iMeds.se

Baycox Bovis Vet.

BIPACKSEDEL


Baycox Bovis vet. 50 mg/ml, oral suspension till kalvar1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland


Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Baycox Bovis vet.

50 mg/ml oral suspension

Toltrazuril


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml innehåller :


Aktiv substans:

Toltrazuril 50,0 mg


Hjälpämne(n):

Natriumbensoat (E211) 2,1 mg

Natriumpropionat (E281) 2,1 mg


4. INDIKATION(ER)


Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt reduktion av koccidiossmitta hos

uppstallade rekryteringskalvar i mjölkproducerande besättningar på gårdar med känd

historik av koccidios orsakad av Eimeria bovis eller Eimeria zuernii.


5. KONTRAINDIKATIONER


Av miljömässiga skäl:


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Kalv (i mjölkproducerande besättningar, se ”Indikationer”).


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Inga


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: 63 dygn

Mjölk: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


När förpackningen öppnats för första gången bör ett datum för sista förbrukningsdag fastställas. Sista förbrukningsdag beräknas utifrån den hållbarhetstid som är angiven i denna information. Datum för sista förbrukningsdag bör skrivas i avsedd ruta på etiketten.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande

anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-23


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar:

100 ml flaska

250 ml flaska

1000 ml flaska

1000 ml flaska i ryggsäcksmodell

2500 ml flaska i ryggsäcksmodell


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark