iMeds.se

Bensylpenicillin Meda

Bipacksedel: Information till användaren


Bensylpenicillin Meda 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning

Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning


bensylpenicillinnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bensylpenicillin Meda är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bensylpenicillin Meda

3. Hur du använder Bensylpenicillin Meda

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bensylpenicillin Meda ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bensylpenicillin Meda är och vad det används för


Bensylpenicillin Meda är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (ett antibiotikum).

Bensylpenicillin Meda används för behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.


Bensylpenicillinnatrium som finns i Bensylpenicillin Meda kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna information. Fråga läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bensylpenicillin Meda


Använd inte Bensylpenicillin Meda:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Bensylpenicillin Meda om något av följande gäller dig:


Andra läkemedel och Bensylpenicillin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Bensylpenicillin Meda under graviditet.

Bensylpenicillin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik.


Körförmåga och användning av maskiner

Bensylpenicillin Meda har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bensylpenicillin Meda


Du får detta läkemedel som en injektion av läkare eller sjuksköterska.

Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig och hur och när injektionen ska ges.

Bensylpenicillin Meda är ett torrt pulver som läkaren eller sjuksköterskan löser upp i lämplig spädningsvätska. Lösningen ges antingen i en blodåder eller muskel som en injektion eller via en blodåder som droppinfusion.


Om du fått för stor mängd av Bensylpenicillin Meda

Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får för stor mängd. Om du tror att du fått för stor mängd måste du tala om det för den person som gett injektionen.

Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, diarré, medvetandesänkning, kramper.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:


Allergi mot bensylpenicillin vilket kan ge följande symtom:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allvarliga hudreaktioner.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Även njurpåverkan och svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bensylpenicillin Meda ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Förpackningsstorlekar

Injektionsflaskor 5 x 1 g, 10 x 1 g, 5 x 3 g och 10 x 3 g.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-11-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Inkompatibiliteter

Bensylpenicillin Meda kan ges i vatten för injektionsvätskor och glukoslösningar.

Tillsatser till penicillinlösningar bör inte göras med substanser för vilka kompatibilitetsundersökningar saknas.


Hållbarhet

Injektionslösningarna ska användas omedelbart efter beredning. Lösningar avsedda för infusion ska tillsättas infusionsvätska omedelbart. Bensylpenicillin är hållbart i ovan nämnda elektrolytlösningar i högst 12 timmar. Lösningar med lägre koncentration än 3 g bensyl-penicillin per liter har dock kortare hållbarhetstid.


Hantering

1 g Bensylpenicillin Meda innehåller 2,8 mmol Na+, vilket motsvarar ca 18 ml isoton natriumkloridlösning.

Den osmolalitet som lösningen får beror på vilken mängd Bensylpenicillin Meda som används samt vilken vätska som används vid spädningen. Beroende på den mängd Bensylpenicillin Meda som skall administreras rekommenderas vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning vid spädningen (se nedanstående tabell).


Typ av lösning

Beredningsanvisning

Lösning för

intramuskulär injektion

1 g löses i 4-6 ml vatten för injektionsvätskor

Lösning för

intravenös injektion

1 g löses i 10 ml vatten för injektionsvätskor,

3 g löses i 20-40 ml vatten för injektionsvätskor,


Lösningen injiceras långsamt (under minst 3-5 minuter)


Lösning för

intermittent infusion

1-3 g löses i 100 ml vatten för injektionsvätskor eller

isoton natriumkloridlösning med hjälp av en överföringskanyl.


Den erhållna lösningen ansluts lämpligen till en flervägskran. Lösningen infunderas i jämn takt under

20-30 minuter.

Mini-Set: Lösningen bereds i Minibag plastbehållare

med hjälp av överföringsadapter.

Lösning för

kontinuerlig infusion


1-6 g löses i 20-50 ml vatten för injektionsvätskor


Den erhållna lösningen blandas med lämplig infusionslösning.