iMeds.se

Baycox Ovine Vet.

BIPACKSEDEL


Baycox Ovine vet. 50 mg/ml oral suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland


Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Baycox Ovine vet. 50 mg/ml oral suspension

Toltrazuril


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Aktiv substans:

1 ml innehåller :

Toltrazuril 50,0 mg


Hjälpämnen:

Natriumbensoat (E211) 2,1 mg

Natriumpropionat (E281) 2,1 mg


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt minskning av koccidiossmitta hos lamm på gårdar med bekräftad historik av koccidios orsakad av Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Får (lamm).


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt i en oral engångsdos.


Varje djur skall behandlas med en oral engångsdos av 20 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt. För att uppnå maximal nytta bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, dvs. i prepatensperioden. Då djuren behandlas kollektivt istället för individuellt skall de grupperas enligt kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- eller överdosering.


0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.


Den orala suspensionen omskakas före användning.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: 42 dagar


Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda varningar för respektive djurslag:


Inga.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:Andra försiktighetsåtgärder:Dräktighet och digivning:


Laboratorieförsök på råtta och kanin har inte givit belägg för skadliga effekter på fostret eller på mamman.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:


Inga kända.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):


Inga tecken på överdos har observerats i säkerhetsstudier på djur med en trefaldig överdosering som engångsdos och tvåfaldig överdosering vid behandling under två dagar i sträck.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-23


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar: 100, 250, 1000 ml-flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark