iMeds.se

Bepandex

Läkemedelsverket 2012-03-12

BIPACKSEDEL: information till användaren


Bepandex 5 mg/ml, kutan spray, lösning


Klorhexidindiglukonat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Bepandex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bepandex

Hur du använder Bepandex

Eventuella biverkningar

Hur Bepandex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Bepandex är och vad det används för


Desinfektion av små sår t.ex. skrubbsår, skärsår, rivsår och brännskador.


Bepandex innehåller den aktiva substansen klorhexidindiglukonat.


Klorhexidindiglukonatlösning är ett desinficerande medel. Det har effekt mot bakterier som kan orsaka infektioner i huden.


Dexpantenol skyddar den omgivande huden från uttorkning och bibehåller den mjuk och elastisk.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bepandex


Använd inte Bepandex:


Varningar och försiktighet


Andra läkemedel och Bepandex

Bepandex får inte användas samtidigt som andra desinfektionsmedel och tvålar.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning. Ammande kvinnor ska dock inte använda Bepandex på brösten.


Körförmåga och användning av maskiner

Bepandex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Bepandex


För användning på huden.


Vuxna, äldre och barn över 1 år:

Bepandex sprayas på ytliga sår, såsom skrubbsår, skärsår, rivsår och brännskador en till flera gånger om dagen. Behandlingstiden bör ej överskrida 1 vecka.


Spädbarn:

Bepandex ska inte användas på spädbarn, eftersom barnets luftvägar kan irriteras vid oavsiktlig inandning.


Före den första användningen måste du trycka på spraymunstycket några gånger innan du kan spraya lösningen.


Om du har använt för stor mängd av Bepandex

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om användningen av läkemedlet, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bepandex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), eksem och nässelutslag.


Mindre vanligt (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Sveda .


Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


5. Hur Bepandex ska förvaras


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


När flaskan har öppnats kan Bepandex användas i 1 år.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat (motsvarande ca 2,9 mg klorhexidin).

- Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol, dexpantenol, DL-pantolakton, makrogollauryleter.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är en spray för användning på huden.

Förpackningen innehåller en HDPE-flaska med spraypump och skyddslock, innehåll 30 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna


Tillverkare:

Lichtenheldt GmbH, 23812 Wahlstedt, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast: 2013-03-123