iMeds.se

Betoptic S

Information för alternativet: Betoptic S 2,5 Mg/Ml Ögondroppar, Suspension I Endosbehållare, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Betoptic S 2,5 mg/ml ögondroppar, suspension, endosbehållare


betaxolol


Läs noga igenom denna bipacksedelinnan dubörjar använda dettaläkemedel. Den innehållerinformation som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Betoptic S är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Betoptic S

Hur du använder Betoptic S

Eventuella biverkningar

Hur Betoptic S ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Betoptic S är och vad det används för


Betoptic S används för att behandla öppenvinkelglaukom (förhöjttryck i ögat).

BetopticS används ibland i kombination med annan behandling för glaukom.


Betoptic S innehåller den aktiva substansen betaxolol som tillhör gruppen selektiva betablockerare. Det är ett medel som sänker trycket i ögat genom att minska produktionen av kammarvatten, dvs. vätskansom cirkulerar i ögats främre delar.Synskärpa och pupillstorlek påverkas föga eller inte alls.

Effekten sätter vanligen in en halvtimme efter det att man droppat lösningeni ögat.Trycksänkningen är som störst efter cirka 2 timmar, och kvarstår i cirka 12 timmar.


Betaxolol som finns i Betoptic S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Betoptic S


Använd inte Betoptic S


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Betoptic S.


Innan du använder detta läkemedel, tala om för läkaren om du för närvarande har eller tidigare har haft:


Om du tidigare har haft lokala
eller svåra allergiska reaktioner kan du vara känsligare för allergener. Om du får en svår allergisk reaktion (hudutslag, rodnad och klåda i ögat, feber, svullnad i svalget, tungan eller ansiktet) medan du använder Betoptic S, oavsett varför du använder det, ska du omedelbart upphöra med behandlingen och rådfråga din läkare. Adrenalinbehandling kan eventuellt ha mindre effekt. När du får någon annan behandling bör du därför tala om för läkaren att du använder Betoptic S.


Tala om för läkare innan du genomgår en operation att du använder Betoptic S eftersom betaxolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.


Om du använder kontaktlinser:
Betoptic S bör inte användas medan du bär kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Betoptic S och vänta i minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.


Barn:

Ögondroppar med betaxolol ska i allmänhet användas med försiktighet till unga patienter. Till nyfödda, spädbarn och små barn ska Betoptic S användas med extrem försiktighet. Om hosta och pipande andning uppkommer ska användningen av läkemedlet omedelbart upphöra. Kontakta läkare snarast möjligt.


Andra läkemedel och Betoptic S

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt, eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Betoptic S kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Använd inte Betoptic S om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt.

Använd inte Betoptic S om du ammar. Betaxolol kan överföras till bröstmjölken. Om du ammar, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du tillfälligt får dimsyn efter användningen av Betoptic S bör du inte köra bil eller använda maskiner förränsynen harklarnat.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Betoptic S


Använd alltiddetta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.Rådfrågaläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna (inklusive den äldre populationen)

Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

Rekommenderaddos är 1 droppe 2 gånger dagligen i det påverkadeögat.


Barn:

Innan Betoptic S börjar användas ska en noggrann medicinsk undersökning göras. Läkaren gör en noggrann avvägning av risker och nytta när han/hon överväger behandling med Betoptic S. Om nyttan uppväger risken rekommenderas användning av den lägsta tillgängliga koncentrationen av läkemedlet en gång dagligen. Om trycket i ögat inte kan hållas under kontroll med denna dosering, kan det vara nödvändigt att öka dosen till två droppar dagligen i ögat som ska behandlas. Vid dosering två gånger dagligen ska dropparna ges med 12 timmars mellanrum. Patienter, särskilt nyfödda, ska observeras noga i en till två timmar efter den första dosen och en noggrann biverkningskontroll ska göras tills operationen har utförts.


Administreringssätt:

Endast en droppe betaxolol ska droppas i ögat vid varje doseringstillfälle.


Behandlingens längd:

För kortvarig behandling av barn.


Använd Betoptic S endast i ögonen.


Så här använder du Betoptic S rättsätt