iMeds.se

Bcg-Medac


Bipacksedel: Information till användaren


BCG-medac, pulver och vätska till suspension till intravesikal användning


(Bacillus Calmette-Guérin)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad BCG-medac är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder BCG-medac

3. Hur du använder BCG-medac

4. Eventuella biverkningar

5. Hur BCG-medac ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad BCG‑medac är och vad det används för


Det fullständiga namnet på det här läkemedlet är BCG-medac, pulver och vätska till suspension för intravesikal användning. I fortsättningen kallas det BCG-medac i den här bipacksedeln.


BCG innehåller försvagade (attenuerade) Mycobacterium bovis‑bakterier med liten infektionspotential.


BCG-medac stimulerar immunsystemet och används för att behandla flera typer av cancer i urinblåsan. Det är effektivt om cancern är begränsad till cellerna som utgör beklädnaden på blåsans insida (urothelium) och inte har invaderat blåsans inre vävnader.

BCG-medac ges direkt i blåsan genom instillation (behandling med en vätska i ett begränsat område).


För blåscancerformen med platt tumör (cancer in situ) används BCG-medac för att behandla sjukdom som är begränsad till blåsans invändiga beklädnad. Det finns olika grader av cancer som kan påverka blåsans inre beklädnad och cellskikten närmast beklädnaden (lamina propria).


BCG-medac används dessutom för att förhindra att cancern kommer tillbaka (profylaktisk behandling).


BCG som finns i BCG-medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder BCG‑medac


Använd inte BCG-medac:

om du är allergisk mot BCG eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om aktiviteten hos ditt immunsystem är nedsatt eller om du lider av immunbrist, vare sig det beror på en samtidig sjukdom (t.ex. positiv hiv-serologi, leukemi eller lymfom), cancerterapi (t.ex. cytostatika, strålning) eller immunsuppressiv (immundämpande) behandling (t.ex. kortikosteroider).

om du har genomgått operation via urinröret (TUR, transuretral resektion), provtagning av blåsvävnaden (blåsbiopsi) eller om du har skadats vid införandet av katetern (traumatisk kateterisering) under de föregående 2–3 veckorna.

om du lider av en akut infektion i urinvägarna.

om du har hål i urinblåsan.

om du lider av aktiv tuberkulos.

om du tidigare har behandlats med strålning.

om du ammar.


BCG-medac får inte ges under huden eller in i huden, i en muskel eller ven eller för vaccination. Det måste ges direkt i blåsan genom instillation.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder BCG‑medac

om du har feber eller blod i urinen. I så fall ska behandlingen med BCG-medac skjutas upp.

om du har en låg blåskapacitet eftersom den kan minska ännu mer efter behandling.

om du är HLA-B27-positiv (humant leukocytantigen B27) eftersom du kan få en ökad förekomst av inflammation i lederna (reaktionsartrit).

om du har artrit medinflammation i hud, ögon och urinvägarna (Reiters syndrom).

om du har en begränsad utvidgning av ett blodkärl (aneurysm) eller protes. Du kan få en infektion i implantat eller transplantat.


Systemisk BCG-infektion/reaktion

Om instillationen av BCG utförs på fel sätt eller om BCG ges i en muskel eller ven kan detta leda till en svår allmän BCG-infektion. Det kan eventuellt leda till chock och till och med dödsfall.


Urinvägsinfektion

Läkaren måste fastställa att du inte har urinvägsinfektion före varje blåsbehandling med BCG. Om en urinvägsinfektion diagnostiseras under behandling med BCG ska behandlingen avbrytas tills urinanalysen är normal och behandling med antibiotika är slutförd.


Kvarstående BCG

I enstaka fall kan BCG-bakterier finnas kvar i urinvägarna under mer än 16 månader.


Patienter med immunbrist

BCG-bakterier kan vara skadliga för patienter med ett svagt immunsystem. Om du behandlas med BCG-medac måste du följa råden för allmän hygien så som anges nedan, särskilt när du kommer i kontakt med andra patienter. Ännu har ingen överföring mellan människor rapporterats.


Sexuell överföring

Någon sexuell överföring av BCG har ännu inte rapporterats, men vi rekommenderar användning av kondom under samlag under en vecka efter BCG-behandling.


Allmän hygien

Vi rekommenderar att du tvättar händer och könsorgan efter urinering. Detta gäller särskilt vid den första urineringen efter BCG-behandling. Om skadad hud blir kontaminerade ska ett lämpligt desinficeringsmedel användas (fråga läkare eller apotekspersonal).


Andra läkemedel och BCG‑medac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta är särskilt viktigt när det gäller följande läkemedel, eftersom BCG-bakterier är känsliga för

läkemedel mot tuberkulos (t.ex. etambutol, streptomycin, p-aminosalicylsyra (PAS), isoniazid (INH) och rifampicin)

antibiotika (fluorkinoloner, doxycyklin eller gentamicin)

bakteriedödande medel

glidmedel.


BCG-bakterier är resistenta mot pyrazinamid och cykloserin.


Graviditet, amning och fertilitet


Graviditet

Använd inte BCG-medac om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.


Amning

Ta inte BCG-medac när du ammar.


Fertilitet

BCG har visat sig ha negativ påverkan på produktionen av spermier och kan leda till låga koncentrationer eller avsaknad av spermier i sädesvätskan. Denna effekt var reversibel hos djur. Män ska dock söka råd om möjligheten att bevara spermier innan behandlingen påbörjas.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet vilken effekt BCG‑medac har på dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.


Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du använder BCG‑medac


Dosering

BCG-medac förbereds och ges endast av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Innehållet i en injektionsflaska räcker till en blåsbehandling.


Administrering

BCG-medac förs in i blåsan vid lågt tryck med hjälp av en kateter.

Läkemedlet ska om möjligt vara kvar i blåsan i två timmar. För att möjliggöra detta ska du inte dricka något under fyra timmar före behandlingen och två timmar efter behandlingen och du ska tömma blåsan precis innan BCG-behandlingen.


Medan suspensionen är kvar i blåsan måste den komma i tillräcklig kontakt med hela slemhinnans yta. Genom att röra dig underlättar du behandlingen. Efter två timmar ska du tömma blåsan, helst i sittande ställning för att undvika spill.


Såvida du inte står på en behandling med begränsat vätskeintag bör du dricka rikligt under 48 timmar efter varje behandling.


Användning för barn

BCG-medac ska inte användas för barn, eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.


Användning för äldre

Det finns inga särskilda anvisningar för användningen till äldre.


Behandlingens längd

Som standardbehandlingsschema (induktionsbehandling) får du en intravesikal (tillförsel i urinblåsan) behandling med BCG-medac per vecka under sex veckor i följd. Efter en period på fyra veckor utan behandling får du eventuellt ytterligare intravesikal administrering som kallas underhållsbehandling under minst ett år så som beskrivs nedan.


Induktionsbehandling (behandling för att förhindra att cancern kommer tillbaka)

BCG-behandling bör inledas cirka 2–3 veckor efter operation via urinröret (TUR, transuretral resektion) eller provtagning av blåsvävnaden (blåsbiopsi) och utan skada som uppstår vid införande av en kateter (traumatisk kateterisering). Detta upprepas med en veckas mellanrum under sex veckor.

Du får underhållsbehandling efteråt.


Underhållsbehandling

Ett schema består av tolv månaders behandling med behandlingar varje månad.

Ett annat underhållsschema består av tre behandlingar med en veckas mellanrum i minst 1 år upp till 3 år under månad 3, 6, 12, 18, 24, 30 och 36. I detta schema får du totalt 15 till 27 behandlingar under en treårsperiod.


De specifika behandlingsschemana med olika BCG-stammar har prövats i kliniska studier som utförts på ett stort antal patienter. För närvarande är det omöjligt att fastställa om den ena eller andra av dessa regimer är bättre än det återstående schemat.


Även om underhållsbehandling minskar risken för att cancern kommer tillbaka och kan bromsa dess utveckling, kan biverkningarna och obehaget av behandlingen uppväga fördelarna för vissa patienter. Det är således viktigt att du och läkaren diskuterar nackdelarna med behandlingen och dina egna önskemål innan behandlingen påbörjas eller fortsätts.


Om du har använt för stor mängd av BCG-medac

Överdosering är osannolik eftersom en injektionsflaska med BCG-medac motsvarar en dos. Det finns inga data som visar att en överdosering kan leda till några andra symtom än de beskrivna biverkningarna (se avsnitt 4).


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna av BCG-behandling är vanliga men i allmänhet lindriga och temporära. Biverkningar brukar öka i takt med antalet BCG-behandlingar.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Blåskatarr (cystit), inflammatoriska reaktioner (granulom) i blåsan. Dessa biverkningar kan vara en väsentlig del av antitumöraktiviteten.

Täta urineringar med obehag och smärta. Detta kan uppkomma hos upp till 90 % av patienterna.

Inflammatoriska reaktioner i prostatakörteln (asymtomatisk granulomatös prostatit)

Tillfälliga systemiska BCG-reaktioner som t.ex. feber under 38,5 °C, influensaliknande symtom (sjukdomskänsla, feber, frossa) och allmänt obehag (se nedan för närmare information)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Feber som är högre än 38,5 °C


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Svår systemisk BCG-reaktion/infektion, BCG-blodförgiftning (se nedan för närmare information)

Brist på celler i blodet (cytopeni)

Anemi (blodbrist, minskad mängd hemoglobin i blodet)

Reiters syndrom (artrit med inflammation i hud, ögon och urinvägar)

Inflammation i lungorna (miliär pneumonit)

Inflammatoriska reaktioner i lungan (lunggranulom)

Inflammation i levern (hepatit)

Hudböld

Hudutslag, ledinflammation (artrit), ledsmärta (artralgi). I de flesta fall är dessa biverkningar tecken på en allergisk reaktion (överkänslighet) mot BCG. I vissa fall kan det bli nödvändigt att avbryta behandlingen.

Urinvägsinfektion, förekomst av blod i urinen (makroskopisk hematuri)

Onormalt liten blåsa (blåsretraktion), onormalt lågt urinflöde (urinobstruktion), blåssammandragning (blåskontraktur)

Inflammation i testiklarna (orkit)

Inflammation i bitestikeln (epididymit)

Inflammatorisk reaktion i prostatakörteln (symtomatisk granulomatös prostatit)

Lågt blodtryck (hypotoni)


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1av 1 000 användare)

Vaskulär infektion (t.ex. infekterad begränsad utvidgning av ett blodkärl)

Njurböld


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

BCG-infektion av implantat och omgivande vävnad (t.ex. infektion i aortatransplantat, hjärtdefibrillator, höft- eller knäledsprotes)

Inflammation i lymfkörtlarna i halsen (cervikal lymfadenit), regional lymfkörtelinfektion

Allergisk reaktion (överkänslighet) (t.ex. ödem i ögonlocken, hosta)

Inflammation i det inre av ögat (chorioretinit)

Konjunktivit (rött och infekterat öga), uveit (inflammation i ögats druvhinna)

Vaskulär fistel (onormal förbindelse mellan blodkärl)

Kräkningar, tarmfistel (onormal förbindelse mellan tarm och närliggande organ eller hud), bukhinneinflammation (peritonit)

Bakterieinfektion i ben och benmärg (osteomyelit)

Benmärgsinfektion

Psoas-abscess (böld i ländmuskeln)

Inflammation i testiklarna (orkit) eller bitestiklar (epididymit) som är resistent mot (okänslig för) tuberkulosbehandling

Infektion i ollonet


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Besvär relaterade till könsorganet (t.ex. vaginal smärta)

Smärta vid samlag (dyspareuni)


Tillfälliga systemiska BCG-reaktioner

Låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag kan förekomma. Dessa symtom brukar avta inom 24–48 timmar och bör hanteras med standardmässig symtomatisk behandling. Dessa reaktioner är tecken på att en immunreaktion har börjat. Alla patienter som får produkten måste övervakas noga och uppmanas att rapportera alla förekomster av feber och andra symtom utanför urinvägarna.


Systemisk BCG-reaktion/-infektion

Systemiska oönskade reaktioner/infektioner definieras som: Feber som är högre än 39,5 °C under minst 12 timmar, feber som är högre än 38,5 °C under minst 48 timmar, lunginflammation (miliär pneumoni) på grund av BCG, inflammatorisk reaktion i levern (granulomatös hepatit), avvikande leverfunktion, störd organfunktion (i annan del av kroppen än i urin- och könsorganen) med granulomatös inflammation (inflammatorisk reaktion) vid biopsi (vävnadsprov), Reiters syndrom (konjunktivit [”ögoninflammation”], asymmetrisk oligoartrit [inflammation i fyra leder eller färre] och cystit [blåskatarr]). Svår systemisk BCG-reaktion/infektion kan leda till BCG-blodförgiftning. BCG-blodförgiftning är ett livshotande tillstånd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur BCG‑medac ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP.


Efter beredning ska produkten användas omedelbart.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levande BCG-bakterier (Bacillus Calmette-Guérin) (stam RIVM deriverad från stam 1173-P2).


Efter beredning innehåller en injektionsflaska:

BCG-stam RIVM deriverad från stam 1173-P2 2 x 108till 3 x 109levande enheter


Övriga innehållsämnen i pulvret är: polygelin, vattenfri glukos och polysorbat 80.

Övriga innehållsämnen i vätskan är: natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

BCG-medac består av ett vitt pulver och en färglös, klar lösning som används som vätska. Det finns förpackningar med 1, 3, 5 eller 6 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


medac

Gesellschaft für

klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

TysklandDenna bipacksedel ändrades senast 2015-12-30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Behandling av symptom, tecken och syndrom


Symptom, tecken eller syndrom

Behandling

1) Symptom på vesikal irritation som varar mindre än 48 timmar

Symptomatisk behandling

2) Symptom på vesikal irritation som varar 48 timmar eller mer

Avbryt terapin med BCG-medac och inled behandling med kinoloner. Om tillståndet inte har läkt ut fullständigt efter 10 dagar, administrera isoniazid (INH)* i tre månader.

Vid antituberkulös behandling ska terapin med BCG-medac definitivt utsättas.

3) Samtidig bakteriell infektion i urinvägar

Skjut upp terapin med BCG-medac tills urinanalysen är normal och behandlingen med antibiotika avslutad.

4) Andra urogenitala biverkningar: symptomatisk granulomatös prostatit, epididymit och orkit, urinstopp och renal abscess

Avbryt terapin med BCG-medac.

Administrera isoniazid (INH)* och rifampicin* i tre till sex månader beroende på svårighetsgrad.


Vid antituberkulös behandling ska terapin med BCG-medac definitivt utsättas.

5) Feber under 38,5 °C som varar mindre än 48 timmar

Symptomatisk behandling med paracetamol.

6) Hudutslag, artralgi, artrit eller Reiters syndrom

Avbryt terapin med BCG-medac.

Administrera antihistamina eller icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel.

Om inget svar erhålls, tillför isoniazid* i tre månader.


Vid antituberkulös behandling ska terapin med BCG-medac definitivt utsättas.

7) Systemisk BCG-reaktion/infektion** utan tecken på septisk chock


** Se definitionen av systemisk BCG-reaktion

Avbryt definitivt behandlingen med BCG-medac.

Beakta konsultation med infektionsläkare.

Administrera tredubbel antituberkulös behandling* i sex månader.

8) Systemisk BCG-reaktion/infektion med tecken på septisk chock

Avbryt definitivt behandlingen med BCG-medac.

Sätt omedelbart in tredubbel antituberkulös behandling* kombinerad med snabbverkande kortikosteroider i hög dos.


Begär utlåtande från infektionsläkare.


* Varning!BCG-bakterier är känsliga för alla antituberkulösa läkemedel som används för närvarande utom pyrazinamid. Om tredubbel antituberkulös behandling är nödvändig rekommenderas normalt kombinationen isoniazid (INH), rifampicin och etambutol.


Anvisningar för användning och hantering samt destruktion


BCG-medac ska administreras under de förhållanden som krävs för intravesikal endoskopi.


Säkerhetsmått vid hantering

BCG-medac ska inte hanteras i samma lokal eller av den personal som förbereder cytotoxiska läkemedel för intravenös administrering. BCG-medac ska inte hanteras av en person med känd immunbrist.


Spill av BCG-medac

Spill av BCG-medac suspension ska behandlas med desinfektionsmedel med beprövad verkan mot mykobakterier. Spill på huden ska behandlas med ett lämpligt desinfektionsmedel.


Tuberkulinprov

Den intravesikala behandlingen med BCG-medac kan orsaka känslighet för tuberkulin och därigenom komplicera senare tolkning av tuberkulinprov för diagnos av mykobakteriell infektion. Reaktivitetsprov med tuberkulin kan därför utföras före administrering av BCG-medac.


Förberedelser

Placering av katetern ska ske med försiktighet för att förhindra skador på epitelet, vilka kan leda till utveckling av systemisk BCG‑infektion. Användning av ett glidmedel ska övervägas för att minska risken för traumatisk kateterisering. Kvinnor kan behöva mindre glidmedel än män. Det har inte observerats att glidmedlets eventuella antiseptiska effekt påverkar läkemedelseffekten. Tömning av blåsan efter kateteriseringen minskar mängden glidmedelsrester innan BCG tillförs.


Före användning måste produkten suspenderas under aseptiska förhållanden med steril koksaltlösning om 9 mg/ml (se nedan). Blanda suspensionen igen före användningen genom att rotera den försiktigt. Undvik hudkontakt med BCG-medac. Användning av handskar rekommenderas.


Synliga makroskopiska partiklar påverkar inte produktens effekt och säkerhet.


Följande hanteringsanvisningar tillämpas för systemet med konisk eller Luer-Lock adapter. Luer‑Lock‑adaptern får bara användas för intravesikal instillation (se avsnitt 4.4 i produktresumén).

1. Riv upp skyddspåsen men ta inte av den helt! Detta skyddar spetsen på instillationssystemet mot förorening fram till sista minuten.
2. Ta av locken på injektionsflaskan och instillationssystemet. Lägg fram en avfallspåse.
3. Tryck fast injektionsflaskan med BCG-medac upprätt och ordentligt på adaptern på instillationssystemet. Vrid injektionsflaskan 3 – 4 gånger i båda riktningarna.
4. Bryt upp mekanismen i adapterröret genom att böja i båda riktningarna upprepade gånger. Därmed upprättas kopplingen. Håll i röret – inte i injektionsflaskan – under detta steg!
5. Pumpa in vätskan i injektionsflaskan. Se till att injektionsflaskan inte är helt fylld!

6. Vänd på hela systemet. Pumpa in luft med injektionsflaskan uppåt. Dra upp den rekonstituerade BCG-suspensionen i instillationssystemet. Ta inte bort injektionsflaskan.
7. Håll instillationssystemet upprätt. Ta nu av skyddspåsen helt. Koppla kateteradaptern till katetern. Bryt upp stängningsmekanismen i röret genom att böja i båda riktningarna och instillera läkemedlet. När instillationen är klar frigörs katetern genom att luft trycks igenom. Håll lösningsmedelspåsen hoptryckt och placera den tillsammans med katetern i avfallspåsen.