iMeds.se

Benzylpenicillin Panpharma

Läkemedelsverket 2015-02-23

BIPACKSEDEL: information till användaren


Benzylpenicillin Panpharma pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 0,6 g, 1,2 g, 3 g och 6 g

bensylpenicillinnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Benzylpenicillin Panpharma är och vad det används för

2. Innan du använder Benzylpenicillin Panpharma

3. Hur du använder Benzylpenicillin Panpharma

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Benzylpenicillin Panpharma ska förvaras

6. Övriga upplysningar1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Bensylpenicillin Panpharma är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotika). Benzylpenicillin Panpharma används till behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.


Bensylpencillinnatrium som finns i Benzylpenicillin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA


Använd inte Benzylpenicillin Panpharma


Var särskilt försiktig med Benzylpenicillin Panpharma

planerar att ge detta läkemedel till en nyfödd


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:


Graviditet och amning

Det finns en liten risk för skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

Detta läkemedel passerar i liten utsträckning över i modersmjölk. Risken för skadliga effekter på det ammande barnet synes osannolik, även om barnet kan få en påverkan på bakterieflora i tarm och mun.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Körförmåga och användning av maskiner

Benzylpenicillin Panpharma har liten eller ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA


Du får injektionen av läkare eller sköterska.

Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig samt hur och närinjektionen ska ges.


Bensylpenicillin Panpharma är ett torrt pulver vilket läkaren eller sjuksköterskan löser upp i sterilt vatten eller annan lämplig spädningsvätska. Lösningen sprutas antingen i en blodåder eller muskel eller ges via en blodåder som droppinfusion.


Om du har fått för stor mängd av Benzylpenicillin Panpharma:

Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligtatt du får en för stor mängd.

Om du tror att du har fått för stor mängd, måste du tala om det för den person som gett dig injektionen.

Kramper har förekommit hos patienter som fått en injektion av mycket höga doser bensylpenicillin av misstag. I sådana fall måste behandlingen avbrytas och kramplösande behandling sättas in.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Benzylpenicillin Panpharma ha biverkningarmen alla användare behöver inte få dem. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:


Allergi mot bensylpenicillinnatrium vilket kan ge följande symtom:

hudutslag, klåda


Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C.

Beredda lösningar ska användas omedelbart.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benzylpenicillin Panpharma är ett vitt eller nästan vitt kritallint pulver.

Det kommer i injektionsflaskor av glas med gummipropp och aluminiumkapslar med 0,6 g, 1,6 g, 3 g eller 6 g pulver.

Förpackningarna innehåller 10 injektionsflaskor av glas.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Panpharma SA

Z.I. du Clairy-Luitré, 35133 Fougères

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast 2015-02-23Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:Tillsats av 10 ml sterilt vatten till 0,6 g ger en isoton lösning


Typ av lösning

Beredningsanvisning

Lösning för intravenös injektion

0,6 g löses i ca 5-10 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 10 ml 0,9 % natriumkloridlösning


Lösning för intermittent infusion

3 g löses i ca 50 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 50 ml 0,9% natriumkloridlösning

Lösning för intramuskulär injektion

0,6 g löses i minst 2 ml vatten för injektionsvätskor eller 2 ml 0,5 % lidokainlösning.

1,2 g löses i minst 4 ml vatten för injektionsvätskor eller 4 ml 0,5 % lidokainlösning.

Lidokainlösning får ej ges intravenöst.