-vitaminsyra). Om båda läkemedlen används, bör det ena användas på morgonen och det andra på kvällen.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Inga fosterskadande effekter har påvisats. Det är okänt om Basiron AC och Basiron AC Wash går över i modersmjölk. Gelen ska inte användas på bröstområdet, så att barnet av misstag blir utsatt för läkemedlet.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter har observerats.


Basiron AC innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Basiron AC eller Basiron AC Wash


Basiron AC

Rengör och torka huden ordentligt före varje behandling. Smörj in Basiron AC 5 % tunt på de hudområden som ska behandlas, en gång dagligen, om inte läkare har ordinerat annorlunda. Vid fortsatt behandling kan doseringen ökas från en till två gånger dagligen, under förutsättning att du tål läkemedlet väl. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.


Om behandling med Basiron AC 5% inte hjälper kan behandling med Basiron AC 10 % påbörjas. Smörj in Basiron AC 10 % på de hudområden som ska behandlas, en eller två gånger dagligen. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.


Basiron AC Wash

Smörj in Basiron AC Wash på de hudområden som ska behandlas, en gång dagligen, om inte läkare har ordinerat annorlunda. Vid fortsatt behandling bör doseringen ökas från en till två gånger dagligen, under förutsättning att du tål läkemedlet väl.

1. Fukta det hudområde som skall behandlas med vatten.

2. Dosera gelen i händerna och tvätta hudområdet med gelen.

3. Låt gelen verka på huden i 1-5 minuter och skölj därefter ordentligt med vatten. Torka huden.


Om du använt för stor mängd av Basiron AC eller Basiron AC Wash

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du har glömt att använda Basiron AC eller Basiron AC Wash

Ta inte dubbla mängden vid nästa behandling för att ersätta en glömd behandling. Följ bara ditt vanliga behandlingsschema.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): torr hud, rodnad, fjällning, brännande känsla i huden.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): klåda, smärta i huden (smärta och sveda), hudirritation (irritativ kontaktdermatit)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kontakteksem.


Ansiktssvullnad har rapporterats med ingen känd frekvens.


Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner om behandlingen avbryts tillfälligt eller om huden behandlats mindre ofta. Om symtomen är besvärande eller om du får ansiktssvullnad, avbryt behandlingen och kontakta läkare.


I samband med långvarig behandling kan stark uttorkning av huden förekomma.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Basiron AC och Basiron AC Wash ska förvaras


Basiron AC 5% och 10% gel: Förvaras vid högst 25C. Förvaras i skydd mot kyla.


Basiron AC Wash 5% gel: Förvaras vid högst 25ºC.


Förvara dessa läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningen innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Basiron AC


Basiron AC Wash


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit gel.

Basiron AC 5 %: 40 g

Basiron AC 10 %: 40 g

Basiron AC Wash 5%: 100 g


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tel: 018-444 0330

Fax: 018-444 0335

E-post: nordic@galderma.com.


Tillverkare

Laboratoires Galderma

74540 Alby sur Cheran

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-06-24

4