iMeds.se

Benzylpenicillin Panpharma

Läkemedelsverket 2015-02-23

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Benzylpenicillin Panpharma pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 0,6 g, 1,2 g, 3 g och 6 g


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


En injektionsflaska innehåller: bensylpenicillinnatrium 0,6 g (1 milj.IE), resp. 1,2 g (2 milj.IE), 3 g(5 milj. IE) och 6 g (10 milj. IE).


3. LÄKEMEDELSFORM


Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Vitt eller nästan vitt kristallint pulver.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Infektioner orsakade av bakterier känsliga för bensylpenicillin.


Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.


4.2 Dosering och administreringssätt


Följande doseringsrekommendationer lämnas som riktlinjer. Doseringsschema skall anpassastill lokala rekommendationer. Doseringen skall avpassas efter infektionens svårighetsgrad, patientens ålder och njurfunktion.


Vuxna och barn över 12 år

Dos Frekvens Administreringssätt

0,6-1,2 g (1-2 milj. IE) 2-6 ggr dagligen Intramuskulärt eller intravenöst

3-6 g (5-10 milj. IE) 2-6 ggr dagligen Intravenöst


Doser över 6 g (10 milj. IE) per dygn bör ges som intravenös infusion fördelat på 3-6 infusioner och infunderas under 20-30 minuter vardera.

Vid livshotande infektioner kan 30 g (50 milj. IE) ges per dygn, men då måste serumkoncentrationen följas för att undvika ackumulering och toxiska biverkningar. I vissa situationer kan även högre doser användas. Vid intravenös droppinfusion kan lösningen injiceras i slang eller helst i separat injektionsventil.


Barn under 12 år:

Nyfödda: 36 mg/kg/dygn (60 000 IE/kg/dygn)

2 veckor- 3 månader: 48 mg /kg/dygn (80 000 IE/kg/dygn)

3 månader- 5 år: 39 mg /kg/dygn (65 000 IE/kg/dygn)

5 år - 12 år: 30 mg /kg/dygn (50 000 IE/kg/dygn)


Vid livshotande infektioner kan dosen ökas till 4-6 gånger den rekommenderade, utom tillnyfödda.


4.3 Kontraindikationer


Penicillinallergi och typ 1-reaktion mot cefalosporiner.


4.4 Varningar och försiktighet


Under behandling kan cerebral påverkan med kramper uppträda, i synnerhet vid nedsatt njurfunktion eller vid dygnsdoser över 18 g hos vuxna. Särskild försiktighet bör iakttas hos patienter över 60 år, hos nyfödda och för patienter med nedsatt njurfunktion. Minskning av penicillindosenoch behandling med antikonvulsiva medel minskar krampbenägenheten.Vid hög penicillinkoncentration i infusionslösningar kan risk för tromboflebit föreligga.


Vid nedsatt njurfunktion eller vid hjärtinsufficiens bör försiktighet iakttas pä grund av riskenför hypernatremi. Infusion av 6 g bensylpenicillinnatrium ger 16,8 mmol Na motsvarande

0,98 g NaCl.


Korsallergi kan förekomma mellan penicilliner och cefalosporiner.

Diarré/pseudomembranös kolit orsakad avClostridium difficile kan förekomma. Patientermed diarré skall därför följas noggrant.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Probenecid:

Samtidig behandling med probenecid hämmar den tubulära sekretionen avpenicillin.


P-piller:

Penicilliner kan i mycket sällsynta fall reduceraabsorptionen och därigenom effekten av p-piller.


Metotrexat:

Samtidig användning av metotrexat kan ge ökad effekt/toxicitet av metotrexat på grundav minskad utsöndring.


4.6 Graviditet och amning


Graviditet: Stor klinisk erfarenhet tyder på en liten risk för skadliga effekter pågraviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

Amning: Bensylpenicillin passerar i liten omfattning över i modersmjolk. Risk för påverkanpå barnet synes osannolik även om en inverkan på tarm- och munflora hos barnet inte kan uteslutas. Små mängder av bensylpenicillin kan ge ökad risk för sensibilisering.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Ingen känd påverkan.


4.8 Biverkningar


Allergiska reaktioner. Vanligast är hudutslag, vilket förekommer hos cirka 2 % av behandladepatienter, och lokala reaktioner vid infusionsstället.

Vanliga ( 1/100 till < 1/10):

Hud och subkutan vävnad: exantem.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: tromboflebit


Mindre vanliga ( 1/1 000 till < 1/100):

Blodet och lymfsystemet: eosinofili

Hud och subkutan vävnad: urtikaria


Sällsynta ( 1/10 000 till < 1/1 000):

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

anafylaktiska reaktioner.

Blodet och lymfsystemet: agranulocytos, hemolytisk anemi, leukopeni.

Magtarmkanalen: diarré orsakad av Clostridium difficile.4.9 Överdosering


Stora doser tolereras vanligen väl. Akuta reaktioner beror främst på hypersensibilisering.I undantagsfall kan anafylaktisk reaktion inträffa inom 20-40 minuter. Anafylaktisk chock skall behandlas enligt gängse riktlinjer.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: betalaktamaskänsligt penicillin, ATC-kod: J01CE01

Verkningsmekanism: Hämmar bakteriernas cellväggssyntes. Baktericid effekt.

Antibakteriellt spektrum

Känsliga

Streptokocker och pneumokocker

Corynebacterium diphteriae

Meningokocker

Gonokocker

Pasteurella multocida

Peptokocker

Peptostreptokocker

Propionibacterium

Clostridium perfringens

Clostridium tetani

Actinomyces

Fusobakterier

Capnocytophaga canimorsus

Borrelia

Leptospira interrogans

Treponema pallidum

Intemediära

Enterokocker

Haemophilus influenzae.

Resistenta

Stafylokocker

Moraxella catarrhalis

Betalaktamasproducerande gonokocker

Betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae

Gramnegativa tarmbakterier

Pseudomonas

Legionella

Bacteroides fragilis

Clostridium difficile

Mycoplasma

Klamydia


Resistens förekommer (1-10 %) hos pneumokocker,Enterococcus faecalis, gonokocker samtHaemophilus influenzae. Alla streptokockstammar är ej känsliga.

Resistens är vanlig (> 10 %) hos Enterococcus faecium.


Resistensmekanismer

Resistens kan uppstå på grund av bakteriell syntes av ett stort antal betalaktamaser som hydrolyserar penicillinet. Flera av dessa kan hämmas med klavulansyra. Dessutom kan resistens uppstå på grund av produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP).Resistensen är ofta plasmidmedierad.

Korsresistens förekommer inom betalaktamgruppen (penicilliner och cefalosporiner).


Resistensutveckling

Penicillinresistenta pneumokocker är resistenta mot bensylpenicillin. Dessa stammar är ovanliga i Norden men vanliga i vissa delar av Europa.

Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandenabör inhämtas från lokalt mikrobiologiskt laboratorium.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Bensylpenicillin är lättlösligt, penicillinaskänsligt, inte syrastabilt och endast avsett förinjektion.


Absorption:Efter långsam intravenös injektion uppnås maximal serumkoncentration vid slutet av injektionen. Efter intramuskulär injektion av 1 000 000 IE är den maximala serumkoncentrationen ca 12 µg/ml och uppnås inom ca 30 minuter.

Distribution: Koncentrationen är hög i kärlrik vävnad (exempelvis lungor, hud och slemhinnor). Passagen över blod-hjärnbarriären är högre vid meningit än vid intakta meninger.

Distributionsvolym: 0,35 liter/kg. Proteinbindning: ca 40-50 %.

Elimination:Plasmahalveringstid: 30-60 minuter. Elimination av bensylpenicillin sker huvudsakligen via njurarna genom tubulär sekretion (90 %) och glomerulär filtration (10 %). Inom 6 tirnmar utsöndras ca 70 % av tillförd dos i aktiv form i urinen. Samtidig tillförsel av probenecid minskar den renala utsöndringen av bensylpenicillin och en högre serumkoncentration kan bibehållas under längre tid


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningensaknas, utöver vad som redanbeaktats i övriga delar av produktresumén.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Inga


6.2 Blandbarhet


Injektions- eller infusionslösningar bör endast beredas enligt anvisning (se avsnitt 6.6)och inte tillsättas andra substanser för vilka kompatibilitetsundersökningar saknas.


6.3 Hållbarhet


3 år.

Lösningarna måste beredas omedelbart före användning och får ej lagras.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25 °C


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Injektionsflaskor av färglöst typ III-glas, totalvolym 17 ml för 0,6, 1,2, 3 g styrkor och 26 ml för 6 g styrka.


10 injektionsflaskor innehåller0,6 g (1 milj. IE), 1,2 g (2 milj. IE), 3 g (5 milj. IE) och 6 g (10 milj. IE).


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Tillsats av 10 ml sterilt vatten till 0,6 g ger en isoton lösning.

Typ av lösning

Beredningsanvisning

Lösning för intravenös injektion

0,6 g löses i ca 5-10 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 10 ml 0,9 % natriumkloridlösning

Lösning för intermittent infusion

3 g löses i ca 50 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 50 ml 0,9 % natriumkloridlösning

Lösning för intramuskulär injektion

0,6 g löses i minst 2 ml vatten för injektionsvätskor eller 2 ml 0,5 % lidokainlösning.

1,2 g löses i minst 4 ml vatten för injektionsvätskor eller 4 ml 0,5 % lidokainlösning.

Lidokainlösning får ej ges intravenöst.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Panpharma SA

Z.I. Du Clairay-Luitré

F-35133 Fougères

Frankrike8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


17332

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2001-10-05/ 2008-09-10


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-02-23