iMeds.se

Baycox Vet.

Information för alternativet: Baycox Vet. 50 Mg/Ml Oral Suspension Till Svin, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL


Baycox Vet. 50 mg/ml

Oral suspension, svin


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH

D-513 68 Leverkusen

Tyskland


Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,

D-241 06 Kiel, Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Baycox Vet. 50 mg/ml

Oral suspension, till svin


3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml innehåller :

Aktiv substans:

Toltrazuril 50 mg


Hjälpämnen:

Natriumbensoat (E211) 2,1 mg

Natriumpropionat (E281) 2,1 mg


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Förebyggande av koccidios hos spädgris (3-5 dagar gamla) orsakad av tarmparasiten Isospora suis, i besättningar där tarmparasiten tidigare förekommit.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Svin (spädgris, 3-5 dagar gamla)


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Individuell behandling.

Varje gris behandlas med en engångsdos av 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml Baycox vet. suspension per kg kroppsvikt, direkt i munnen, under 3:e-5:e levnadsdygnet.

Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.


Flaskan omskakas innan användning.


Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


-


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: 77 dagar


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta veteriärpreparat kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Öppnad flaska skall förbrukas inom 6 månader, kassera därefter oanvänt material.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Oanvänt läkemedel eller avfall från detta skall destrueras i överensstämmelse med lokala riktlinjer.


För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-23


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Inga kända interaktioner. Det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

Tre gånger normaldosen tolereras väl hos spädgris utan symtom på överdosering.

Information lämnas av

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark