iMeds.se

Baycox Ovine Vet.

Läkemedelsverket 2015-11-23

PRODUKTRESUMÉ


1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Baycox Ovine vet. 50 mg/ml oral suspension

Toltrazuril


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Aktiv substans:

1 ml innehåller :

Toltrazuril 50,0 mg


Hjälpämnen:

Natriumbensoat (E211) 2,1 mg

Natriumpropionat (E281) 2,1 mg


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Oral suspension.

Vit till gulaktig suspension.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Djurslag


Får (lamm).


4.2 Indikationer, specificera djurslag


Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt reduktion av koccidiossmitta hos lamm på gårdar med bekräftad historik av koccidios orsakad av Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis.


4.3 Kontraindikationer


Inga.


4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag


Inga.


4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning


Särskilda försiktighetsåtgärder för djurSärskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djurAndra försiktighetsåtgärder


Av miljömässiga skäl:

Lamm som ingår i ett intensivt uppfödningssystem och spenderar hela livet inomhus skall inte behandlas efter 6 veckors ålder eller vid en kroppsvikt över 20 kg. Gödsel från dessa djur får inte spridas över samma jord oftare än vart tredje år.


4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)


Inga kända.


4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning


Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter.


4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga kända.


4.9 Dos och administreringssätt


Varje djur skall behandlas med en oral engångsdos på 20 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt. För att uppnå maximal nytta bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, dvs. i prepatensperioden. Då djuren behandlas kollektivt istället för individuellt skall de grupperas enligt kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- eller överdosering.


0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.


Den orala suspensionen omskakas före användning.


4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)


Inga tecken på överdos har observerats i säkerhetsstudier på djur med en trefaldig överdosering som engångsdos och tvåfaldig överdosering vid behandling under två dagar i sträck.


4.11 Karenstid(er)


Kött och slaktbiprodukter: 42 dagar


Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot protozoer, ATCvet-kod: QP51AJ01


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Toltrazuril är ett triazinonderivat som är verksamt mot koccidier av arten Eimeria. Det är verksamt mot alla intracellulära utvecklingsstadier av merozoiter (icke sexuell reproduktionsfas) och gameter (sexuell reproduktionsfas). Substansen har koccidiocid effekt, vilket innebär att alla stadier avdödas.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Efter oral administration hos däggdjur upptas toltrazuril långsamt. Huvudmetaboliten utgörs av toltrazurilsulfon. Maximal plasmakoncentration (Cmax = 62 mg/l) har observerats 2 dagar efter oral administration. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på cirka 9 dagar. Utsöndringen sker huvudsakligen via faeces.


5.3 Miljöegenskaper


Metaboliten av toltrazuril, toltrazurilsulfon (ponazuril), är en stabil (halveringstid > 1 år) och mobil förening, och har skadlig inverkan både på tillväxt och på utveckling av växter. Genom ponazurils stabila egenskaper, kan upprepad spridning av gödsel från behandlade djur leda till ackumulation i jord, och som konsekvens utgöra en risk för växtligheten. Ackumulationen av ponazuril i jord, kan också, tillsammans med dess mobilitet leda till risk för utträde till grundvattnet. Se även avsnitt 4.5.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumdioktylsulfosuccinat (Dokusatnatrium)

Simetikonemulsion

Natriumpropionat

Natriumbensoat

Bentonit

Citronsyra, vattenfri

Xantangummi

Propylenglykol

Vatten, renat


6.2 Inkompatibiliteter


Inga kända.


6.3 Hållbarhet


Hållbarhet i oöppnad förpackning: 5 år.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 3 månader.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Detta veterinärmedicinska läkemedel kräver inga särskilda temperaturanvisningar.


6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)


Hårda polyetylenflaskor innehållande 100, 250 eller 1000 ml vit eller gulaktig suspension. En blå polyproylen-skruvkork för 100 ml flaska och en grön för både 250 och 1000 ml flaska.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


43819


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2011-08-26/2015-11-24


10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-11-23


FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER

ANVÄNDNING


Ej relevant.