iMeds.se

Belkyra

Document: Belkyra solution for injection PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Belkyra 10 mg/ml injektionsvätska, lösning


deoxicholsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Belkyra är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Belkyra

3. Hur du använder Belkyra

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Belkyra ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Belkyra är och vad det används för


Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett.


Läkemedlet används hos vuxna patienter för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan – s k dubbelhaka) då detta har en psykologisk inverkan på patienten.


Belkyra innehåller en icke-human, icke-animalisk form (som inte härstammar från människa eller djur) av deoxicholsyra som är identisk med naturligt förekommande deoxicholsyra. Belkyra är ett injicerbart läkemedel som ges av läkare eller sjuksköterska.


Vad du behöver veta innan du använder Belkyra


Använd inte Belkyra:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Belkyra. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att undersöka hur du mår före varje behandling. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om eventuella sjukdomar du har före varje behandling.

Läkaren eller sjuksköterskan kommer ägna särskild uppmärksamhet åt området kring halsen eftersom försiktighet är nödvändig vid eventuell sjukdom eller tidigare operation (t.ex. ärrbildning, fettsugning, sväljsvårigheter, förstorad sköldkörtel eller förstorade lymfkörtlar).Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte avsett för barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Belkyra

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Effekterna av detta läkemedel på gravida och ammande kvinnor är inte kända. Som försiktighetsåtgärd rekommenderas inte användning av Belkyra under graviditet.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Belkyra förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Belkyra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 4,23 mg natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Hur du använder Belkyra


Hur Belkyra används

Belkyra ges av hälso- och sjukvårdspersonal direkt under huden (”subkutan användning”). Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att ge injektioner av Belkyra i fettvävnaden direkt under huden i området under hakan.


Läkaren eller sjuksköterskan kan vidta vissa åtgärder för att lindra smärta före och efter injektionen.


Dosering

Läkaren eller sjuksköterskan kommer att avgöra vilken dos du ska få och övervaka injektionen.


Läkaren eller sjuksköterskan kommer att injicera små mängder Belkyra på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att avgöra hur mycket Belkyra du ska få och hur många behandlingar du behöver baserat på mängden fett under hakan.


Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Det totala antalet injektioner och behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på dina individuella behov. Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen; 2 till 4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.


Om du har fått för stor mängd av Belkyra

Om du har fått mer Belkyra än den rekommenderade dosen kan detta leda till en eventuell ökning av biverkningar vid injektionsstället (se avsnitt 4). Om detta händer ska du prata med läkare eller sjuksköterska.


Ytterligare information för hälso- och sjukvårdspersonal om användning och hantering av läkemedlet finns i slutet av denna bipacksedel.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Om du upplever några av dessa biverkningar, kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska.


Här följer en lista över de biverkningar som har observerats indelat efter hur vanligt förekommande de är:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Reaktioner vid injektionsstället:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Belkyra ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar. Efter öppnandet rekommenderas att injektionslösningen används omedelbart.


Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga partiklar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsförteckning

Den aktiva substansen är deoxicholsyra.

1 ml injektionslösning innehåller 10 mg deoxicholsyra. 1 flaska med 2 ml innehåller 20 mg deoxicholsyra.

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Belkyra är en klar, färglös och steril injektionsvätska.

Förpackningsstorlek:

En kartong med 4 flaskor (typ I-glas med klorbutylgummipropp, flänskapsyl av aluminium och snäpplock av polypropen).

En flaska innehåller 2 ml injektionsvätska.


Innehavare av godkännande för försäljning

Allergan Pharmaceuticals International Ltd

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock Dublin 17

Irland


Tillverkare

Almac Pharma Services, Ltd.

Seagoe Industrial Estate,

Portadown,

Craigavon,

County Armagh, BT63 5QD

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-10-05.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Injektionsvätskan ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara, färglösa lösningar utan synliga partiklar får användas.


Dosering

Den totala injicerade volymen och antalet behandlingstillfällen ska anpassas till den anskilda patientens submentala fettfördelning och behandlingsmål.


Injicera 0,2 ml (2 mg) per injektionsställe med 1 cm mellanrum. Den maximala dosen på 10 ml (100 mg motsvarande 50 injektioner) får inte överskridas under ett behandlingstillfälle.


Som mest kan upp till 6 behandlingstillfällen genomföras. De flesta patienter upplever en förbättring efter 2 till 4 behandlingstillfällen. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.


För att förbättra patientens komfort under injektionen kan orala analgetika eller NSAID, topikal- och/eller injicerbar lokalanestesi (t.ex. lidokain) och/eller nedkylning med hjälp av gelfyllda kylpåsar på injektionsområdet ges, utifrån vad vårdpersonalens finner lämpligt.


Administreringssätt

Produkten är endast indicerad för subkutan administrering.


Belkyra levereras redo att användas i injektionsflaskor för engångsbruk. Vänd försiktigt injektionsflaskan flera gånger före användning. Får inte spädas.


Belkyra får endast administreras av vårdpersonal med lämpliga kvalifikationer, expertis och kunskaper om den submentala anatomin. Säker och effektiv användning av Belkyra är beroende av lämpligt patientsurval vilket omfattar kännedom om patientens tidigare interventioner och deras möjlighet att förändra den ytliga halsanatomin. Noggranna överväganden måste göras avseende användning av Belkyra hos patienter med mycket förslappad hud, framträdande platysmaband eller andra tillstånd då minskat submentalt fett kan resultera i ett oönskat resultat.


För in nålen vinkelrätt mot huden för att injicera Belkyra.


Nålplaceringen i förhållande till underkäken är mycket viktig eftersom den minskar risken för skada på ramus marginalis mandibularis, en motorisk gren av ansiktsnerven. Skada på denna nerv visar sig som ett asymmetriskt leende till följd av förlamning av läppens depressormuskler.


För att undvika skada på ramus marginalis mandibularis:


Bild 1. Undvik området kring ramus marginalis mandibularis


Undvik injektion i platysma. Före varje behandlingstillfälle ska det submentala behandlingsområdet palperas för att kontrollera att det finns tillräckligt mycket submentalt fett, och för att identifiera det subkutana fettet mellan dermis och platysma (fettlagret ytligt om platysma) inom det önskade behandlingsområdet (bild 2).


Bild 2. Längsgående snitt sett från sidan av området för platysmaMarkera det planerade behandlingsområdet med en operationspenna och applicera ett 1 cm2 rutnät för att markera injektionsställena (bild 2 och 3).


Bild 3. Behandlingsområde och injektionsmönster


Injicera inte Belkyra utanför det definierade behandlingsområdet.

En injektionsflaska får endast användas av en patient. Efter användning ska oanvänd produkt kasseras.