iMeds.se

Benakor Vet.

Information för alternativet: Benakor Vet. 2,5 Mg Filmdragerad Tablett För Katt, visa andra alternativ

<> <> <Läkemedelsverket 2012-11-29


BIPACKSEDEL


Benakor vet. 2,5 mg, filmdragerade tabletter för katt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna


Tillverkare:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Benakor vet. 2,5 mg, filmdragerade tabletter för katt

benazeprilhydroklorid


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En tablett innehåller 2,3 mg benazepril (motsvarande 2,5 mg benazeprilhydroklorid).

Vita, ovala tabletter med brytskåra på båda sidor

Tabletterna kan delas i två lika stora delar


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


Benakor vet. 2,5 mg, filmdragerade tabletter hör till en grupp läkemedel som kallas hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare). Det skrivs ut av veterinär för behandling av att minska mängden protein i urinen hos katter med kronisk njursjukdom.


5. KONTRAINDIKATIONER


Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot någon annan substans i tabletten.

Skall inte användas i fall med hypotoni (lågt blodtryck), hypovolemi (låg blodvolym) eller akut njursvikt.

Skall inte användas i fall med sviktande hjärtminutvolym på grund av aortastenos eller pulmonalstenos.

Skall inte användas hos dräktiga eller digivande katter då säkerheten med benazeprilhydroklorid inte har fastställts hos dessa djurslag under dräktighet eller digivning.


6. BIVERKNINGAR


Hos katter med kronisk njursjukdom kan man eventuellt se en måttlig ökning av kreatininnivån i blodet, en indikator på njurarnas funktion. Detta beror troligen på läkemedlets blodtryckssänkande effekt i njuren och behöver inte vara en anledning till att avbryta behandlingen om djuret inte uppvisar några andra biverkningar.


Benazeprilhydroklorid kan öka foderintaget och kroppsvikten hos katter.


Kräkningar, dålig aptit, uttorkning, slöhet och diarré har rapporterats hos katter i sällsynta fall.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Katt


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Produkten skall ges oralt (via munnen) en gång per dag, med eller utan foder. Behandlingen kan pågå under obegränsad tid.


Till katter ska produkten ges oralt en gång dagligen med minimidos 0,5 mg (intervall 0,5-1,0) benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt enligt följande tabell:


Kattens vikt (kg)

Benakor vet. 2,5 mg filmdragerade tabletter

2,5 – 5

>5 – 10

1 tablett

2 tabletter


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Ingen.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter utg.dat.

Halverad tablett skall förvaras i den öppnade blisterförpackningen, som i sin tur skall placeras i den medföljande asken

Hållbarhet för delade tabletter: 2 dagar.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda varningar för katter

Effekt och säkerhet hos produkten har inte fastställts hos katter vars kroppsvikt understiger 2,5 kg.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Vid fall av kronisk njursjukdom kommer veterinären att kontrollera djurets vätskestatus innan behandling påbörjas. Veterinären kan eventuellt rekommendera att blodprover tas med jämna mellanrum under behandlingen för att kontrollera kreatininnivån i blodet och antalet röda blodkroppar.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.

Vid oavsiktligt oralt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Gravida kvinnor ska iaktta särskilt försiktighet för att förhindra oral exponering, då ACE-hämmare har visats påverka fostret under graviditet.


Användning under dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet eller laktation. Säkerheten hos produkten har inte fastställts hos avelsdjur, dräktiga eller digivande katter.


Interaktioner

Tala om för veterinären om ditt djur behandlas eller nyligen har behandlats med andra läkemedel.

Hos människa kan kombinationen av ACE-hämmare och NSAID-preparat (läkemedel mot smärta och inflammation) minska den blodtryckssänkande effekten eller orsaka försämrad njurfunktion. Kombinationen av benazeprilhydrokloridoch andra blodtryckssänkande medel (t.ex. kalciumkanalblockerare, betablockerare eller diuretika), anestetika eller sedativa (lugnande) kan leda till förstärkt blodtryckssänkande effekt. Samtidig användning av NSAID eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ska därför övervägas noggrant. Veterinären kan rekommendera att njurfunktionen och tecken på lågt blodtryck (slöhet, svaghet etc.) följs upp noggrant och behandlas vid behov.


Interaktioner med kaliumsparande diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan inte uteslutas. Veterinären kan rekommendera att kaliumvärdena i plasma kontrolleras vid användning av benazeprilhydroklorid i kombination med kaliumsparande diuretika på grund av risken för hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet).


Överdosering

Övergående blodtrycksfall, som går tillbaka, kan inträffa i händelse av en oavsiktlig överdos. Behandlingen bör bestå av intravenös infusion av kroppsvarm isoton koksaltlösning.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2012-11-29


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1 blister à 14 tabletter (14 tabletter)

2 blister à 14 tabletter (28 tabletter)

7 blister à 14 tabletter (98 tabletter)

10 blister à 14 tabletter (140 tabletter)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Farmakodynamiska egenskaper


Benazeprilhydroklorid är en prodrug som in vivo hydrolyseras till den aktiva metaboliten benazeprilat.

Benazeprilat är en mycket potent och selektiv ACE-hämmare vilket förhindrar omvandlingen av inaktivt angiotensin I till aktivt angiotensin II och därmed även minskar syntesen av aldosteron. Således reduceras effekter som medieras av angiotensin II och aldosteron, inklusive vasokonstriktion av både artärer och vener, renal retention av natrium och vatten samt remodellering (inklusive patologisk hjärthypertrofi och degenerativa njurförändringar).

Benazeprilhydroklorid ger långvarig hämning av aktiviteten av ACE i plasma hos katter, med mer än 95 % hämning vid maximal effekt och signifikant aktivitet (>90 % hos katter) som kvarstår 24 timmar efter dosering.


Hos katter med experimentell njurinsufficiens normaliserade benazeprilhydroklorid det förhöjda glomerulära kapillärtrycket och sänkte systemiskt blodtryck. Minskad glomerulär hypertoni kan sänka progressionshastigheten för njursjukdom genom att förhindra ytterligare skador på njurarna. Placebokontrollerade kliniska fältstudier på katter med kronisk njursjukdom (CKD) har visat att benazeprilhydroklorid signifikant sänker proteinnivån i urin och protein/kreatininkvoten (UPC). Denna effekt beror troligtvis på sänkt glomerulär hypertoni och gynnsamma effekter på det glomerulära basalmembranet. Benazeprilhydroklorid ökade katternas aptit, särskilt vid mer framskriden sjukdom.


Benazeprilat utsöndras till 85 % biliärt och 15 % renalt hos katter, och därför krävs ingen dosjustering av benazeprilhydroklorid hos katter i fall med njurinsufficiens.4