iMeds.se

Betametason Ccs


BIPACKSEDEL: information till användaren


Betametason CCS 0,1 % kräm

Betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Betametason CCS är och vad det används för

2. Innan du använder Betametason CCS

3. Hur du använder Betametason CCS

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Betametason CCS ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BETAMETASON CCS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Betametason CCS är en vit, starkt verkande kortisonkräm (stark steroid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Den används vid behandling av eksem, psoriasis och vissa andra hudsjukdomar.


2. INNAN DU ANVÄNDER BETAMETASON CCS


Använd inte Betametason CCS:


Var särskilt försiktig med Betametason CCS:

- Används inte till barn utan läkares ordination. Barn under 1 år behandlas endast i undantagsfall.

- Undvik täckförband på infekterade eksem.

- Bör endast behandlas kortvarigt på känsliga hudområden t.ex. armhålor, ljumskar och ögonregionen.

- Undvik att få Betametason CCS i ögonen.

- Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra hudinfektioner.


Graviditet och amning

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Betametason CCS under graviditet.


Betametason går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.

Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betametason CCS under amning.


Viktig information om något innehållsämne i Betametason CCS:

Betametason CCS innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).3. HUR DU ANVÄNDER BETAMETASON CCS


Använd alltid Betametason CCS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Påstrykes tunt enligt läkares föreskrift. Alterneras lämpligen med en mjukgörande kräm mellan behandlingstillfällena.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Betametason CCS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Klåda. Lokalt brännande känsla.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudförtunning. Hudbristning. Utslag i ansiktet (rosacea). Bristningar i ytliga blodkärl.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Pigmentförändringar. Ökad behåring.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Allergisk reaktion mot betametason. Allergisk kontaktdermatit. Försämring av hudsjukdomen. Pustulär psoriasis. Hämning av binjurebarkfunktionen.


Kontakta läkare om kontaktallergi uppstår.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR BETAMETASON CCS SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:Vit kräm

Förpackningsstorlekar: 30 g i plasttub med skruvlock, och 100 g i plasttub med snäpplock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

CCS Healthcare AB

Box 10054

781 10 Borlänge

Telefon: 0243-781 00

e-post: safety@ccs-se-com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2013-04-15