iMeds.se

Bendamustine Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

bendamustinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bendamustine Accordär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Accord

3. Hur du använder Bendamustine Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bendamustine Accordska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bendamustine Accordär och vad det används för


Bendamustine Accord är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer (cytostatikum).


Bendamustine Accord används som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel för behandling av följande cancerformer:

- kronisk lymfatisk leukemi om kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig

- non-Hodgkinlymfom när resultatet av tidigare behandling med rituximab varit kortvarigt eller uteblivit helt

- multipelt myelom när högdos kemoterapi med autolog stamcellstransplantation (med egna stamceller) eller behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.

Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustine Accordkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Accord


Använd inte Bendamustine Accord

- om du är överkänslig (allergisk) mot den aktiva substansen bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du ammar

- om du har svår leversvikt (leverskada)

- om huden eller ögonvitorna är gula på grund av problem med levern eller blodet

- om du har kraftigt nedsatt benmärgsfunktion (benmärgsdepression) och värdena för dina vita blodkroppar (leukocyter) eller blodplättar (trombocyter) är mycket låga (understiger för leukocyter <3 000/µl och för trombocyter <75 000/µl)

- om du har genomgått en större operation inom 30 dagar före behandlingsstart

- om du har någon infektion, särskilt om den är förenad med lågt antal vita blodkroppar (leukocytopeni)

- i samband med vaccination mot gula febern.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bendamustine Accord

- om förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad. Antalet vita blodkroppar och blodplättar ska kontrolleras innan behandling med Bendamustine Accord påbörjas, före varje ny kur och mellan kurerna.

- om du har någon infektion. Ta kontakt med din läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber eller lungbesvär.

- om du får någon hudreaktion när du behandlas med Bendamustine Accord. Dessa reaktioner kan förvärras.

- om du sedan tidigare har någon hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, bröstsmärtor, allvarliga rubbningar av hjärtrytmen).

- om du känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar. Om din sjukdom är mycket svår kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla slaggämnen från de döende cancercellerna. Detta tillstånd kallas för tumörlyssyndrom och kan leda till njursvikt eller hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen Bendamustine Accord. Din läkare är medveten om denna risk och kan ge andra läkemedel för att förhindra att problemet uppstår.

- om du får svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion. Lägg på minnet om du upplever infusionsrelaterade reaktioner efter den första kuren.


Män som behandlas med Bendamustine Accord bör undvika att avla barn under den tid som behandlingen pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Ta reda på möjligheterna att lagra spermier innan behandlingen påbörjas - behandling med Bendamustine Accord kan leda till bestående infertilitet (sterilitet).


Om läkemedlet av misstag hamnar i vävnaderna utanför blodkärlen (extravasering) ska tillförseln av läkemedlet omedelbart avbrytas. Nålen avlägsnas efter en kort aspiration och det berörda området kyls därefter ned. Armen lyfts upp. Det är oklart om andra åtgärder (t.ex. kortikosteroidbehandling) har någon positiv effekt (se avsnitt 4).


Andra läkemedel och Bendamustine Accord


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om Bendamustine Accord används tillsammans med läkemedel som hämmarbildandet av blodkroppar i benmärgen kan detta leda till en större påverkan på benmärgen.


Om Bendamustine Accord används tillsammans med läkemedel som påverkar ditt immunsvar kan detta leda till ökad påverkan på immunsvaret.


Cytostatika kan försvaga effekten av vaccinering med levande virus. Cytostatika ökar också risken för infektioner vid vaccinering med levande virus (t.ex. vaccin mot virussjukdomar).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet/fertilitet


Bendamustine Accord kan skada arvsanlagen och har orsakat missbildningar hos försöksdjur. Bendamustine Accord får inte användas under graviditet såvida inte läkare uttryckligen har ordinerat det. Om du måste ta läkemedlet under graviditeten ska du diskutera risken för fosterskador med läkaren, och genetisk rådgivning rekommenderas.

Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod både före och under behandlingen med Bendamustine Accord. Om du blir gravid under behandlingen med Bendamustine Accord ska du genast kontakta läkare och be om genetisk rådgivning.

Om du är man ska du undvika att avla barn när du behandlas med Bendamustine Accord och ytterligare 6 månader efter avslutad behandling. Bendamustine Accord kan leda till infertilitet och det kan därför vara bra om du tar reda på möjligheterna att lagra dina spermier innan behandlingen påbörjas.


Amning

Bendamustine Accord ska inte användas under amning. Om behandling med Bendamustine Accord är nödvändig under amningsperioden måste du sluta amma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner


Inga studier av hur läkemedlet påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner har genomförts. Kör inte något fordon eller använd maskiner om du får biverkningar, t.ex. yrsel eller nedsatt koordination.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bendamustine Accord


Bendamustine Accord ges som dropp i en ven under 30–60 minuter. Doseringen varierar och läkemedlet kan ges antingen som enda behandling eller i kombination med andra läkemedel.

Behandlingen bör inte inledas om antalet vita blodkroppar är lägre än 3 000/µl och/eller om antalet blodplättar är lägre än 75 000/µl.

Dessa värden testas regelbundet.


Kronisk lymfatisk leukemi


100 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter längd och vikt).

Dag 1 och 2

Behandlingen upprepas var 4:e vecka. Behandlingen kan upprepas upp till 6 gånger.


Non-Hodgkinlymfom


120 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter längd och vikt).

Dag 1 och 2

Behandlingen upprepas var 3:e vecka. Behandlingen upprepas minst 6 gånger.


Multipelt myelom


120–150 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter längd och vikt).

Dag 1 och 2

60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter längd och vikt) i en ven eller via munnen.

Dag 1–4

Behandlingen upprepas var 4:e vecka. Behandlingen upprepas minst 3 gånger.


Behandlingen ska avbrytas om antalet vita blodkroppar sjunker till en nivå under 3 000/µl och/eller antalet blodplättar till under 75 000/µl. Behandlingen kan fortsätta när antalet vita blodkroppar har stigit till över 4 000/µl och antalet blodplättar till över 100 000/µl.


Lever- eller njursvikt

Doseringen måste eventuellt justeras i proportion till graden av leversvikt (30 % hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion). Ingen dosjustering behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion. Den behandlande läkaren beslutar om eventuella dosjusteringar.


Administreringssätt

Behandling med Bendamustine Accordmåste ske under överinseende av läkare med erfarenhet av cancerbehandlingar. Läkaren ordinerar den dos Bendamustine Accordsom är lämplig för dig och ser till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Den behandlande läkaren ger den ordinerade infusionslösningen som snabb intravenös infusion (dropp i en ven) i 30–60 minuter.


Behandlingens längd

Det finns inga fastlagda tidsgränser för hur länge behandling med Bendamustine Accordska ges. Behandlingens längd beror på sjukdomen och effekten av behandlingen.


Om du oroar dig eller om du har ytterligare frågor om behandlingen med Bendamustine Accord, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du har fått för stor mängd av Bendamustine Accord

Du kommer att få detta läkemedel på sjukhus och det inte troligt att du får för stor mängd. Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller sköterskan som ger dig läkemedlet. Du kan även kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Bendamustine Accord


Om en dos av Bendamustine Accordblir bortglömd brukar läkaren fortsätta behandlingen enligt det vanliga doseringsschemat.


Om du slutar att använda Bendamustine Accord


Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska byta till ett annat läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I mycket sällsynta fall har vävnadsskada (nekros) förekommit, då läkemedlet oavsiktligt har hamnat utanför blodkärlet (extravasering). En brännande känsla på det ställe där infusionsnålen förs in kan vara ett tecken på att läkemedlet har hamnat utanför blodkärlet. Om läkemedlet på detta sätt når vävnaderna kan smärta och svårläkta hudskador uppstå.


En biverkning som begränsar användningen av Bendamustine Accordär försvagad benmärgsfunktion. I allmänhet återhämtar sig benmärgsfunktionen och återgår till det normala efter behandlingen. Nedsatt benmärgsfunktion ökar risken för infektioner.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ansamling av vätska i hjärtsäcken (vätska tränger in mellan hjärtsäckens två skikt)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Sekundära tumörer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloisk leukemi [AML], luftrörskarcinom) har rapporterats efter behandling med Bendamustine Accord. Något uppenbart samband med Bendamustine Accordkunde inte fastställas.


Ett mindre antal rapporter om svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats. Sambandet med Bendamustine Accordär oklart.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bendamustine Accord ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda temperaturanvisningar.Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hållbarhet efter öppnande av läkemedelsförpackningen eller beredning av infusionslösningen


Infusionslösningar som beretts enligt anvisningarna som finns i slutet av denna bipacksedel är hållbara i polyetenpåsar vid 25°C i 3,5 timmar och vid 2–8°C i två dygn. Innehåller inga konserveringsmedel. Ur mikrobiologisk synvinkel bör lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förhållandena före användning användarens ansvar.


Användaren ansvarar för att produkten hanteras aseptiskt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid.

1injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat).

1injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat).

Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat).

Övrigt innehållsämne är mannitol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Injektionsflaska av bärnstensfärgat glas med gummipropp av brombutyl och avrivbart lock av aluminium.


Bendamustine för infusion finns i förpackningar med 5, 10 eller 20 injektionsflaskor med 25 mg bendamustinhydroklorid samt 1 eller 5 injektionsflaskor med 100 mg bendamustinhydroklorid.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien


Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest

1047 Ungern


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Österrike

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Danmark

Bendamustinhydrochlorid Accord

Finland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Irland

Bendamustine 25 mg/100mg Powder for concentrate for Solution for Infusion

Island

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Norge

Bendamustine Accord

Polen

Bendamustine Accord

Spanien

Bendamustina Accord 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para perfusión

Slovakien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Belgien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Bulgarien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Cypern

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml

Tjeckien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Tyskland

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats

Estland

Bendamustine Accord

Grekland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml powder for concentrated solution for infusion

Ungern

Bendamustine Accord 2,5mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Italien

Bendamustina Accord

Lettland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Litauen

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

Malta

Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

Nederländerna

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Portugal

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pó para concentrado para solução para perfusão

Rumänien

Bendamustina Accord 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilǎ

Slovenien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Sverige

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ ml Powder for concentrate for solution for infusion

Frankrike

BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour perfusion


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-12-16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Precis som för alla liknande cytotoxiska ämnen gäller striktare säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal och läkare på grund av att preparatet kan orsaka genskador och cancer. Undvik inhalering (inandning) och kontakt med huden och slemhinnorna vid hantering av Bendamustine Accord(använd handskar, skyddskläder och eventuellt ansiktsmask!). Om läkemedlet spills på någon del av kroppen ska dessa rengöras noggrant med tvål och vatten. Ögonen ska spolas med 0,9 % (isoton) koksaltlösning. Det rekommenderas att man om möjligt utför arbetet på en särskild säkerhetsarbetsbänk (laminärt luftflöde) med ett vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Kontaminerade föremål ska betraktas som cytostatikaavfall. Följ nationella riktlinjer gällande kassering av cytostatiskt material. Gravid personal får inte hantera cytostatika.


Lösningen måste beredas genom att lösa upp innehållet i en injektionsflaska Bendamustine Accordmed vatten för injektionsvätskor enligt följande:


1. Beredning av koncentratet


2. Beredning av infusionsvätskan, lösningen

Så snart en klar lösning erhållits (vanligen efter 5–10 minuter) späds den totala rekommenderade dosen av Bendamustine Accordomedelbart med 0,9 % (isoton) koksaltlösning för att ge en slutvolym på omkring 500 ml. Bendamustine Accordfår inte spädas med andra lösningar för infusion eller injektion. Bendamustine Accordfår inte blandas i infusioner med andra substanser.