iMeds.se

Behepan

Information för alternativet: Behepan 1 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ


Bipacksedel: Information till användaren


Behepan 1 mg/ml injektionsvätska, lösning


vitamin B12(hydroxokobalamin)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Behepan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Behepan

3. Hur du tar Behepan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Behepan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Behepan är och vad det användsför


Behepan innehåller vitamin B12. Detta vitamin är nödvändigt för blodets bildning och funktion.


Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.


Hydroxokobalamin som finns i Behepan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Behepan


Ta inte Behepan:

om du är allergisk mot hydroxokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Behepan.


Andra läkemedel och Behepan

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Behepan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Behepan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Behepan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

Behepan injektionsvätska ges som injektion av läkare eller sköterska.

Vanlig dos vid behandlingens inledning är en ampull var eller varannan dag i 1-2 veckor.

Därefter ges ofta tabletter som underhållsbehandling. Alternativt kan injektionsbehandlingen fortsätta, vanligen ges då en ampull var till var tredje månad.


Om du har tagit för stor mängd av Behepan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kraftig överkänslighetsreaktion som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda över stora delar av kroppen. Feber och hudutslag av aknetyp.


Enstaka fall a frossa har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Behepan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration



Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Glasampuller 5x1 ml.


Behepan injektionsvätska är en röd, klar lösning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare: Orion Corporation, Espoo, Finland


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-07-16

3